artikel

Welke subsidiepotjes kent het magazijn?

Warehousing

Welke subsidiepotjes kent het magazijn?
Subsidiegeld

Regelingen en subsidies rondom magazijnen zijn lastig te vinden en het is niet altijd makkelijk om aan alle eisen te voldoen. Het gaat om tegemoetkomingen rond opleidingen voor magazijnmedewerkers, maar ook om subsidies voor het gebruik van milieu- en arbovriendelijke bedrijfsmiddelen in het magazijn.

De belangrijkste zijn de Mia/Vamil, EIA en tot voor kort de Farbo-regeling, maar die is in 2009 komen te vervallen. De overheid is namelijk van mening dat de aanschaf van arbovriendelijke gebruiksmiddelen geen aparte financiele stimulans meer behoeven, maar integraal onderdeel behoren uit te maken van de normale bedrijfsvoering. Een onderneming die daarin ernstig tekort schiet, kan tegenwooordig een schadeclaim tegemoet zien van getroffen werknemers. Bovendien voorziet de Vamil nu deels in de gesubsidieerde voorzieningen volgens de oorspronkelijke Farbo-regeling.

 

 

 

EIA

De EIA (energie-investeringsaftrek) is bedoeld voor investeringen in energiebesparende technieken en voor duurzaam bouwen en toepassing van duurzame energie. Ook investeringen in energiebesparende klimaatbeheersing (verwarming, koeling en ventilatie) van onder andere magazijnen en koel- en vriesruimten kunnen daaronder vallen. Via een fiscale regeling kan tot 44 procent van deze investeringen worden afgetrokken van de fiscale winst. Een EIA-aanvraag kan tot 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend bij Bureau IRWA; deze stuurt binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Dan kan binnen drie maanden EIA bij SenterNovem worden aangevraagd. De regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem en de Belastingdienst en volgt een eigen Energielijst. Voor de investeringen die in 2009 zijn gedaan, moet de energielijst van 2009 worden aangehouden. Uiterlijk 31 maart 2010 moeten alle aanvragen EIA 2009 binnen zijn. SenterNovem voert de EIA uit in opdracht van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Aanvragen kan eveneens via een stappenplan op de website van SenterNovem.

 

Laadstations en EIA

Als de investering niet omschreven staat in de Energielijst – zoals bij voorbeeld laadstations – kan deze volgens de lijst ‘Generieke bedrijfsmiddelen’ mogelijk toch nog in aanmerking komen voor de EIA. In dit geval moet worden aangetoond dat de investering gebruik maakt van duurzame energie of voldoende energie bespaart. Voor elk toepassingsgebied is een energieprestatie-eis opgesteld. Vaak is dit een energie besparingsnorm per geïnvesteerde euro. Voor de (her)inrichting van energiezuinige laadstations voor tractiebatterijen kan zo meestal toch gebruik worden gemaakt van de EIA, ook al staat deze niet als zodanig op de Energielijst vermeld. De subsidie op de aanschaf van afzonderlijke hoogfrequent laders (HF) is vreemd genoeg komen te vervallen. De overheid is namelijk van mening dat HF-laders – net als bij voorbeeld Hoog Rendements CV-ketels – nu algemeen gangbaar zijn en dus geen overheidsstimulering meer behoeven. In het kader van een complete energiebesparende laadstationinrichting kunnen ze vaak toch nog als investering worden opgevoerd. De laadstationinrichter kan bij de EIA-aanvraag behulpzaam zijn.

 

MIA/Vamil

De MIA en Vamil zijn aan elkaar gerelateerde fiscale stimuleringsregelingen. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers 15, 30 of 40 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. In verband met de crisismaatregelen geldt sinds juni 2009 voor veel investeringen een hoger aftrekpercentage. Deze hogere aftrekmogelijkheden blijven in 2010 gehandhaafd. Daarnaast kunnen ondernemers in 2010 gebruik maken van 20 procent extra MIA tot een maximum van 500.000 euro extra steun per onderneming. Voorwaarde is dat deze bedrijven vóór de economische crisis aantoonbaar financieel gezond waren. Om in aanmerking te komen, moeten zij een modelverklaring meesturen met het meldingsformulier. Alleen bedrijfsmiddelen die zijn genoemd op de Milieulijst komen in aanmerking voor de MIA/Vamil. Er kan bij SenterNovem wel een voorstel voor opname op de Milieulijst van volgend jaar worden gedaan. Ter stimulering van hun verkoop maken vooral veel leveranciers hier gebruik van.

 

Heftrucks en MIA/Vamil

Het voordeel per bedrijfsmiddel is in de Milieulijst van de MIA/Vamil door middel van een lettercode weergegeven. Onder de code D5200 (MIA) staan in de milieulijst geluids- en emissiearme verbrandingsheftrucks vermeld. Om er voor in aanmerking te komen, moet het hydraulische systeem van de desbetreffende heftruck bij aflevering zijn gevuld met biologisch afbreekbare Ecolabel Bio-olie. Onder de code A5000 en C5001 (MIA+Vamil) staan emissiearme heftrucks vermeld.

Onder de code B5073 (MIA+Vamil) staan geluidsarme elektrische heftrucks vermeld.

Onder de code F4085 (MIA+Vamil) staan gesloten roetfilters voor niet gekentekende dieselvoertuigen – zoals verbrandingsheftrucks – vermeld. Voor een aantal heftrucks is een lijst opgesteld van merken en typen waarvan – op grond van door de leverancier verstrekte onderzoeksrapporten – bij SenterNovem bekend is dat deze aan de gestelde eisen voldoen. Deze zogenoemde positieve lijsten staan op de website van SenterNovem vermeld. Een positieve lijst is een hulpmiddel bij het aanvragen. Het is dus mogelijk dat een heftruckmerk en type voldoet, maar (nog) niet op de positieve lijst staat, maar dus wel in aanmerking komt voor MIA/Vamil. De positieve lijsten worden regelmatig geactualiseerd. De positieve lijst van januari 2010 omvat onder de code D5200 vooralsnog zeven met naam genoemde heftruckmerken met diverse door SenterNovem goedgekeurde geluids- en/of emissiearme verbrandingsmotoren. SenterNovem voert de MIA en Vamil in opdracht van de ministeries van VROM en Financiën uit. Aanvragen kan via een stappenplan op de website van SenterNovem.

 

Plafond

Europese regelgeving heeft bepaald dat de totale steun voor een investering (subsidies of fiscale regelingen) niet hoger mag zijn dan een plafond. Soms is dat dertig, soms veertig procent van alle investeringskosten. Als alleen Vamil/Mia van toepassing is, wordt het Europese plafond niet bereikt.

 

Subsidies voor opleidingen

Voor opleidingen bestaan subsidies vanuit de opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen). Deze zijn door sociale partners in verschillende branches opgezet om bedrijven te stimuleren hun medewerkers hogere opleidingen te laten volgen. In magazijnen gaat het vooral om SOOB (opleidings- en ontwikkelingsfonds beroepsgoederenvervoer en logistiek) en SOG (stichting opleidingsfonds groothandel). Werknemers die een cursus of opleiding volgen, komen onder voorwaarden in aanmerking voor subsidie .

De aanvraagprocedure voor subsidiering is vereenvoudigd. Nu wordt de subsidie rechtstreeks verrekend met de cursusprijs. Het kan gaan om 25, 50 of 75 procent van de cursusprijs. Behalve dit percentage van de cursus wordt bovendien extra vergoeding van 25 euro per dagdeel gegeven voor de duur van de cursus. Het gaat dan om cursussen boven de wettelijke verplichting. Het is bedoeld om de opleidingsgraad in logistiek verder te verhogen. Ook het niveau speelt een rol.

 

SOOB-fonds

Om voor SOOB-korting in aanmerking te komen, moet het bedrijf aangesloten zijn bij het SOOB-fonds. Cursussen vanuit andere opleidingsinstituten moeten apart, eventueel via deze opleider worden aangevraagd. Voor de opleidingen orderpicker en magazijnbeheer zijn onder voorwaarden subsidies beschikbaar bij het AGF Groothandels- fonds dat samenwerkt met SOG.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert in Europees verband scholing voor werkenden. Deze subsidies konden altijd worden aangevraagd door de O&O fondsen. Omdat het budget echter was uitgeput, is het loket oktober 2005 gesloten. Toch zijn er dit jaar nog mogelijkheden voor ESF- subsidies , omdat enkele fondsen -waaronder SOG, die met de SOOB samenwerkt- nog tijdig aanvragen hebben ingediend. Waarschijnlijk zal in 2007 weer een nieuwe ESF-ronde plaatsvinden. Dan zal het budget waarschijnlijk lager zijn.

Voor het detacheren van BBL-leerlingen (leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg volgen) bestaat de fiscale tegemoetkoming WVA (wet vermindering aftrek loonbelastingen).

 

8 Stappenplan aanvragen MIA/Vamil/EIA

Check of het bedrijfsmiddel op de Milieulijst of Energielijst 2010 van SenterNovem staat;

  1. Zorg indien nodig voor de benodigde vergunningen of certificaten;
  2. Vul het meldingsformulier digitaal in op de website van SenterNovem, of vraag deze aan bij de Belastingdienst. Voor investeringen van meer dan 1 miljoen euro moet een kopie van de koopovereenkomst worden meegestuurd;
  3. De melding voor MIA/Vamil moet binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht in het bezit zijn van Bureau IRWA te Breda;
  4. Bureau IRWA stuurt binnen vier weken een ontvangstbevestiging;
  5. Wordt MIA en/of Vamil toegepast bij de belastingaangifte, dan ontvangt u geen beschikking van SenterNovem betreffende de melding;
  6. SenterNovem beoordeelt de aanvraag en kan daarvoor nadere informatie opvragen over techniek, gemaakte kosten en aankoopdata. Ook kan een medewerker van SenterNovem het bedrijfmiddel ter plekke komen beoordelen. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een advies aan de Belastinginspecteur. U krijgt hier een kopie van;
  7. Bent u het niet eens met de beoordeling van SenterNovem, dien bezwaar in bij de Belastiginspecteur, na vaststelling van de aangifte.

Adressen en weblinks

 

Bij onderstaande instanties kunt u meer informatie

over de drie investeringsregelingen krijgen.

SenterNovem, Zwolle:

 MIA/Vamil    www.senternovem.nl/miavamil

 EIA    www.senternovem.nl/eia

Ministerie VROMwww.vrom.nl/miavamil

Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen

Stichting Milieukeur (SMK), Den Haag, www.milieukeur.nl

Bureau Investeringsregelingen en

Willekeurige Afschrijving (IRWA)

Postbus 3338

4800 DH Breda

Telefoon (076) 530 43 08

Fax (076) 530 43 09

 

Reageer op dit artikel