blog

Artikelgewijze batch picking: meervoudige kostenbesparing

Warehousing

Artikelgewijze batch picking: meervoudige kostenbesparing
Hoofdgangsysteem, statische orderverzamelwijze

De factor arbeid is duur en kwetsbaar en kan in beperkte mate efficiencyverbetering en kostenbesparing opleveren. Werkmethodeverbetering is de gouden regel voor aanzienlijke efficiencyverbeteringen, maar hoe en wat? Artikelgewijze batch picking kan een aanzienlijke, meervoudige kostenbesparing opleveren! Gerben Esmeijer legt uit.

Binnen de orderverzamelsystemen zijn vooral twee basis orderverzamelprincipes aan de orde, namelijk:

  

  • de statische orderverzamelwijze (verzamelaar naar de goederen);
  • de dynamische orderverzamelwijze (goederen naar de verzamelaar).

      

Statische orderverzamelwijze:

Bij de statische orderverzamelwijze zal de orderverzamelaar via een bepaald traject de orderverzamellocaties bezoeken. In de meeste gevallen is hierbij sprake van een zogenoemd ‘hoofdgangsysteem’, waarbij zowel de orderverzamelaar/verzameltruck in hetzelfde gangpad werkzaam is als de magazijntruck voor de palletbehandeling.

   

Door deze systeemconstructie zal er veelal sprake zijn van een gangpadbreedte van circa 270 cm.; dit mede afhankelijk van een bepaalde systeemkeuze. Door middel van afbeelding 1 (rechts) wordt een indruk gegeven van de hierbij bedoelde orderverzamelwijze.

  

Zoals aangegeven, is hierbij ook sprake van een orderverzameltraject dat de orderverzamelaar dient af te leggen. Het loop/rijtijdbestanddeel  bij de statische orderverzamelwijze kan in het algemeen worden gezien als 42 – 45 procent  van de totale orderverzameltijd. Dit is mede afhankelijk van de orderverzamelstructuur (aantal picklocaties in het traject).

Verder kan worden opgemerkt dat het verzamelen vanuit het stellingpatroon, bij de statische orderverzamelwijze, ergonomisch gezien minder gunstig is. Dit is vooral het geval bij artikelen van enig gewicht.

  

Dynamische orderverzamelwijze:

Bij de dynamische orderverzamelwijze neemt de orderverzamelaar een vaste positie in. De te verzamelen artikelen worden binnen handbereik aangeboden. Van hieruit wordt direct het eerste voordeel tot uitdrukking gebracht, namelijk dat het loop/rijtijdbestanddeel vrijwel volledig wordt geëlimineerd.

  

Zoals al bij de statische orderverzamelwijze is aangegeven bedraagt het loop/rijtijdbestanddeel ca. 42 – 45 procent van de totale orderverzameltijd. Daarom kan de verhouding in de loop/rijtijd en de feitelijke orderverzamelhandeling, rechtevenredig worden toegerekend aan de besparing op de totale orderverzameltijd, daardoor > 42 procent.

  

Een ander voordelig aspect is hierbij dat er geen sprake meer zal zijn, van zowel het functioneren van een orderverzamelaar/verzameltruck en de magazijntruck in hetzelfde gangpad. Daarom is er niet meer de noodzaak dat deze elkaar moeten kunnen passeren. 

  
Vanuit de dan ontstane situatie kan dan worden volstaan met een belangrijk smaller gangpad, dit omdat er dan bijvoorbeeld een keuze kan worden gemaakt voor een truck met zijwaartse afzetmogelijkheid of een stellingbedieningshefkraan. Dit in relatie tot het eerder genoemde gangpadbreedte van 270 cm, bij toepassing van de reachtruck.

  
Zodoende kan er per gangpadsectie (stellingrij-gangpad-stellingrij) een ruimtewinst ontstaan van minstens 100 cm, waardoor een aanzienlijke beperking van de gebouwkosten kan worden gerealiseerd.

Laatstgenoemd voordeel is zeker goed te bereiken bij het ontwerp van een magazijn en afhankelijk van de stramienmaten ook in bestaande situaties. Door middel van de schematische weergave op afbeelding 2 wordt hiervan een indruk gegeven.

 

  

Evenzo kan nog worden opgemerkt dat de pallets met de langste richting in het stellingpatroon kunnen worden geplaatst, waardoor relatief gezien nog iets meer ruimtewinst wordt bereikt. Voor de orderverzamelwerkzaamheden speelt dat verder geen rol aangezien niet meer vanuit het stellingpatroon wordt verzameld. In bestaande situaties kan dat eventueel een aanpassing vragen van het stellingpatroon.

Tevens kan hierbij worden opgemerkt dat er een betere ergonomische positie wordt bereikt voor de orderverzamelaar(s). De te verzamelen artikelen kunnen namelijk, op de lastdrager, tot op de meest gunstige grijphoogte worden aangevoerd. Dit eventueel door middel van een conveyorbaan.

   

Recapitulatie

Bij de onderlinge vergelijking van de statisch en de dynamische orderverzamelwijze, zijn de navolgende voordelen te noteren bij toepassing van de dynamische orderverzamelwijze:

   

  • belangrijke efficiencyverbetering en kostenbesparing bij het orderverzamelen, dit door het elimineren van de loop/rijtijd;
  • belangrijke besparing van de magazijnruimte en daardoor de gebouwkosten, dit door de samenstelling van een compactere lay-out;
  • betere ergonomische situatie, doordat de lastdragers op een gunstige grijphoogte kunnen worden aangevoerd.

   

Maar zoals bij iedere systeemafweging, zijn er behalve de voordelige aspecten ook nadelige aspecten te onderkennen.

Bij de toepassing van de dynamische orderverzamelwijze is er in principe één nadelig aspect te onderkennen, namelijk dat er bij herhaling een handeling moet worden verricht door de magazijntruck(s) binnen het stellingpatroon. Zodoende wordt er steeds een artikelhoeveelheid aangeboden bij de orderverzamelaar.

  

Het mag duidelijk zijn dat er in situaties waarbij steeds kleine artikelhoeveelheden worden afgenomen, sprake zal zijn van onevenredig veel retrieverhandelingen (heen en terug) per pallethoeveelheid. Een voorselectiecriterium voor het hierbij bedoelde dynamisch orderverzamelsysteem is, dat er een relatief grote hoeveelheid of volume per artikel wordt verzameld, bijvoorbeeld 1/8,1/6 of 1/4 pallethoeveelheid.

  

Een gunstige bijkomstigheid is dat we dit verder kunnen optimaliseren, waardoor ook kleinere hoeveelheden in aanmerking komen, en tevens de retrieverhandelingen voor de grotere hoeveelheden nog verder kunnen worden verminderd. Hierbij kunnen we gebruik maken van de
werkmethode artikelgewijze batch picking.

  
Artikelgewijze batch picking
Onder de artikelgewijze batch picking kan worden verstaan, het gelijktijdig verzamelen van de behoefte voor een aantal orders, vanuit één aangeboden artikel.

  
Door de artikelgewijze batch picking kan er bijvoorbeeld door één bewegingstraject van de magazijntruck voor 4 orders een artikelhoeveelheid worden verzameld. Door middel van het schema op afbeelding 3 wordt hiervan een eerste indruk gegeven.

 

Vanuit dit schema kan hierbij worden vastgesteld, dat ‘Artikel B’ dient te worden toegeleverd aan order 21, order 22 en order 24.
Vervolgens dient ‘Artikel G’ te worden toegeleverd aan order 21, order 23 en order 24.
En eveneens kan worden vastgesteld dat "Artikel K" dient te worden toegeleverd aan order 21, order 22, order 23 en order 24.

Deze wijze van doen kan zo door gaan, tot dat de onderlinge orders de volledige samenstelling van de deelorders (artikelhoeveelheden) hebben ondergaan.

  
Als toelichting op de tot dusver beschreven uitleveringsvorm kan nog een tweetal aanvullende opmerkingen worden gemaakt. Vanuit het weergegeven schema op afbeelding 3 kan worden vastgesteld, dat er om 3 of 4 deelorders uit te voeren per artikel, 1 trajectbeweging (aanvoerhandeling) dient plaats te vinden. Hieruit mag duidelijk blijken dat er een belangrijke vorm van optimalisering ontstaat.

Door toepassing van deze werkmethode zal er een gunstige uitwerking ontstaan op de bezetting van de magazijntrucks en de truckbestuurders (de factor arbeid).

 

Slotconclusie

De nog overblijvende retrieverhandelingen dienen in relatie te worden gebracht tot de bij de "recapitulatie" aangegeven voordelen. Dit in de combinatie van de dynamische orderverzamelwijze en de artikelgewijze batch picking.

  

Evenzo dienen we hierbij te bedenken dat er bij een statische orderverzamelwijze, met bovenliggende bulk, altijd een aanvulhandeling van de bulk naar de grijplocaties zou moeten plaatsvinden.

 

Een exacte berekening van de besparing, door middel van de artikelgewijze batch picking kan pas worden gemaakt, nadat de verwerkingsgegevens bekend zijn. Echter is vanuit een aantal projectonderzoeken vastgesteld, dat een besparing van 24 – 28 % veel voorkomend is.

  

De tot dusver weergegeven artikelgewijze batch picking dient te worden aangestuurd door een Warehouse Management Systeem met Radio frequentie.

Reageer op dit artikel