artikel

Arbeidsinspectie nog volop in discussie

Warehousing

In het vorige nummer van Transport + Opslag kon u lezen dat de Arbeidsinspectie bedrijven adviseert te wachten met de aanschaf van explosiebeveiligde vorkheftrucks. Een opmerking die nog al wat stof deed opwaaien.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 januari 2006.

Momenteel buigt de overheid zich over de vraag of er moet worden geïnvesteerd in kostbare explosiebeveiligde trucks als die alleen worden ingezet voor de in-, op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Vorige maand zei Macco Korteweg Maris, Specialist Chemische Veiligheid bij het Expertisecentrum van de Arbeidsinspectie in Transport+Opslag: “Ik raad bedrijven aan om even te wachten tot er meer duidelijkheid is.” Een uitspraak die de nodige vragen opriep. Iedere werkgever is toch wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek, volgens de geldende regels?
 

UN-verpakkingseisen

Voor explosiegevaarlijke stoffen zijn dat onder meer de CPR 15 richtlijnen en de ATEX-richtlijnen. “Deze richtlijnen gelden voor alle Europese bedrijven, die zich bezighouden met het produceren, verwerken en opslaan van explosiegevaarlijke stoffen”, stelt Ben de Kruif van Mitrex, één van de bedrijven die zich richten op het explosieveilig maken van onder andere vorkheftrucks. “De ATEX-regelgeving is juist van kracht geworden om binnen de Europese Unie uniformiteit te creëren met betrekking tot de indeling en zonering van explosiegevaarlijke ruimtes”, voegt hij er aan toe.

De hele discussie gaat om de overgang van de huidige opslagregelgeving (CPR 15) naar de PGS 15 richtlijn.
 
Twee nieuwe begrippen
Doordat die nieuwe richtlijn de vervoerswet als basis neemt, worden twee nieuwe begrippen geïntroduceerd: ‘UN-gekeurde verpakkingen’ en ‘opslaan conform de UN-verpakkingseisen’.

Dat was tot nu toe anders. De CPR 15 richtlijnen gebruiken enkel de algemene omschrijving ‘Niets van de inhoud mag uit de emballage ontsnappen’. Door de termen uit het UN-regime te hanteren wordt een bepaalde kwaliteit van de verpakkingen gegarandeerd. “En dan kun je dus best kijken naar een eventuele versoepeling van de regels”, vindt Korteweg Maris. “In principe geldt het UN-regime alleen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Onder bepaalde voorwaarden kun je die regels echter ook gebruiken voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.”

 

Het draait allemaal dus om de interpretatie van de begrippen ‘blikken en vaten’ in relatie tot UN-gekeurde verpakkingen en het begrip ‘normale bedrijfssituatie’ uit de NPR 7910-1. “Wanneer in een opslaghal een vat valt en gaat lekken, is dat geen normale bedrijfssituatie meer, maar een calamiteit. En voor calamiteiten zijn de ATEX-richtlijnen niet bedoeld. In dat geval gelden er weer andere maatregelen”, beredeneert Korteweg Maris.
 

Aanvullende voorwaarden

Voorwaarden die zijn opgenomen in onder andere de PGS 15, zoals eisen met betrekking tot vakbekwaamheid, een noodplan en stellingen, borgen volgens de specialist dan de veiligheid. “Bovendien kunnen aanvullende voorwaarden voor bijvoorbeeld het gebruik van intern transportmaterieel in combinatie met eisen en waarborgen op het gebied van ventilatie als een conditie worden gezien om minder zwaar te hoeven zoneren”, vult hij aan.

Over de genoemde voorwaarden wordt momenteel dus nog flink gediscussieerd. Hoewel er inmiddels een redelijk definitief voorstel op tafel ligt, verwacht Korteweg Maris dat er op zijn vroegst eind januari meer bekend is. “Het is een zware discussie die een weloverwogen besluit vereist”, licht hij toe.

Wel is er besloten om, zolang de discussie loopt en in afwachting van de komende veranderingen, niet actief te controleren op het gebruik van explosiebeveiligde hef- en magazijntrucks in magazijnen en loodsen waar verpakte gevaarlijke goederen worden opgeslagen, die onder het UN-verpakkingsregime zijn verpakt. In dat opzicht is de eerdere uitspraak van Korteweg Maris dus wel degelijk te billijken.
 

Voor productieomgevingen, waar open en bloot wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, blijven explosiebeveiligde hef- en magazijntrucks zonder meer verplicht.

Reageer op dit artikel