blog

Green Logistics: meer dan intermodaal transporteren

Warehousing

Green Logistics: meer dan intermodaal transporteren
Green Logistics

Sustainability is steeds vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie, echter de doorvertaling in de logistieke operatie blijft beperkt tot het meer intermodaal transporteren. Het Green Logistics-principe kan helpen sustainability dieper in de logistieke operatie te verankeren, zegt Stan La Haye van LHC Consulting.

Volgens de ‘United Nations Global Compact CEO study 2010′ [1]  vindt 96 procent van de CEO’s dat sustainability volledig geïntegreerd zou moeten worden in de bedrijfsstrategie en -uitvoering, een stijging van 24 procent ten opzichte van 2007.

    

Transportbenchmark
LHC Consulting ziet eenzelfde trend onder de respondenten van haar transportbenchmark; waar in 2010 net iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven sustainability had opgenomen in de bedrijfsstrategie, was dit in 2011 al bijna tweederde, een stijging van 15 procent [2] binnen één jaar.

    

Daarnaast wordt door de respondenten aangegeven dat sustainability binnen de logistieke operatie voornamelijk is gericht op meer intermodaal transporteren dan alleen via wegtransport. De transportsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de Europese CO2-uitstoot (ongeveer 23 procent) en het wegtransport heeft hier een aandeel in van ongeveer 70 procent [3]. Transport van de weg halen is een eerste stap, echter is sustainability in de logistieke operatie meer dan alleen een andere vervoersmodaliteit zoeken. Werken volgens het ‘Green Logistics’-principe kan sustainability dieper verankeren in de logistieke operatie.

  
Minimale CO2-uitstoot
Green Logistics is erop gericht om zo efficiënt mogelijk te werken in de logistieke operatie van een organisatie en hierdoor zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Binnen de logistieke operatie kan op twee fronten voordeel worden behaald: de warehouse- en transportactiviteiten.

Warehouseactiviteiten: het verbruik van energie binnen warehouse activiteiten heeft een directe impact op de carbon footprint én warehousekosten. Des te efficiënter de ingekochte energie gebruikt wordt, hoe groener het warehouse. Minder energieverbruik betekent minder CO2-uitstoot, maar vooral ook een verlaging van de energiekosten.

  
Transportactiviteiten: minder transportkilometers per getransporteerd product, en de transportkilometers die toch worden gemaakt zo efficiënt mogelijk én met de juiste modaliteit afleggen. Minder kilometers en efficiënter transport betekent minder CO2-uitstoot, maar vooral ook minder brandstof- en transportkosten.

   
Opstellen baseline en business case
Alhoewel door tweederde van de ondervraagde bedrijven wordt aangegeven dat ‘green’ en ‘sustainability’ onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie, wordt maar door éénderde van de bedrijven daadwerkelijk hun CO2-uitstoot gemeten en gerapporteerd [2].

  
Om een besparing (in CO2 én kosten) te kunnen meten moet eerst de huidige situatie in kaart worden gebracht (het zetten van de baseline). Om de CO2-uitstoot te meten wordt vaak het Greenhouse Gas protocol (GHG protocol) [4] gebruikt. Het GHG protocol beschrijft drie scopes, waarbinnen emissies worden berekend:

  

  • Scope 1: Emissies van de eigen productie- en kantoorfaciliteiten en voertuigen;
  • Scope 2: Indirecte emissies door inkoop van energie;
  • Scope 3: Emissies uit overige activiteiten.

    

Binnen de logistieke operatie omvat scope 1 onder andere de uitstoot van de eigen voertuigen, voornamelijk als het transport in eigen beheer wordt uitgevoerd. Scope 2 betreft de energie die ingekocht is om de eigen warehouses te runnen (verwarming, verlichting, ventilatie). Scope 3 omvat de emissies van ketenpartners die niet binnen de eigendoms- en operationele invloedssfeer van de organisatie vallen. Binnen de logistieke operatie is dit vaak het uitbestede transport, opslag en distributie.

  
Nadat de CO2-uitstoot van de logistieke operatie in kaart is gebracht dienen de juiste kosten te worden toegewezen aan de logistieke activiteiten. Denk hierbij aan kosten per kilometer (gespecificeerd naar type truck, brandstof, onderhoud, afschrijving) en energiekosten per verbruikseenheid (kosten per kilowattuur, kosten per ‘verbruiker’: verlichting, verwarming en ventilatie). Deze kostenallocatie kan volgens verschillende methodes worden uitgevoerd (bijvoorbeeld Activity Based Costing).

      
Als de CO2-uitstoot en kosten inzichtelijk zijn kunnen reductietargets worden gesteld. Per target dient een business case opgesteld te worden om uiteen te zetten wat de benodigde acties zijn om het target te halen inclusief de business rationaal, subdoelen, benodigde investering, terugverdientijd, planning et cetera.

   
Verbeterpunten in de logistieke operatie

  

Warehousing: energieverbruik ‘Heating, Ventilation & Airconditioning’ (HVAC) en verlichting verlagen
Het is geen uitzondering als 60 procent tot 80 procent van de ingekochte energie wordt verbruikt door HVAC en verlichting. Het verlagen van dit energieverbruik door bijvoorbeeld het vervangen van verlichtingsarmaturen door LED-verlichting, het installeren van automatische aan-uit schakelaars (met bewegingssensor), het bevorderen van de natuurlijke verlichting (door het installeren van lichtkoepels), installeren van plafond-ventilatoren of energiezuinigere verwarmingsapparatuur hebben een directe impact op de CO2-footprint én op de energierekening.

    
Distributie: Netwerk/routeoptimalisatie en verbeteren beladingsgraad
Een suboptimaal netwerk kan ontstaan door groei in nieuwe markten of groei door acquisitie van bedrijven en klanten op afgelegen locaties. Hierdoor kunnen veel onnodige transportkilometers worden afgelegd en een suboptimale beladingsgraad worden gehaald. Optimaliseren van het complete distributienetwerk inclusief het heralloceren van distributiecentra en productielocaties om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de afzetmarkten is een intensieve opgave. Het implementeren van rit-/ routeplanningssoftware kan echter al een eerste stap zijn om de ritten binnen het bestaande distributienetwerk in ieder geval zo efficiënt mogelijk te plannen, beladingsgraden te optimaliseren en onnodige transportkilometers te elimineren.

    
Distributie: Reduceren brandstofverbruik
De brandstof-efficiency en de hoeveelheid verbruikte brandstof houden direct verband met de hoogte van de CO2-uitstoot van het wagenpark. Het brandstofverbruik van een vrachtwagen is afhankelijk van meerdere factoren: het type en vermogen van de motor, het gewicht, onderhoud, aerodynamica en niet onbelangrijk: de rijstijl van de chauffeur. Al deze factoren kunnen worden beïnvloed om het verbruik te verlagen: EURO V motoren verbruiken relatief weinig brandstof, onderhoud (bijvoorbeeld het op spanning houden van de banden) heeft een gunstig effect op het verbruik maar ook rijstijltrainingen voor chauffeurs en bonusregelingen m.b.t. brandstofverbruik kunnen het verbruik aanzienlijk verlagen.

  
Indien de warehouse- en transportoperatie in eigen beheer worden uitgevoerd, zijn deze direct beïnvloedbaar door het doorvoeren van (bijvoorbeeld bovengenoemde) CO2-reductie én kostenverlagingsmaatregelen. Maar ook als de logistieke operatie is uitbesteed kan de CO2-uitstoot worden beïnvloed: binnen inkoopcycli en tenders kunnen green-/sustainability-eisen worden opgenomen bij leveranciers- en productkeuzes. Daarnaast kan er in onderling overleg met de LSP’s worden gewerkt aan het optimaliseren van de distributie: denk aan afstemmen met de logistiek dienstverlener van optimale beladingsgraden, ophaal- en losmomenten, consolidatie van ladingen, gebruik van bepaalde types trucks en motoren en bijvoorbeeld brandstofverbruik en training van chauffeurs.

Conclusie
Er is steeds meer aandacht voor sustainability en ‘green’ binnen bedrijven, echter blijft de doorvertaling in de logistieke operatie vaak alleen gericht op meer intermodaal te transporteren. Invoeren van het ‘green logistics’-principe kan organisaties helpen met het ‘vergroenen’ van de transport- en warehouseoperatie; van het energieverbruik reduceren in warehouses tot het optimaliseren van het routenetwerk én het kiezen van de juiste transportmodaliteit. Een win-winsituatie voor bedrijf en milieu: de CO2-footprint van de warehouse- en transportoperatie wordt gereduceerd én kosten worden verlaagd.

  

Bronvermelding

[1] United Nations Global Compact – Accenture CEO study 2010; A new era of sustainability

[2] Bron: LHC Transportation Benchmark 2011 en 2010 for Full Truck Load transportation

[3] Bron: European Commission: EU energy & transport in figures 2010

[4] www.ghgprotocol.org

Reageer op dit artikel