Investeren in zonne-energie? Nu doen!

Investeren in zonne-energie? Nu doen!

De energietransitie komt nu echt op gang. Steeds meer bedrijven zien de voordelen er van in om te investeren in duurzame energievoorziening. En veel ondernemingen kiezen juist voor zonnepanelen, omdat ze beschikken over platte daken die uitermate geschikt zijn voor zonnestroominstallaties. Zelf energie opwekken, besparen op de energierekening, transporttarief en teruglevering aan het net leveren interessante verdienmodellen op. En ook de overheid draagt daar aan bij door middel van de SDE++ subsidieregeling. Het loont dan wel de moeite de subsidie zo snel mogelijk aan te vragen.

In het artikel Van je dak een duurzame energiecentrale maken gaven we al aan dat de overheid met de SDE++ regeling tracht het gebruik van duurzame energie en de energietransitie te versnellen. De SDE++ subsidieregeling heeft als doel het bevorderen van hernieuwbare energie door bedrijven. Anders dan bij de voorgaande regeling is nu ook CO₂ reductie nog eens als doel toegevoegd. De SDE++ heeft een langlopend karakter. Het betreft een productiesubsidie met een looptijd van 15 jaar.

Hoe werkt de SDE++?

De openstelling van de subsidieregeling start op 5 oktober en vindt plaats in 4 fasen. Per fase geldt een maximum fasebedrag uitgedrukt in euro’s per ton CO₂ besparing. De regeling heeft een beperkt budget. Hoe eerder u de regeling aanvraagt en hoe lager het aanvraag bedrag is, des te groter de kans op toewijzing van de subsidie voor uw project.

Het fasebedrag kent een maximum per techniek, afhankelijk van de kostprijs van de betreffende techniek en de hoeveelheid CO2 besparing per ton CO2. De uitkering van de subsidie is het oorspronkelijk beschikte bedrag minus het correctiebedrag maal het werkelijk gegenereerde aantal kWh in het jaar. De SDE++ subsidie heeft alleen betrekking op het verschil tussen de kostprijs van het project en de jaarlijks vastgestelde marktwaarde van de energieopbrengst. De subsidie vergoedt de kosten tot een bepaalde ondergrens, de zogenoemde basisprijs. Als de marktwaarde van de energie onder de basisprijs zakt dan neemt het subsidiebedrag niet meer toe.

Een succesvolle SDE++ aanvraag

Om tot een succesvolle aanvraag te komen is het van belang tijdig de nodige voorbereidingen te treffen. Zo’n aanvraag bestaat uit:

1. Het projectplan

Het projectplan is een omschrijving van de zonne-energie installatie. Het projectplan moet informatie bevatten over de soort opstelling van de installatie, bijvoorbeeld is het een zuid of oost-west zuidoost oriëntatie, is het gebouw- of grondgebonden, etc.

Verder dient een situatieschets toegevoegd te worden waarin staat op welke daken en met hoeveel panelen de installatie wordt gerealiseerd. Ook een onderbouwing van de financiering maakt onderdeel uit van het projectplan. Hierin staan de investeringskosten, het aandeel van het Eigen Vermogen wat ingebracht wordt en welk deel gefinancierd wordt.

2. Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie bestaat uit een exploitatieberekening met daarin een specificatie van de investeringskosten zoals panelen, arbeid, bekabeling, etc. Daarnaast een overzicht van alle kosten en baten die van toepassing zijn en de berekening van het projectrendement. Ook wordt er een rendementsberekening gemaakt.

Een ander onderdeel van de haalbaarheidsstudie is de energieopbrengstberekening. Hierin staat de maximale instraling die behaald kan worden, de technische specificaties en een berekening van de gemiddelde netto elektriciteitsproductie op jaarbasis.

3. Technische tekeningen

Dit gaat om een indicatieve engineering, het globale legplan. In deze fase hoeft dit nog niet in detail.

Kortom, deze informatie gezamenlijk geeft een solide businesscase weer waarop de RVO gefundeerd kan besluiten of het project voldoende is voorbereid, dat het in aanmerking komt en dat het project geschikt is voor subsidietoekenning.

Wil je meer weten over de SDE++ subsidieregeling of heb je hulp nodig om tot een succesvolle aanvraag te komen voor de subsidie? Vraag een gesprek aan met één van onze adviseurs.

Dit artikel is gesponsord door Kieszon.