artikel

Componenten die de voorraadkosten bepalen

Warehousing

Componenten die de voorraadkosten bepalen
De kosten van voorraad

Logistiek management is erop gericht om zo laag mogelijke voorraadkosten te bewerkstelligen. Maar waaruit bestaan die kosten eigenlijk?

De voorraadkosten bestaan uit vijf componenten:

 

Kapitaalkosten

Opslagkosten

Handlingkosten

Verouderingskosten

Andere kosten

 

Kapitaalkosten

Alle voorraad die opgeslagen is vertegenwoordigt kapitaal. Dit is te onderscheiden in eigen vermogen en vreemd vermogen. Het vermogen dat van financiële instellingen afkomstig is (vreemd vermogen) heeft een vaste interestvoet. Dit is dus een kostenpost. Het eigen vermogen dat in de voorraad zit kost nog meer, omdat de aandeelhouders een bepaalde return verwachten op hun investering en dat is hoger dan wat de verschaffers van vreemd vermogen verwachten.

 

Er moet dus wel worden bepaald welk deel van de kapitaalkosten eigen vermogen is en wat vreemd vermogen is. Dit kan berekend worden aan de hand van de Wacc, weighted average cost of capital. Dit is het gewogen gemiddelde, dus een hoger aandeel eigen vermogen in de balans betekent dus ook relatief hogere kapitaalkosten. Het aandeel schommelt meestal tussen de acht en tien procent.

 

Opslagkosten

De opslagkosten zijn afhankelijk van de opslagplaats. Overigens zijn de opslagkosten sterk artikelafhankelijk. Er kunnen over het algemeen drie situaties worden onderscheiden:

  • Er wordt van een extern magazijn gebruik gemaakt. In dit geval is er een directe relatie tussen de grootte van de voorraad en de kosten hiervan.
  • Het magazijn is eigendom van de onderneming. Zolang de capaciteit toereikend is blijven de kosten hetzelfde. Pas als voorraad op een andere locatie van derden moet worden opgeslagen worden er extra kosten gemaakt.
  • Het magazijn is eigendom van het bedrijf en overige opslagruimte kan worden verhuurd. Als in dit geval een product in voorraad wordt gehouden is er een gederfde opbrengst van de optie tot verhuur van de ruimte.

 

Handlingkosten

De handlingkosten in het magazijn zijn niet voor een groot deel gerelateerd aan de hoogte van de voorraad. De werkzaamheden die in het magazijn moeten worden uitgevoerd zijn meer afhankelijk van de omloop van de voorraad.

 

Toch heeft de hoogte van de voorraad wel degelijk invloed op de handling. Een lagere magazijnbezetting leidt in principe namelijk tot grotere efficiëntie, minder tellingen en minder interne magazijnbewegingen.

 

Risico incourant oftewel verouderingskosten

Deze kostenpost wordt berekend aan de hand van de totale waarde van de verschrote/afgeschreven goederen in het magazijn ten opzichte van de gemiddelde voorraadwaarde.

 

Wat vaak ook als verouderingskost wordt beschouwd is als goederen uit het magazijn tegen een dumpprijs op de markt worden gebracht. Dit gebeurt als producten nauwelijks nog roteren en alleen maar ruimte in beslag nemen. Dit is echter wel moeilijk te meten.

 

Andere kosten

Er zijn nog een aantal andere elementen die gedeeltelijk vallen onder voorraadkosten, maar die minder zwaar doorwegen of moeilijk te meten zijn. Hier gaat het bijvoorbeeld om verzekeringskosten, reworkkosten voor producten die opnieuw behandeld moeten worden, diefstal en een verlies aan flexibiliteit en wendbaarheid. Als een magazijn nog grote voorraden heeft kan een bedrijf namelijk niet een nieuw product lanceren, omdat eerst de oude voorraden moeten worden verkocht.

 

Ervaringsgetal van 25%

Al jaar en dag worden binnen de logistiek de voorraadkosten geschat met een percentage van 25% per jaar van de aanschafkosten of standaardkostprijs. Dit is echter nergens op gebaseerd. Het is blijkbaar een ervaringsgetal want enig literatuuronderzoek geeft geen bevredigend antwoord.

 

Grote verschillen tussen bedrijven

Er blijken grote verschillen te bestaan in de manier waarop bedrijven hun voorraden waarderen. Onderzoek onder drie groothandelsbedrijven gaf onderstaande totaal verschillende resultaten, vooral bij de kapitaalkosten en de risico incourant. Voor de kapitaalkosten bleken ook verschillende grondslagen te bestaan. De groothandel in luxegoederen nam hiervoor de bankrenten plus een percentage, de metaalgroothandel keek naar de Return on Investmentn en de elektrotechnische groothandel nam de opportunity costs als uitgangspunt.

 

 

Kapitaal

kosten

Ruimte

Handling

Incourant

Groothandel luxegoederen

    8%

   12%

   15%

Groothandel metaalwaren

   18%

   15%

    3%

Elektrotechnische Groothandel

   12%

   10%

    4%

 

Bron: Paul Durlinger, artikel ITlogistiek, maart 2005

 Download hier het artikel

 

Reageer op dit artikel