blog

Integrale aanpak voor bouw dc

Warehousing

Integrale aanpak voor bouw dc
Integrale aanpak voor bouw dc

Voor een optimaal werkend dc, waarbij ook met toekomstige ontwikkelingen rekening wordt gehouden, is een integraal ontwerp essentieel. Volgens expert Paul Berger van Denc resulteert het benaderen van een opgave vanuit verschillende disciplines (logistiek, architectuur, constructief, installaties), in de meest optimale oplossing.

De projectmanager doorloopt alle fasen van het project. Hij heeft als rol om vanuit de verschillende disciplines tot een integraal ontwerp te komen: de welbekende paraplufunctie. Vallen deze disciplines, inclusief de projectmanager, onder één dak, dan  zijn de lijnen kort, de samenwerkingservaring groot en de doorlooptijd kort met als resultaat een optimale oplossing met een reductie op de kosten. De vooraf geformuleerde hoofddoelstelling wordt optimaal bewaakt.
 
Analyse
Aan de hand van een haalbaarheidsanalyse kan worden aangetoond of een verandering van de bestaande situatie (nieuwbouw en/of verbouw) wenselijk is. De bestaande logistieke processen en de gewenste situatie inclusief toekomstverwachting vormen hiervoor het uitgangspunt. Indien sprake is van een verandering van de bestaande situatie worden de volgende items bepaald:

  • het budget;
  • de gewenste tijdsplanning / fasering;
  • de projectaanpak (bijv eigen organisatie inrichten en externe partijen inschakelen);
  • programma van eisen

 

Een programma van eisen (p.v.e.) is essentieel. Indien deze niet helder en volledig zijn, loop je het risico dat het eindresultaat niet voldoet. Aan de hand van het p.v.e. en van een voorraad- & behoefteanalyse en de orderstructuur wordt een concept gemaakt. Indien van toepassing wordt een locatieanalyse gemaakt gevolgd door een locatiekeuze. 

 

Engineering

In de engineeringfase wordt het concept vertaald in een definitief ontwerp, waarin een aantal disciplines is te onderscheiden:

  • Logistiek: bij het logistiek ontwerp kun je denken aan: lay-out ontwikkeling, ontwerp van systemen, ontwerp van besturing, ergonomie.
  • Architectuur: het architectonisch ontwerp bepaalt de uitstraling ofwel het visitekaartje van de gebruiker. Een goed ontwerp voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Is  bijvoorbeeld een specifieke uitstraling gewenst of wordt met oog op de toekomst gekozen voor een courant ontwerp.
  • Constructie: een goed constructief ontwerp houdt rekening met toekomstig gebruik en met mogelijke toekomstveranderingen, zoals een uitbreiding. In een vroeg stadium moet de vloerbelasting bekend zijn. Ten aanzien van materiaalgebruik speelt duurzaamheid een belangrijke rol.
  • Installaties: het in een vroeg stadium integreren van het installatietechnisch ontwerp is een voorwaarde voor een goed bouwfysisch klimaat.

 

Tussen de disciplines zijn overlappende onderwerpen. Zo wordt bijvoorbeeld, i.v.m. veiligheid en beveiliging, gestreefd naar een heldere interne routing door de verschillende stromen (bezoekers, vrachtverkeer en werknemers) zo veel mogelijk te scheiden; de oplossing wordt door de logistiek engineer, de architect en de opdrachtgever gezamenlijk bepaald.  

 

Het resultaat is een definitief ontwerp, waarin alle disciplines integraal zijn opgenomen. Na toetsing van de vooraf geformuleerde doelstellingen wordt met de definitieve documenten de bouwaanvraag gemaakt en ingediend. Hierna worden de detailtekeningen en werkspecificaties uitgewerkt voor aanbesteding.

 

Contracteren & uitvoering

In de contractfase worden aannemers / leveranciers gecontracteerd. Essentieel hierbij is de afstemmingen van de diverse partijen op elkaar, waarbij de verantwoordelijkheden en de milestones helder zijn en goed op elkaar worden afgestemd. Ook in deze fase wordt de projectmanager bijgestaan door de diverse disciplines.

 

Kortom: integrale aanpak

Voor een nieuw distributiecentrum lijkt een prefab doos voordelig. Echter een op de toekomst gericht dc is op de lange termijn financieel gunstiger. Een integrale aanpak, door het samengaan van logistiek, architectuur, constructie en installaties onder de paraplu van projectmanagement, is hiervoor een must.

Reageer op dit artikel