artikel

Roest en bacteriën bedreigen sprinklers

Warehousing

Roest en bacteriën bedreigen sprinklers
Sprinklers en roest

Roest vormt een bedreiging voor sprinklerinstallaties. Recent is ontdekt dat ook bacteriën roestvorming, lekkages en verstoppingen kunnen veroorzaken in het leidingsysteem. De Vereniging van Sprinkler Installateurs (VSI) doet onderzoek.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 17 juni 2011.

De zogenoemde microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC) schijnt goed bestreden te kunnen worden met een chemische behandeling. Onder andere via MIC Europe – onderdeel van Imtech – wordt een bestrijdingsproduct op de markt gebracht. Het probleem doet zich voor in zowel droge als in natte sprinklersystemen. Het heeft tot gevolg dat de micro-organismes de leidingsystemen en sprinklerkoppen aantasten met als gevolg roest, lekkage en verstoppingen. Bij sommige installaties al na een paar jaar, maar bij andere systemen wordt het pas opgemerkt als de installatie wordt gesloopt. In Nederland zijn ettelijke honderden sprinklerinstallaties, verdeeld over diverse bedrijfsbranches. In een aantal gevallen is daadwerkelijk roestvorming door MIC geconstateerd.

 

Wat is er aan de hand?

Volgens John van Lierop, secretaris van de Vereniging van Sprinkler Installateurs (VSI) is het inderdaad een geconstateerd fenomeen, maar er is volgens hem nog geen enkele reden tot paniek. “Water – ook leidingwater – bevat van nature al bacteriën c.q. micro-organismes, die daarin onder bepaalde omstandigheden kunnen gedijen. In sommige gevallen leidt dit tot de zogenoemde micro-bacteriële corrosie; kortweg MIC. Voor alle duidelijkheid, dat is slechts één van de 24 mogelijke vormen en oorzaken van corrosie in sprinklerinstallaties. Het is echter nog onduidelijk wanneer die corrosie ontstaat en onder welke omstandigheden. Gecertificeerde sprinklerinstallaties worden voortdurend intensief gecontroleerd. Wij nemen daarom ook deel aan de werkgroep die de oorzaken van deze corrosievorm momenteel onderzoekt en daarna aanbevelingen doet. Het is echter nog te vroeg om nu al conclusies te trekken en de noodklok te luiden.”

 

Wat zijn de risico’s?

Ongeacht de oorzaken ondermijnen alle lekkages en verstoppingen op den duur de betrouwbaarheid van de sprinklerinstallatie. Een niet goed werkende blusinstallatie verhoogt het risico op brandschade enorm. Er zijn overigens – voor zover bekend – geen gezondheidsrisico’s met MIC, zoals bij voorbeeld met de Legionella bacterie, die gevaar kan opleveren bij verneveling en inademing van het (blus)water.

  

Is er regelgeving?

Voor wat betreft MIC niet, maar dit is in dit stadium ook nog niet nodig. Er is namelijk al veel en goed geregeld op dit gebied. Om te beginnen de verplichte –certificering van een sprinklerinstallatie bij de oplevering, met de verplichte periodieke inspecties. Daarnaast worden de installaties tweewekelijks op druk en lekkages getest.

 

Hoe constateer je MIC?

Dat kan eigenlijk alleen door –leidingen, pompen en sprinklerkoppen inwendig visueel te –inspecteren, aangevuld met een bacteriologisch onderzoek van het blusleidingwater en bemonstering van bacteriekolonies. Het probleem hierbij is dat leidingen zich inwendig lastig laten controleren, tenzij je een gedeelte demonteert en doorzaagt. Overigens zitten er in leidingwater altijd micro-organismes. Dat kan in principe geen kwaad, zolang de concentraties maar binnen redelijke grenzen blijven. Specialistische bedrijven kunnen ook diverse potentiaalmetingen uitvoeren om roestvorming in leidingsystemen te constateren.”

 

Wat kun je er aan doen?

“Je kunt alleen effectieve maatregelen nemen, als je weet wat de oorzaak is van het probleem. Het probleem met MIC is dat er sprake is van inwendige corrosie en dat is van buitenaf moeilijk te ontdekken. Je merkt pas dat er wat aan de hand is als een leiding gaat lekken of verstopt raakt. De werkgroep, die zich nu ook bezighoudt met het MIC probleem, onderzoekt nog hoe acuut dit is en welke (preventieve) maatregelen kunnen worden genomen. Eigenaren en beheerders van sprinklersystemen kunnen eigenlijk alleen zelf regelmatig op mogelijke lekkages letten en het systeem op gezette tijden testen op een juiste werking.”

 

Overige websites:

VSI: http://www.sprinkler.nl

LPCB Nederland: http://www.lpcb.nl

MIC Europe: http://www.mic-europe.eu

Imtech: http://www.imtech.eu/

 

OORZAAK, GEVOLG, PREVENTIE

Het stilstaande water in sprinklerbuizen, in combinatie met verontreinigingen, micro-organismen en doorgaans gunstige temperatuur, zorgt voor ideale corrosieomstandigheden. De gevolgen zijn: lekkages door putcorrosie, verstoppingen en schadelijke aerosolen. Hierdoor ontstaan extra kosten door waterschade, continuïteitsschade, ingrijpende renovatiewerkzaamheden en uiteindelijk; vervroegde afschrijving van delen of de gehele installatie.

     

Problemen doen zich in steeds jongere systemen voor. De bedreigingen door corrosie heeft de aandacht van onder andere de ‘Commissie van Deskundigen blusinstallaties’, Nagtglas Versteeg (Bureau Veritas Industrial Services), LPCB Nederland, R2B enz. In Duitsland zijn de omstandigheden qua voorschriften, gebruikte materialen, waterkwaliteit gelijk aan die in Nederland. VdS – de Duitse Sprinklerautoriteit – maakte onlangs bekend dat 73% van de droge systemen en 35% van de natte sprinklersystemen afgekeurd worden vanwege ernstige corrosieproblemen. Van de droge systemen is 22% na 12,5 jaar al zo aangetast dat ze volledig moesten worden afgeschreven.

   

Daarom adviseert MIC Europe alle installaties en buizensystemen te behandelen met ‘MIC Guard’ vóórdat ze worden geïnstalleerd/in gebruik worden genomen. De speciale coating voorziet het oppervlak van de hele leidingensysteem van een beschermende laag. Daardoor wordt het metaal afgeschermd van de buitenlucht of medium en kan het systeem niet worden aangetast. Op deze manier worden complexe corrosieprocessen voorkomen. De kosten voor preventie met dit beschermingsproduct bedragen 1,5% tot 2% van de totale kosten van een sprinklerinstallatie. Voor nieuwe systemen geldt een garantie van 10 jaar in combinatie met een halfjaarlijks onderhoudsprogramma. Een kostenindicatie voor onderhoud is € 450,00 tot 6 systemen voor een locatie in Nederland, exclusief gebruik van de werkzame stof. (Bron: MIC Europe)

 

Reageer op dit artikel