artikel

Hoe vraag je in 2010 subsidie aan op heftrucks?

Warehousing

Hoe vraag je in 2010 subsidie aan op heftrucks?
Subsidie heftrucks

De subsidieregelingen 2010 voor heftrucks zijn als vanouds complex en bewerkelijk. Er zijn subsidieregelingen voor stille en schone heftrucks, roetfilters en de (her)inrichting van laadstations

Ondernemers kunnen ook in 2010 weer fiscaal voordelig investeren in diverse milieuvriendelijke technieken, als zij gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de willekeurige (Variabele) afschrijving milieu-investeringen (Vamil), of de Energie Investering Aftrek (EIA).

   

De Farboregeling is vorig jaar afgeschaft. Op de Milieulijst van de MIA/Vamil staan alle milieuvriendelijke investeringen die hiervoor in aanmerking komen. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast en is op 21 december 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. De EIA werkt met een eigen Energielijst.

 

Acht stappenplan aanvragen MIA/Vamil/EIA

 

  1. Check of het bedrijfsmiddel op de Milieulijst of Energielijst 2010 van SenterNovem staat;
  2. Zorg indien nodig voor de benodigde vergunningen of certificaten;
  3. Vul het meldingsformulier digitaal in op de website van SenterNovem, of vraag deze aan bij de Belastingdienst. Voor investeringen van meer dan 1 miljoen euro moet een kopie van de koopovereenkomst worden meegestuurd;
  4. De melding voor MIA/Vamil moet binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht in het bezit zijn van Bureau IRWA te Breda;
  5. Bureau IRWA stuurt binnen vier weken een ontvangstbevestiging;
  6. Wordt MIA en/of Vamil toegepast bij de belastingaangifte, dan ontvangt u geen beschikking van SenterNovem betreffende de melding;
  7. SenterNovem beoordeelt de aanvraag en kan daarvoor nadere informatie opvragen over techniek, gemaakte kosten en aankoopdata. Ook kan een medewerker van SenterNovem het bedrijfmiddel ter plekke komen beoordelen. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een advies aan de Belastinginspecteur. U krijgt hier een kopie van;
  8. Bent u het niet eens met de beoordeling van SenterNovem, dien bezwaar in bij de Belastiginspecteur, na vaststelling van de aangifte.

 

MIA/Vamil

De MIA en Vamil zijn aan elkaar gerelateerde fiscale stimuleringsregelingen. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers 15, 30 of 40 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.  Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven.

 

Positieve lijst

Voor een aantal heftrucks is een lijst opgesteld van merken en typen waarvan – op grond van door de leverancier verstrekte onderzoeksrapporten – bij SenterNovem bekend is dat deze aan de gestelde eisen voldoen. Deze zogenoemde positieve lijsten staan op de website van SenterNovem vermeld. Een positieve lijst is een hulpmiddel bij het aanvragen. Het is dus mogelijk dat een heftruckmerk en type voldoet, maar (nog) niet op de positieve lijst staat, maar dus wel in aanmerking komt voor MIA/Vamil. De positieve lijsten worden regelmatig geactualiseerd. De positieve lijst van januari 2010 omvat onder de code D5200 vooralsnog zeven met naam genoemde heftruckmerken met diverse door SenterNovem goedgekeurde geluids- en/of emissiearme verbrandingsmotoren. SenterNovem voert de MIA en Vamil in opdracht van de ministeries van VROM en Financiën uit. Aanvragen kan via een stappenplan op de website van SenterNovem.

  

EIA

De EIA (energie-investeringsaftrek) is bedoeld voor investeringen in energiebesparende technieken en voor duurzaam bouwen en toepassing van duurzame energie. Ook investeringen in energiebesparende klimaatbeheersing (verwarming, koeling en ventilatie) van onder andere magazijnen en koel- en vriesruimten kunnen daaronder vallen. Via een fiscale regeling kan tot 44 procent van deze investeringen worden afgetrokken van de fiscale winst. Een EIA-aanvraag kan tot 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend bij Bureau IRWA; deze stuurt binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Dan kan binnen drie maanden EIA bij SenterNovem worden aangevraagd. Aanvragen kan eveneens via een stappenplan op de website van SenterNovem.

  

Laadstations

Als de investering niet omschreven staat in de Energielijst – zoals bij voorbeeld laadstations – kan deze volgens de lijst ‘Generieke bedrijfsmiddelen’ mogelijk toch nog in aanmerking komen voor de EIA. In dit geval moet worden aangetoond dat de investering gebruik maakt van duurzame energie of voldoende energie bespaart. Voor elk toepassingsgebied is een energieprestatie-eis opgesteld. Vaak is dit een energie besparingsnorm per geïnvesteerde euro. Voor de (her)inrichting van energiezuinige laadstations voor tractiebatterijen kan zo meestal toch gebruik worden gemaakt van de EIA, ook al staat deze niet als zodanig op de Energielijst vermeld.

 

Adressen en weblinks

 

Bij onderstaande instanties kunt u meer informatie over de investeringsregelingen krijgen.

 

SenterNovem, Zwolle:

MIA/Vamil:   www.senternovem.nl/miavamil

EIA:   www.senternovem.nl/eia

   
Ministerie VROM:  www.vrom.nl/miavamil

Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen

Stichting Milieukeur (SMK) http://www.milieukeur.nl/

Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA)

Postbus 3338

4800 DH Breda

Telefoon (076) 530 43 08

Fax (076) 530 43 09

 

Zie ook het dossier op www.logistiek.nl: ‘Welke subsidiepotjes kent het magazijn’

Reageer op dit artikel