blog

Regel 5: Ideale layout van een magazijn

Warehousing

Regel 5: Ideale layout van een magazijn
Regel 5 basisregels in het magazijn

Positioneer de afdelingen/processen in een magazijn zodanig dat de totale af te leggen afstand zo klein mogelijk is. Dit is regel 5 in de serie Basisregels in het magazijn van Ronald Mantel.

Deze regel betreft het creëren van een ideale magazijn-layout. De technieken die daarvoor gebruikt kunnen worden (zie hieronder) werden niet speciaal ontwikkeld voor magazijnen, met andere woorden die technieken zijn dus ook toepasbaar op andere situaties (fabrieken, ziekenhuizen, etc.).
     

Het bepalen van een goede bedrijfslayout is een klassiek optimalisatieprobleem. De aanpak verloopt in het kort als volgt. Begin met een willekeurige layout. Bepaal de totale af te leggen afstand. Deze verkrijgt men door eerst voor elk paar afdelingen de goederenstroomintensiteit en de afstand tussen (bijvoorbeeld de middelpunten van) beide afdelingen met elkaar te vermenigvuldigen en vervolgens alle gevonden uitkomsten bij elkaar op te tellen. Vervolgens worden – om betere layouts te zoeken – afdelingen paarsgewijs verwisseld, waarbij na elke verwisseling steeds weer de dan totale af te leggen afstand wordt berekend.

      

Opmerking: door de verwisselingen van de afdelingen variëren de afstanden maar de stromen blijven constant. Door deze verwisselingen slim te kiezen zal de totale af te leggen afstand snel kleiner worden. Uiteindelijk leidt dit tot (een zo goed mogelijke benadering van) de layout waarvoor deze totale afstand zo klein mogelijk is.
  

N.B.: Naast goederenstroomintensteiten kunnen ook andere relaties worden meegenomen, mits zij te kwantificeren zijn.
  

Een en ander kan gevisualiseerd worden middels een zogenoemd Sankey-diagram, zoals weergegeven in onderstaande figuren. Hierin geeft de dikte van een pijl de goederenstroomsterkte weer (opmerking: een lastige vraag die daarbij moet worden beantwoord luidt: wat neem je als eenheid voor de stroomintensiteit (kg, liter, …., pallets, stuks?). Uitgaande van een beginsituatie (linker plaatje) komt men door afdelingen te verwisselen in de richting van de optimale oplossing (rechter plaatje). In het rechter plaatje is de som van {stroomintensiteit maal afstand} over alle relaties duidelijk kleiner dan in het linker plaatje. 
 

                    

                 

 

 

 

 

 

 

 

Beginsituatie                                                                           Eindsituatie: grotere stromen over kortere afstanden
 

Er is veel literatuur over het ontwerpen van een layout beschikbaar. Zo beschreef Richard Muther al in 1961 een klassiek geworden stappenplan om tot een bedrijfslayout te komen: Systematic Layout Planning (SLP), uitgegeven door Cahners Books in Boston. Stap 9 van dat plan betreft overigens hetgeen wat hierboven beschreven is. Specifieke methoden voor het daadwerkelijk schuiven met afdelingen zijn ondermeer CRAFT en MULTIPLE.

    

Beschrijvingen daarvan vindt u in de artikelen van respectievelijk Armour en Buffa (CRAFT: a heuristic algorithm and simulations approach to the relative location of facilities, Management Science, Vol. 9, No. 2 (januari 1963)) en Bozer, c.s. (An Improvement-Type Layout Algorithm for Single and Multiple-Floor Facilities, Management Science, Vol. 40, No. 7, juli 1994). Binnen die methoden kan gebruik worden gemaakt van heuristieken (wiskundige zoekmethodieken) als bijvoorbeeld Simulated Annealing (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Simulated_annealing). Voor een algemeen en breed overzicht, waarin ook genoemde methoden en technieken aan de orde komen, verwijs ik naar het boek Facilities Planning van Tompkins, c.s., uitgegeven door John Wiley & Sons.

  
Als wij deze layoutbepaling middels schuiven met afdelingen nu toepassen op een magazijn dan levert dat uitgaande van de samenhang (de stromen) tussen de afdelingen – zoals beschreven bij regel 4 – tezamen met de goederenstroomintensiteiten tussen de afdelingen bijvoorbeeld het volgende resultaat op (klik op afb voor groter beeld):

 

Door de lijnstructuur krijgt de layout hier een (omgekeerde) U-vorm (opmerking: deze vorm past heel goed bij regel 7, die nog volgt). Het resultaat hangt uiteraard sterk af van de geometrie van het beschikbare pand.

 

Waarom een dossier met basisregels?

Reageer op dit artikel