blog

Inrichten distributienetwerk? Hou rekening met deze factoren

Warehousing 1345

Logistieke kosten, service levels en beschikbaarheid van personeel zijn al jaren belangrijke uitgangspunten op basis waarvan bedrijven hun fysieke distributienetwerken inrichten. Toch zijn er zes minder bekende factoren waar bedrijven rekening mee houden bij het ontwerp van hun distributienetwerken.

Inrichten distributienetwerk? Hou rekening met deze factoren
Sander Onstein

Distributie is één van de primaire activiteiten van een bedrijf. Klanten gebruiken verschillende verkoopkanalen, afhaal- en bezorglocaties en verwachten een op maat afgestemde beschikbaarheid van hun gekochte product. Vandaag besteld is morgen of zelfs vandaag in huis.

Netwerk tegen zo laag mogelijke kosten

Het distributienetwerk moet aan de eisen van de klant voldoen tegen zo laag mogelijke logistieke kosten. Verladers van hoogwaardige goederen hanteren vaak een centraal georganiseerd netwerk voor levering door West-Europa. Supermarktketens daarentegen organiseren distributie via regionale distributiecentra. Bij de meer recente omnichannel distributie bedienen bedrijven verschillende doelgroepen via alle verkoopkanalen.

 

Lees ook: 

‘We weten nog verrassend weinig over locatiekeuze’

 

 

Inzicht factoren fysiek netwerk

De inrichting van het fysieke netwerk voor distributie vormt een complexe opgave. Het ontwerp wordt bepaald door een groot aantal factoren. Inzicht in deze factoren is – zo blijkt uit ons onderzoek – van belang voor het ontwerp ervan en kan ook overheden en ontwikkelingsmaatschappijen helpen om een regio aantrekkelijk te maken voor logistieke activiteiten.

Locatieonderzoek in 3 sectoren
Sander Onstein zijn promotieonderzoek (TU Delft/Hogeschool van Amsterdam) richt zich op de factoren die bedrijven hanteren bij de keuze voor een distributienetwerk. Hij onderzoekt deze factoren in de mode sector, consumenten elektronica en online retail. Wilt u meedoen aan zijn onderzoek of wilt u de resultaten ontvangen stuur dan naar: a.t.c.onstein@hva.nl.

 

Zes minder bekende locatiefactoren

In eerder onderzoek is de long list van factoren geïnventariseerd. Dit leverde de bekende factoren op zoals het gewenste serviceniveau, logistieke kosten, productkarakteristieken en locatiefactoren zoals de beschikbaarheid van arbeid. Uit aanvullend onderzoek hebben we de meest opvallende resultaten op basis van 35 interviews bij verladers en logistiek dienstverleners in de sectoren mode, elektronica en online retail geïnventariseerd. Uit deze interviews komen zes factoren naar voren die minder bekend zijn. Dit zijn: ontslagkosten, kennisbehoud, bereikbaarheid voor personeel, politieke stabiliteit, afstand distributiecentrum tot het hoofdkantoor en het distributienetwerk van de logistiek dienstverlener.

1) Ontslagkosten

Ontslagkosten vormen een ‘keep’-factor voor bedrijven om bij verhuizing een dc-locatie in dezelfde regio te kiezen. In alle drie de geïnterviewde sectoren zijn er een of meerdere bedrijven die in verband met ontslagkosten hebben gekozen te verhuizen binnen de regio. Zelfs wanneer de regio vanuit transportkosten niet langer optimaal is.

2) Kennisbehoud

Een voordeel van een locatie nabij het voormalige distributiecentrum vormt ook het behoud van kennis van warehousing personeel. Bijvoorbeeld specifieke kennis over de afhandeling van goederen voor verschillende klanten. De mogelijkheid om ingewerkt personeel te behouden speelt een duidelijke rol.

3) Bereikbaarheid voor personeel

Welke factoren bepalen de inrichting van distributienetwerken?

Welke factoren bepalen de inrichting van distributienetwerken?

In tegenstelling tot het management, is magazijnpersoneel in het geval van een langere reistijd weinig bereid mee te verhuizen. Het is relatief makkelijk om werk te vinden in een ander distributiecentrum. Uit de interviews komt naar voren dat warehousing personeel bereid is mee te verhuizen tot een afstand van maximaal 15 – 20 km van het voormalige dc. Dit personeel is voor het woon-werkverkeer vaak afhankelijk van het openbaar vervoer, de fiets of een scooter. Sommige bedrijven zetten bussen in om medewerkers van een OV knooppunt naar het dc te vervoeren.

4) Politieke stabiliteit

Politieke stabiliteit weerhoudt bedrijven ervan om distributiecentra te openen in bepaalde landen. Twee van de geïnterviewde bedrijven geven aan vestigingen in België en Frankrijk te hebben gesloten vanwege stakingen en de macht van vakbonden.

5) Afstand dc – hoofdkantoor

Om de logistieke processen goed te kunnen coördineren mag het distributiecentrum niet te ver van het hoofdkantoor gevestigd zijn. Een indicatie is dat de reistijd maximaal 30 minuten per auto mag bedragen.

6) Distributienetwerk dienstverlener

In het geval van uitbesteding van de logistieke processen bepaalt de logistiek dienstverlener mede de locatiekeuze. Hier zijn de belangrijkste factoren logistieke kosten en serviceniveau, en lijken de onderliggende locatiefactoren minder belangrijk. De dienstverlener is flexibel. Hij kan een bestaande locatie voorstellen, een nieuw dc laten bouwen of huren, en zelfs goederen tussentijds verhuizen tussen dc’s binnen zijn netwerk.

Invloed irrationele factoren

Uit het onderzoek blijkt dat naast het bedrijfsbelang ook het persoonlijke perspectief van de beslisser regelmatig een rol speelt, in aspecten zoals nabijheid van scholen, cultuur en een korte woon-werk reistijd. Het relatieve belang van deze – soms als ‘irrationeel’ aangeduide – factoren hebben we nog niet vastgesteld.

Auteur: Sander Onstein, docent aan de HvA, verricht zijn promotie-onderzoek voor distributienetwerken aan de TU Delft.
Mede-auteurs van het volledige artikel (zie ook kader: Welke factoren bepalen de inrichting van distributienetwerken?) zijn: Dick van Damme (Lector Logistiek, Hogeschool van Amsterdam) en Lori Tavasszy (Hoogleraar Goederenvervoer en Logistiek, TU Delft). Dit
 artikel is tijdens de afgelopen Vervoerslogistieke Werkdagen bekroond met de Best Paper Award.

Reageer op dit artikel