blog

Dc’s in Europa: trends en verwachtingen (2)

Warehousing

Dc’s in Europa: trends en verwachtingen (2)
Distributiecentra in Europa; Trends en verwachtingen

Ramon Veldhuijzen van Capgemini vertelt in dit tweede deel verder over de trends en verwachtingen die er zijn op het gebied van magazijnruimte in Europa. Hij gaat onder meer in op de lease-termijn, contractvormen, het belang van magazijnlocatie en logistieke parken.

Aanpasbaarheid
Zoals in de inleiding aangegeven, moeten distributienetwerken ‘aanpasbaar’ zijn. Dit stelt voornamelijk eisen aan de manier waarop magazijnruimte wordt verworven. Op dit moment kiest 53 procent van de respondenten ervoor magazijnen te leasen in plaats van in eigendom te nemen. De respondenten geven ook aan dat het streven naar flexibiliteit de belangrijkste reden is om te leasen, pas later gevolgd door de wens off-balance te financieren. De trend bij leasing is dat de gewenste lease termijn korter wordt. Opvallend daarbij is dat de werkelijke gebruiksduur van een magazijn de gewenste lease termijn fors overschrijdt. Dit zou erop kunnen wijzen dat sommige partijen de hogere lease voor een korte termijn voor lief nemen, terwijl ze er in de praktijk geen gebruik van maken.

 

 

 

Figuur 1: Lease termijn (klik voor een vergroting)

Flexibele contractvormen
De verwachting is dat grotere aanbieders op de markt voor magazijnruimte nieuwe flexibele contractvormen zullen aangaan, vooral met hun grote klanten. Een voorbeeld hiervan is een contract waarin afspraken gemaakt worden over het aantal vierkante meters dat over een periode wordt gehuurd, met de mogelijkheid op relatief korte termijn van locatie te wisselen. Op die manier kunnen netwerken op kortere termijn worden gewijzigd.

 

Meer uitbesteden
Het streven naar aanpasbaarheid leidt er ook toe dat verladers meer en meer hun logistieke activiteiten uitbesteden. In de uitbestedingssituatie wordt de vraag relevant welke partij het lease-contract van het magazijn moet aangaan. Aan de ene kant zeggen veel logistiek dienstverleners dat zij een ‘dienst aanbieden’ waarbij de verlader slechts de activiteiten, service-levels en kosten afspreekt. Daar hoort dan bij dat de dienstverlener het lease-contract voor de magazijnlocatie voor zijn rekening neemt. Verladers echter geven aan te willen kunnen wisselen van dienstverlener zonder verplicht van magazijnlocatie te moeten wisselen. Zij willen dus zelf het lease-contract in de hand houden.

 

Uitwisselbaar
Een multi-user locatie wordt gezien als dé manier om eenvoudiger ruimte – en andere resources – tussen magazijnoperaties van verschillende bedrijven uit te wisselen. De verwachting is dat de interesse in multi-user locaties bij verladers toeneemt van 40 procent naar 56 procent. Bij logistieke dienstverleners is het gebruikt van multi-user locaties al gebruikelijk. De verwachte toename is daarom iets kleiner (van 79 procent naar 85 procent).

 

Figuur 2: Interesse in multi-user dc locatie (klik voor een vergroting)

 

Nieuwe activiteiten stellen nieuwe eisen
Zowel uit de survey als interviews kwam duidelijk naar voren dat een goed lopende magazijnoperatie een modern gebouw vereist. Over het algemeen zijn er geen in het oog springend bottle-necks in bestaande moderne faciliteiten. De meeste genoemde bottle-necks worden veroorzaakt door de gebruikshistorie van het gebouw. Magazijnen zijn verouderd of de omvang is niet meer voldoende. Een belangrijk aandachtspunt is veiligheid; 35 procent van de respondenten geeft aan dat brandveiligheid en bewaking een toenemend punt van zorg is.

 

 

  • Veelzijdige layout
  • Tien meter vrije hoogte
  • Kolom patroon geschikt voor diverse opslag layouts
  • Voldoende deuren (minstens één deur per 1000 vierkante meter)
  • Sprinkler installatie en compartimentering afhankelijk van de omvang van de site
  • Hoge vloersterkte
  • Daglicht of de magazijnvloer

Figuur 3: Aspecten van moderne magazijnruimte

Verschuiving
De veranderende functie van magazijnen leidt wel tot een verschuiving in het activiteitenpakket. Door de langere aanvoerstromen vanuit bijvoorbeeld Azië is de supply chain langer en daardoor de vraagonzekerheid groter. Producten worden daarom vaker generiek aangevoerd. Het klantspecifiek maken – manuals toevoegen, kitting, promotieverpakkingen – vindt later in de keten in het dc plaats. Dit betekent dat Value Added services of “Light manufacturing” een steeds groter gedeelte van de ruimte beslaat. Daarnaast neemt het aantal operators op de vloer hierdoor sterk toe; Value added service zijn arbeidsintensief. Dit stelt nieuwe eisen met betrekking tot bijvoorbeeld personele faciliteiten, daglicht op de werkvloer en stelt minder strikte eisen aan de hoogte van de ruimte.

 

Figuur 4: Verwachtingen bij verschillende processen (klik voor een vergroting)

Retouren
Logistiek dienstverleners verwachten een toename van de afhandeling van retouren.  Nieuwe (WEEE) en toekomstige regelgeving leidt tot een groei in de hoeveelheid retouren. Binnen het magazijn stelt dit aanvullende eisen waarbij de vraag opkomt of afhandeling van “open box” retouren wel in een distributiecentrum thuishoort. Diagnose, reparatie en refurbishment (oppoetsen van retouren) stelt zeer specifieke eisen aan ruimte, systeem en personeel. Door de toenemende retourvolumes zal consolidatie op een centraal punt – Oost-Europa – voor steeds meer bedrijven tot een stevige kostenreductie leiden.

Magazijnlocatie wordt steeds belangrijker
Het beeld uit het onderzoek is dat de magazijnlocatie in vergelijking met het gebouw steeds belangrijker wordt. De kosten van het gebouw worden blijven relevant maar worden genoemd na de toegang tot transport infrastructuur en afstand tot de markt. Klaarblijkelijk komt service op nummer één gevolgd door kosten. Merk wel op dat de meeste respondenten een functie binnen supply chain management hebben; niet binnen de finance organisatie.

 


 

Figuur 5: Locatie factoren voor dc’s (klik voor een vergroting)

 

Schaarste
De vraag naar magazijnruimte dicht bij de markt met direct toegang tot transport zal op termijn kunnen leiden tot schaarste  Daarnaast moet niet worden vergeten dat “de markt” per definitie in dichtbewoond gebied ligt met alle restricties op het gebied van beschikbaarheid van arbeid en vergunningen c.q. bedrijfstijden van dien. Een oplossing kan zijn bestaande verouderde magazijnen op toplocaties te her”ontwikkelen”; browfield development.

 

Figuur 6: Diensten op een logistiek park (klik voor een vergroting)

 

Logistieke parken
Een andere trend is dat steeds meer bedrijven hun magazijn op een “logistiek business park” gevestigd willen zien (54 procent van verladers, 70 procent van logistieke dienstverleners). De voordelen hiervan liggen in het delen van faciliteiten en services. Gedeelde bewaakte parkeerfaciliteiten voor trucks zijn eenvoudig te realiseren. Beveiliging en afvalverwerking zijn de belangrijkste diensten die op het logistieke park gedeeld zouden kunnen worden. Lokale overheden kunnen de ontwikkeling van logistieke parken stimuleren door het verkrijgen van bedrijfsvergunningen en de eisen daarvoor voor het gehele logistiek park duidelijk vast te leggen.

 

Intermodaliteit
Een factor die de komende drie jaar sterk in belang toeneemt, is de aansluiting bij zeehavens en intermodaal transport. Aan de ene kant is dit in lijn met de algemene trend, aan de andere kant is er ook scepsis. De ommekeer van teruggang naar groei in bijvoorbeeld railtransport is pas zeer recent. Diverse dienstverleners zien vooral mogelijkheden voor de inbound-stromen via zeevracht, binnenvaart en spoor, maar grote beperkingen in de uiteindelijke distributie met deze modaliteiten. De verwachtingen rondom toename van alternatieve transportmodaliteiten is dan ook dat deze pas over vijf tot tien jaar echt relevant worden.

 

Samenvattend

1) Aanpassing distributienetwerken
Door de uitbreiding van de markt en betere service die geëist wordt, moeten distributie netwerken worden aangepast. Distributienetwerken worden naar Centraal- en Oost-Europa uitgebreid. Op hetzelfde moment willen klanten steeds vaker binnen 24-uur beleverd worden. Bedrijven moeten daarom hun distributienetwerk in het licht van deze ontwikkelingen heroverwegen. Een goed geplande aanpassing van het netwerk kan nu en in de toekomst forse besparingen opleveren.

2) Belang van locatie
Moderne magazijnruimte zelf kent niet direct knelpunten. Locatie echter wordt wel steeds belangrijker. Belangrijke factoren om rekening mee te houden zijn de afstand tot de markt en toegang tot transport. Magazijnen van de juiste kwaliteit op toplocaties met ruime gebruiksvergunningen zullen schaarser worden. Herontwikkeling van verouderde panden op toplocaties kan een oplossing bieden.

3) Vergroten aanpasbaarheid
Over de gehele lijn genomen zijn verladers op zoek naar “aanpasbaarheid”. Lease van ruimte en multi-user facilities zijn methoden om aanpasbaarheid te vergroten. Aanbieders van magazijnruimte kunnen inspelen op de geschetste ontwikkelingen. Door nieuwe flexibele contractvormen aan te bieden kunnen ze verladers helpen “aanpasbaar” netwerk te bouwen. Verladers en logistieke dienstverleners zullen geconfronteerd worden met de vraag wie het contract zal aangaan. Aanbieder van magazijnruimte kunnen bij het realiseren van nieuwe magazijnen rekening houden met veranderende eisen op het gebied van veiligheid, daglicht en aantal deuren. Belangrijker voor hen is echter nog het snel kunnen verwerven van toplocaties.

Literatuur

Ramon Veldhuijzen, Bert Angel, e.a.; “Warehouse Space in Europe; Meeting Tomorrow’s Demand”, Capgemini en ProLogis, Utrecht, April 2006.

Dit rapport is op te vragen bij Ramon Veldhuijzen ramon.veldhuijzen@capgemini.com

Reageer op dit artikel