blog

Local-for-local: het nieuwe outsourcen

Supply chain

Local-for-local: het nieuwe outsourcen

De continue focus om efficiënter om te gaan met onze schaarse middelen dwingt ons om na te denken over nieuwe productie- en transportmogelijkheden. In dit kader is de ‘local-for-local-trend’ ontstaan, waarbij we producten bij de bron produceren en consumeren. Dit heeft een aanzienlijke impact op vervoersstromen en op de logistieke keten. Vervoersstromen verschuiven en dit biedt kansen; door samen te werken in de keten kunnen we onze maatschappij verduurzamen.

De afgelopen decennia is er veel productie verplaatst van het Westen naar het Oosten. Deze verplaatsing had twee oorzaken: de productie in het Oosten is over het algemeen goedkoper en in het Oosten is zelf ook een grote afzetmarkt ontstaan. De consequentie van dit alles is dat er enorme vervoersstromen zijn ontstaan. Grondstoffen uit het Westen en Midden-Oosten worden naar het Verre Oosten vervoerd, en eindproducten weer verscheept naar de westerse consument. De verplaatsing van productie van het Westen naar het Oosten leidt er in het Westen toe dat er minder industrie is. De industrie is over het algemeen de motor van de economie. Het verdwijnen van de industrie heeft dan ook een negatief effect op de toeleverende industrie, de dienstverlening en het (hoger) onderwijs.

Sinds enkele jaren is de trend local-for-local in opkomst. Local-for-local betekent dat je uitsluitend producten consumeert die ook in je eigen regio zijn geproduceerd. Dit geldt niet alleen voor de directe consumptie, maar ook voor de indirecte. Dus het vlees dat ik eet kan wel van een koe zijn die in mijn regio is opgegroeid, maar ook het voedsel en de meststoffen voor het voedsel van deze koe moeten uit de regio komen.

Local-for-local biedt meerdere voordelen:

  • De relatieve groei van transport over de wereldzeeën neemt af. Vooral vanuit het milieuperspectief is het niet verstandig om allerlei grondstoffen, halffabricaten en eindproducten over de hele wereldbol te verslepen voordat ze bij de consument zijn.
  • De lokale economie leeft op. Dit zorgt er echter wel voor dat het volume in de fijnmazige lokale distributie toeneemt. Het is dus belangrijk dat de logistieke sector slim omgaat met deze groei, zodat het milieu en het wegennetwerk zo min mogelijk belast worden en de consument hier geen nadeel van ondervindt. Het combineren van transportstromen en het gebruik van nieuwe technieken als RFID en Intelligent Cargo om de goederen door de hele keten te volgen helpen hierbij.

Outsourcen of toch maar lokaal?

De opkomst van local-for-local valt samen met een voorzichtig economisch herstel, ook in het Westen. Amerika is door schaliegas ineens veel minder afhankelijk van olie en gas uit het Midden-Oosten. De energieprijzen dalen en productie komt weer terug naar Amerika. Uiteraard heeft dit positieve effecten op de afgeleide industrieën en het onderwijs. In Europa is men terughoudender met het toepassen van schaliegas, maar het overschot van Amerikaanse kolen wordt hier dankbaar ontvangen en in onze centrales opgestookt. Ook Europese bedrijven kunnen nu dus profiteren van lagere energieprijzen, en daarmee hun kostprijzen verlagen. De afweging van productie in het Westen of in het Oosten komt dus iets gunstiger uit voor het Westen.

Bedrijven en instanties zouden het volgende moeten doen:

  • Wees kritisch als het gaat om het verplaatsen van productielocaties. Welke productie moet in het Oosten plaatsvinden? Wat kun je in het Westen houden? Welke onnodige vervoersstromen kun je hiermee voorkomen? Denk hier bijvoorbeeld aan laagwaardige plastics zoals die in vuilniszakken zitten. Uiteraard kan dit goedkoper geproduceerd worden in China, maar als je het vervoer van alle grondstoffen en eindproducten erbij betrekt, zal productie in Europa toch goedkoper zijn ten aanzien van de lokale vraag.
  • Analyseer de kostprijs …. Onderzoek of de integrale kostprijs van productie in het Oosten in vergelijking met die in het Westen in het voordeel van het Oosten uitvalt. Is dat niet het geval, houd de productie in het Oosten dan voor de consumptie uit het Oosten. Deel alleen je ontwerpen, productiemethoden etc, maar voer het lokaal uit.
  • Efficiëntie en effectiviteit blijven de belangrijke pijlers. Kijk waar de efficiency verhoogd kan worden. De praktijk toont aan dat het optimaal inrichten van logistiek, productie, onderhoud en kwaliteitscontrole een substantiële verbetering van de bezettingsgraad tot gevolg kan hebben.

Supply chain netwerk analyse: kijk naar de trends en resultaten uit het verleden. Op welke locatie dient men de productielocatie te ontwikkelen. Wees continu kritisch naar de eigen organisatie en herbereken dit van tijd tot tijd. Beginnen met het plannen over de gehele supply chain heen. Inmiddels zijn er planningsoplossingen op de markt die daadwerkelijk in real time, multi discipline en multi enterprise kunnen plannen.

Bedrijven doen dit nog niet omdat ze de gevolgen van de financiële crisis nog ondervinden. Op reserves is ingeteerd en er zijn onvoldoende middelen om nieuwe initiatieven en projecten te ontwikkelen. Kostbare verplaatsingen van productie van het ene werelddeel naar het andere lijken nu dus uitgesloten.
Daarnaast lijken bedrijven onvoldoende te anticiperen op de schaliegasrevolutie die nu in Amerika plaatsvindt. Deze revolutie gaat de energiemarkt significant beïnvloeden en heeft al geleid tot een opleving van de Amerikaanse industrie.

De voordelen van lokale productie op het gebied van kostenbesparing en milieu zijn duidelijk. Mijn advies is dan ook: start vandaag met local for local. Daarbij zijn de volgende stappen van essentieel belang:

  1. Onderzoek waar local-for-local-productie al winstgevend kan zijn.
  2. Kijk waar je door toepassing van slimmere technieken en informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen een competitieve voorsprong neer kunt zetten ten opzichte van producten uit het Oosten. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan is de nieuwe fabriek van een van de grotere plasticsfabrikanten in West Europa. Deze is state-of-the-art ingericht qua machines, werkprocessen en ondersteunde IT. De logistieke stromen zijn optimaal geïntegreerd met productie en kwaliteitscontrole. Hierdoor draait deze fabriek een rendement dat 20 procent boven het rendement van de andere fabrieken ligt. Door zo efficiënt te produceren, kan de concurrentie met Oosterse productie worden aangegaan. Een ander voorbeeld van slimme techniek in het logistieke domein Intelligent Cargo. Hierbij is de lading zelf van informatietechnologieën voorzien, en dus slim. Door het delen van deze informatie ontstaat een digitale schaduw van de werkelijkheid. Met deze digitale schaduw kan veel effectievere aansturing plaatsvinden, omdat de gegevens over de voorraden realtime up-to-date zijn.
  3. Reken oude plannen en ideeën door tegen de nieuwe realiteit. De economische werkelijkheid is door de schaliegasrevolutie nog maar net begonnen met veranderen. Kortom organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden, rekening houdend met de gewijzigde feiten.
  4. Stem planningen af over de keten heen. Traditioneel optimaliseert iedere silo (magazijn, productie, logistiek, transport) zijn eigen planning. Door over de silo’s heen te plannen kunnen substantiële besparingen gerealiseerd worden. Voorwaarde voor succes is wel dat deze extra opbrengsten ´netjes´ tussen de ketenpartners verdeeld worden. Local-for-local helpt hierbij, doordat er veel minder afstemming nodig is als gevolg van het feit dat er minder handelingen zijn.

Conclusie

De eerste tekenen van economisch herstel zijn in een paar industrieën zichtbaar. Bedrijven als DSM en Renault maken weer gezonde winsten. Er komt dus weer een andere economische realiteit, onder meer ingegeven door de schaliegasrevolutie in Amerika. Ook zonder mee te doen aan schaliegaswinning, kunnen we ons in Europa beter positioneren. Dit kunnen we doen door in te zetten op local for local production, mogelijk gemaakt met zeer slimme ketenafstemming en ondersteund door state of art informatietechnologie. Het helpt ons om weer winstgevend te worden, en het biedt ons kansen om onze lokale bedrijven opnieuw uit te vinden. Op deze wijze hebben wij in Europa ook op productiegebied bestaansrecht, en zullen de afgeleide industrieën gaan profiteren. Bovendien wordt de wereld hierdoor een stuk duurzamer.

Reageer op dit artikel