artikel

Welke rol vervult een preventiemedewerker?

Warehousing

De preventiemedewerker is een werknemer binnen het bedrijf die zorg draagt voor de rechten en plichten die het bedrijf heeft op arbo-technisch gebied. Hoe zit dat allemaal?

Waarom een preventiemedewerker?

Met ingang van 1 juli 2005 verplicht de Arbowet organisaties met meer dan 15 werknemers in dienst om een preventiemedewerker aan te stellen, die zorg draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Een werkgever moet ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak. In bedrijven met minder dan 15 werknemers mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen, mits hij/zij daar voldoende deskundig in is.

 

Ik werk alleen met uitzendpersoneel, moet ik dan ook een preventiemedewerker aanstellen?

Ja. De verplichting tot het hebben van een preventiemedewerker is gesteld in de Arbowet. Men heeft het dan ook over werknemers in de zin van de Arbowet. Het gevolg hiervan is dat ook uitzendkrachten en stagiaires meetellen als personeel.

 

Wat doet een preventiemedewerker?

Deze medewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in een bedrijf. Het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten op de risico’s in het bedrijf. De preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van de arbo-risico’s in zijn bedrijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. De preventiemedewerker adviseert de werkgever en de OR over arbeidsomstandigheden, treedt op als intermediair tussen bedrijf en externe deskundigen en contacten. Hij coördineert het beleid van het bedrijf en bewaakt de uitvoering hiervan. Verder is hij het meldpunt bij ongevallen of onveilige situaties. Ook fungeert hij als vraagbaak op het gebied van arbeidsomstandigheden

Wat zijn concrete actiepunten?

De preventiemedewerker kan beginnen met het opstellen van een werkplan dat besproken wordt met het management. Hierin kunnen een aantal dingen worden opgenomen:

 

  • De actualisering van de risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Mogelijkheden tot goede voorlichting en opleiding
  • Taken en verantwoordelijkheden in het bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden
  • Het toezicht op de werkplek en werknemers
  • Een sanctiebeleid
  • Een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie
  • Een goed ziekteverzuimbeleid
  • Ook het inkoopbeleid kan onder de loep worden genomen

 

Is er een opleiding voor? 

Er is geen vast opleidingsprofiel vastgelegd voor de preventiemedewerker. Dat moet op maat van de omstandigheden (risico’s) van het individuele bedrijf worden bepaald aan de hand van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Het gaat om de deskundigheid voor veilig en gezond werken die nodig is bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Er is dan ook een keur aan mogelijkheden om een opleiding te volgen tot preventiemedewerker.

 

Reageer op dit artikel