artikel

Test brengt grote verschillen aan het licht

Warehousing

In samenwerking met Vanderlande, het AICC en Manpower –hebben we vier verschillende orderverzameltechnieken getest: papieren picklijsten, RF-barcode, pick-to-light en voice. In een fastmover-situatie lijkt pick-to-light niet te verslaan. In een slowmover-situatie lijkt voice de voorkeur te genieten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 september 2007.

‘Men neme: een geautomatiseerde pickzone voor fastmovers en een statische legbordop–stelling in een tweede pickzone voor slow–movers, met een flinke reeks overeenkomstige pick–opdrachten. Laat hier vervolgens drie order–verzamelaars twee volle werkdagen op los. –Monitor het hele proces. Klok en registreer alle tijden, controleer op pickfouten en noteer de gebruikerservaring.’

Wat we in het eerste deel in de vorige editie van Transport+Opslag al vermoedden, werd tijdens deze test ook bevestigd. Pick-to-light (PTL) is praktisch onverslaanbaar in een fastmover-–situatie. PTL is bijna 75 procent sneller dan –barcodescanning en 56 procent sneller dan –voice. Verrassend is dat het nog veel toegepaste orderverzamelen met papieren picklijsten sneller gaat dan met RF-barcodescanning en voice.

Dit is slechts de helft van het verhaal. Een hoge picksnelheid is altijd wenselijk. Een laag foutpercentage ook, want beide aspecten bepalen samen de uiteindelijke pickperformance. Juist op dat gebied scoort papier erg slecht. Controle op pickfouten verloopt bij de geautomatiseerde en elektronische systemen veel eenvoudiger en sneller dan met de papieren picklijsten, want de drie elektronische methodes zitten in–gebakken in het warehouse management –systeem (WMS).

Het pickresultaat is daarmee ook direct en –online zichtbaar op de controleterminal. ––

Bij–komend nadeel is dat de met de papieren picklijsten verzamelde orders ook nog eens handmatig in het WMS moeten worden ingevoerd om een klantenfactuur samen te stellen. Daarnaast moet de voorraad worden bijgewerkt. Deze tijd is niet onze metingen meegenomen.

In de slowmover-situatie lijkt voice de voorkeur te verdienen. Deze techniek is net iets sneller dan barcodescanning en werkt prettig. In deze testopstelling is PTL niet meegenomen. Deze orderverzameltechniek heeft hier weinig –voordeel te beiden en vergt een relatief hoge –investering.

Uit te voeren opdracht

De deelnemers kregen de volgende opdracht. Verzamel 57 artikelen, verdeeld over 45 order–regels voor 20 klanten in evenzoveel bakken. Doe dit zo snel mogelijk en probeer daarbij geen pickfouten te maken. De pickopdrachten worden achtereenvolgens uitgevoerd in de –fastmoverzone met behulp van papieren pick–lijsten, PTL, RF-barcode en voice.

In deze zone wordt door de orderverzamelaars betrekkelijk weinig gelopen. Het zonepicksysteem zorgt dat de klantenbakken per rollenbaan in de pickzone worden aangevoerd. In een compact pickfront van 8 meter worden de artikelen aan de orderverzamelaar gepresenteerd. De orders moeten in de klantenbakken op de rollenbaan worden gelegd.

Na het afronden van de orderregels voor een bak wordt deze via de rollenbaan weer afgevoerd naar het controlestation aan het eind van het zonepicksysteem, waar het aantal pickfouten wordt bepaald. Na een proefronde, waarbij de orderverzamelaars bekend worden gemaakt met het systeem, begint de officiële tijdmeting. Van de picktijden van de drie orderverzamelaars is vervolgens het gemiddelde berekend. De pickfouten zijn bij elkaar opgeteld.

Ook in de slowmoverzone arriveren de klantenbakken per rollenbaan in de pick–zone. Hier staan tien rijen met legbordstellingen waaruit gepickt moet worden. De loopafstanden en daarmee de picktijden nemen hier –vergeleken met de fastmoverzone toe. Dat –verklaart de tijdverschillen.

Op de volgende 3 pagina’s staan de testresultaten

in woord en beeld.

Meer foto’s van de orderverzameltest staan op www.logistiek.nl/orderverzameltest

Kanttekening bij productiviteit

Volgens Bas Dumoulin, productmanager bij –Vanderlande kunnen de geregistreerde tijden niet zonder meer worden vertaald naar een productiviteit voor de dagelijkse magazijnsituatie.

“De motivatie en het werktempo van de drie –orderverzamelaars in deze test lagen erg hoog. In een echte magazijnomgeving zal dit gaandeweg minder hoog liggen. Daar staat wel weer –tegenover dat zij relatief onervaren waren met de –situatie in het testsysteem.” De relatief hoge prestaties in deze test zijn volgens de productmanager ook het gevolg van de toepassing van een –zonepicksysteem, waarbij de loopafstanden sterk zijn –gereduceerd.

Daarnaast speelt volgens Dumoulin met betrekking tot de praktische productiviteit in een echt –magazijn nog een vijftal zaken, die in deze test niet zijn meegenomen, een rol:

• extra werkzaamheden voor het openen van –dozen en afvoeren van afval;

• tijdverlies door onvoorziene situaties; –bijvoorbeeld een beschadigd artikel;

• inefficiëntie door bijvoorbeeld inruimfouten;

• tijd voor persoonlijke verzorging en com–municatie;

• vermoeidheid en concentratieverlies.

Test 1: fastmover picking met papier

Het orderverzamelen met papier in de fastmoverzone gaat verrassend snel. In de testmeting is dan ook niet de tijd opgenomen om de verzamelde orders daadwerkelijk terug te koppelen naar het WMS. De invoertijd in het WMS komt er in de echte praktijk eigenlijk nog bij. Het relatief goedkope papiersysteem is en blijft desondanks eenvoudig en doeltreffend. De papieren picklijsten liggen al klaar in de klantenbakken. De orderverzamelaar haalt de picklijst eruit, leest de orderregels en verzamelt het gevraagde aantal artikelen.

Daarna wordt de afgehandelde opdracht afgevinkt op de lijst. Het afvinken van de order wordt nogal eens vergeten en geldt ook als pickfout.

Het gebruik van een pen en een picklijst heeft het nadeel dat de orderverzamelaar niet beide handen vrij heeft voor het verzamelwerk.

Test 2: fastmover picking met PTL

PTL scoort het best in de fastmover–zone. Deze orderpickmethode is dan ook specifiek ontwikkeld voor deze magazijnsituatie. Er hoeft door de orderverzamelaar niets te worden gelezen of geschreven. Beide handen zijn vrij voor de verzamelopdracht. De klantenbak arriveert per rollenbaan. Het WMS heeft daaraan al een klant en een verzamelopdracht gekoppeld. De orderverzamelaar volgt nu eenvoudig de brandende lampjes in de voorraadrekken en pickt uit de betreffende bak het aantal artikelen dat op de display wordt aangegeven en drukt daarna op de bevestigingsknop. Na afronding van een klanten–order drukt de orderverzamelaar op de knop bij de rollenbaan en de bak wordt automatisch afgevoerd. De opdracht is dan ook al doorgevoerd in het WMS. Het aantal pickfouten van de drie orderverzamelaars samen blijft beperkt tot twee.

Test 3: fastmover picking met RF-barcodescanner

Orderverzamelen met de RF-barcode–scanner vergt in deze test de meeste tijd. Toch mag hier niet de conclusie aan worden verbonden dat deze techniek niet, of minder voldoet. In tegendeel. Deze methode bewijst zich dagelijks in het magazijn en zal dat nog jarenlang doen. De klantenbak arriveert per rollenbaan. Het WMS heeft daaraan al een klant en een verzamelopdracht gekoppeld. De orderpicker scant de klantenbak en leest op de display van de –Symbol polsscanner het locatienummer. Daar aangekomen wordt de locatie ge–scand en toont het display het aantal te picken onderwerpen. Na afronding van een klantenorder scant de orderver–zamelaar nogmaals de barcode op de klantenbak en deze wordt uitgesluisd. De opdracht is dan ook al doorgevoerd in het WMS. Het aantal pickfouten blijft beperkt tot twee.

Test 4: fastmover picking met voice terminal

Onze orderverzamelaars hebben geen ervaring met spraakherkenning. Toch pikken ze het vlot op. De klantenbak –arriveert per rollenbaan. Het WMS heeft er al een klant en een verzamelopdracht aangekoppeld. De orderverzamelaar noemt de laatste drie cijfers van de klantenbak in de microfoon op: nul-een-vijf. Het systeem meldt via de hoofdtelefoon het bijbehorende locatienummer: een-een-zes-twee. Daar aangekomen noemt de orderverzamelaar het locatiecontrolenummer zeven-vijf. Het systeem geeft het pickaantal door: vijf. De orderverzamelaar pickt het aantal en bevestigt met vijf. Na het afhandelen van alle order–regels meldt het systeem: order com-pleet. De orderver–zamelaar noemt nogmaals het driecijferige baknummer en de bak wordt afgevoerd. De opdracht is dan ook al doorgevoerd in het WMS. Het aantal pick–fouten blijft beperkt tot één.

Test 5: slowmover picking met papier

In de slowmoverzone gaat het order–verzamelen met papieren picklijsten het snelst. Maar ook hier is de tijd voor de terugkoppeling naar het WMS niet opgenomen. De orderverzamelaar haalt de picklijst uit de klantenbak, leest de orderregels, loopt naar de locatie in het legbordstellingengebied, verzamelt het gevraagde aantal artikelen en plaatst deze in de klantenbak. Hierna wordt de order afgevinkt. De bak wordt dan handmatig op de hoofdbaan geschoven. Het WMS heeft de orders zo samengesteld dat de orderverzamelaar deze kan verzamelen volgens een logische route (‘een slang’). Hiermee worden overbo–dige loopmeters voorkomen. Het gebruik van een pen en een picklijst heeft ook hier als nadeel dat de orderverzamelaar niet beide handen vrij heeft voor het verzamelwerk. Het aantal pickfouten blijft beperkt tot één.

Test 6: slowmover picking met RF-barcodescanner

Het orderverzamelen met de RF-barcodescanner in de slowmoverzone vergt ook hier de meeste tijd, maar hier zijn de verschillen wel veel kleiner dan in de fastmoverzone. De klantenbak arriveert automatisch per rollenbaan. Het WMS heeft daaraan al een klant en een ver–zamelopdracht gekoppeld.

De orderverzamelaar scant de klantenbak en leest het locatienummer op de scannerdisplay. Daar aangekomen, wordt de locatie gescand en toont het display het aantal te picken artikelen. De orderverzamelaar plaatst dit aantal in de bak en bevestigt dit met een ‘enter’ op de polsscanner. Na afronding van een klantenorder scant de orderverzamelaar nogmaals de barcode op de klantenbak in om de order terug te koppelen naar het WMS, waarna de bak wordt afgevoerd. Het aantal pickfouten blijft beperkt tot één.

Test 7: slowmover picking met voice-terminal

De klantenbak arriveert automatisch per rollenbaan. Het WMS koppelde er al een klant en een verzamelopdracht aan. De orderpickster noemt de laatste drie cijfers van de klantenbak: nul-een-vijf. Het systeem meldt via de hoofdtelefoon de locatie: een-een-zes-twee. Daar aangekomen noemt de orderverzamelaar het locatie–controlenummer zeven-vijf. Het systeem geeft het pickaantal door: vijf. De orderverzamelaar pickt dit aantal, plaatst deze in de bak en bevestigt met vijf. Het systeem meldt: –order compleet. De orderpickster herhaalt het driecijferige baknummer en schuift de bak handmatig op de hoofdbaan en wordt ver–volgens automatisch afgevoerd. De opdracht is dan ook al door–gevoerd in het WMS. Opvallend is dat er geen –enkele pickfout wordt gemaakt.

De testresultaten in cijfers

In totaal zijn er zeven testsituaties –gemonitord. De cijfers tonen de totale geregistreerde verzameltijd en alle pickfouten van de drie orderverzamelaars over drie runs. Daaruit is de theoretische picksnelheid per uur en het foutpercen–tage berekend.

Drie orderverzamelaars testen vier technieken

In de logistieke sector bemiddelt Man–power van orderpickers tot teamleiders, van VAL-medewerkers tot planners voor uiteenlopende bedrijven. De uitzend–organisatie doet dit op zowel regionaal, nationaal en internationaal niveau. De –organisatie biedt tevens diensten als planningsmiddelen en assesments voor magazijnmedewerkers.

Manpower stelde belangeloos drie orderverzamelaars voor de test ter beschikking. Twee daarvan hebben ruime ervaring met diverse magazijnwerkzaam-

–heden en orderverzamelen; de derde –orderverzamelaar is consulente bij de –uitzendorganisatie zelf en heeft geen –enkele praktijkervaring met deze vorm van magazijnwerk. Met haar konden dan ook mooi uittesten hoe snel een beginneling de diverse orderverzamelmethodieken oppikt.

Onervaren

Jolanda van de Laar is consultant bij Manpower. Als –enige van de drie heeft zij geen enkele praktijkervaring met magazijnwerkzaamheden. Toch pikt zij de diverse orderverzamelmethodieken heel snel op. Zelf vindt ze het werken met voice het prettigst. In deze discipline scoort ze de snelste en ook nog foutloze orderverzameltijd van allemaal. Een verklaring kan deels worden gezocht in haar luide, duidelijke en vrijwel accentloze stem, die perfect werd opgevangen door de Vocollect-terminal. Als het dan toch even verkeerd dreigt te gaan, blijft ze daar heel rustig onder en pikt ze na het commando –‘herhaal’ de draad op.

Jolanda vindt voice de prettigste methode

Ervaren

Bianca van Hal heeft de meeste ervaring van de drie. Ze heeft er via het uitzendbureau een full-time job aan bij ASML in Veldhoven. Bianca is daar een kei in het werken met RF-barcode, haar favoriet. Vergeleken met haar twee tijdelijke collega’s heeft zij een vrij zachte stem, waardoor het voice-systeem, in combinatie met het soms storende omgevingsgeluid, regelmatig haperde. Toch geeft ook zij aan dat het spraaksysteem op zich prettig werkt, zolang ze zich maar verstaanbaar kan maken. Volgens Bas Dumoulin kan herinregeling en betere afstemming van het systeem ook voor haar zachte stemgeluid goed werken.

RF-barcodescanning is bij Bianca favoriet.

Gedreven

Daan Voets is de jongste deelnemer. Hij studeert economie en bedrijfskunde. Het magazijnwerk doet hij er via het uitzendbureau sinds een jaar of drie bij om zijn beurs aan te vullen. Momenteel is hij werkzaam bij DHL Exel in Veghel, waar de orders nog worden verzameld met papieren picklijsten. Daan heeft een lichte voorkeur voor PTL en scoort daar het beste resultaat. Hij heeft een echte winnaarsmentaliteit en wil op geen enkel onderdeel onderdoen voor de beide dames. Hij scoort vanwege zijn gedrevenheid ook op een paar andere testonderdelen de snelste tijd, maar laat dan af en toe ook wel eens een steekje meer vallen.

Daan heeft een lichte voorkeur voor PTL.

Reageer op dit artikel