blog

Synchromodaal transport: de vijf tips

Supply chain 656

Synchromodaal. Voor bedrijven biedt het interessante kansen om te verduurzamen, kosten te besparen en flexibiliteit aan de distributielogistiek toe te voegen. Maar efficiënte synchromodaliteit vereist massa en volumes. Wat als je ladingstromen als mkb’er slechts beperkt zijn? Waarom zou je dan de moeite moeten nemen om synchromodaal te gaan? En hoe doe je dat vervolgens? Vijf tips.

Synchromodaal transport: de vijf tips

1. Ken dé logistiek

De logistiek is in beweging. De sector wordt gekenmerkt door tal van innovaties. Deels zijn deze context- of aanbod-gedreven. Denk aan de noodzaak tot verduurzaming, het chauffeurstekort en congestie op de wegen. Deels zijn ze vraag-gedreven. Bijvoorbeeld door automatiserings- en optimalisatiebehoeften van klanten. Er gebeurt dermate veel dat niet altijd goed bij te houden is wat er mogelijk is, wat de impact is van innovaties, hoe urgent het is om te acteren op innovaties en in hoeverre we voorbereid zijn op het meebewegen in een snel veranderende wereld.

Slimmer en duurzamer

Zo weten de meesten van ons wel dat de logistiek duurzamer moet. Dat is al lang geen onderwerp van discussie meer. Net als voor andere economische sectoren geldt dat duurzaamheidsberichtgeving aan de orde van de dag is. Maar weten we ook dat in het klimaatakkoord staat dat de uitstoot door achterland en continentaal vervoer met 30% moet afnemen? In iets meer dan tien jaar tijd? En dat hiervoor niet alleen schone logistiek, maar tevens slimme logistiek nodig is? Belangrijker nog: weten we welke oplossingen er bestaan om de reductieopgave te realiseren?

Een voorbeeld van het stimuleren van slimme logistiek is middels verladersplatforms die ondersteund worden door stichting Connekt in het kader van het Lean & Green Off-Road programma. In Drenthe draait het project onder de naam ‘NewWays Drenthe’ en worden de eerste successen reeds gerealiseerd. Dat het project gewaardeerd wordt getuigt van de aanstaande uitbreiding van het platform naar Friesland en Groningen.

Bundeling

Het verladersplatform wil ladingstromen van verladers bundelen, door deze in kaart te brengen en te analyseren. Mogelijkheden voor consolidatie ontstaan wanneer meerdere bedrijven (deels) een overlappende route voor inkomende en, of, uitgaande goederenstromen kennen. De consolidatie biedt vervolgens weer mogelijkheden om Off-Road te gaan: de gebundelde vracht wordt per schip of trein vervoerd in plaats van over de weg.

 

Serious gaming als middel om synchromodaal vervoer onder de aandacht te brengen en te laten zien wat de mogelijkheden zijn. TNO ging aan de slag, samen met EGS, ECT en Danser – Layla Lebesque vertelt wat de ervaringen tot nu zijn. “We geven alvast een kijkje naar de toekomst.”

 

 

Om bijvoorbeeld eens per week een trein rendabel te laten rijden vanuit Coevorden is ten minste 6000 TEU op jaarbasis nodig van en naar Coevorden. Deze zogenaamde kritieke massa is het eenvoudigst te realiseren met de volumes van grote bedrijven. Deze logica spreekt voor zich. Maar AP Nederland is een voorbeeld van een MKB met beperkte volumestromen dat desalniettemin pro-actief synchromodale oplossingen zoekt. Het kennen en begrijpen van de mogelijkheden is daarin een eerste vereiste. En er is succes! Hoewel de levering van producten in bepaalde gevallen een dag langer duurt, zijn de kosten voor de logistiek van inkomende goederen afgenomen. En wat is één dag op een levering van zes weken vanuit China? Door slim rekening te houding met de planning, hoeft de interne logistiek hier geen hinder van te vinden. Het bedrijf is tevens goed voorbereid op een veranderende toekomst waarin in toenemende mate duurzaamheidseisen worden gesteld aan bedrijven en vervoer over weg wordt bemoeilijkt door chauffeurstekorten en congestie.

2. Werp een kritische blik op jouw logistieke beleid

Logistiek is voor veel bedrijven, met uitzondering van logistiek dienstverleners, een ondersteunende functie binnen de organisatie. Logistiek kent niet altijd de prioriteit om aandacht te geven in de zoektocht naar verbeteringen en innovaties. Niet zelden wordt er vanuit gegaan dat het goed gaat zoals het gaat. Net zo min als er bekendheid is met ‘de’ logistiek is er bekendheid met de mogelijkheden van de eigen logistiek. De logistieke functie binnen bedrijven wordt daarmee een sluipmoordenaar die verantwoordelijk is voor veel onzichtbare en onnodige kosten.

Belangrijk is om met een set KPI’s te werken, zodat je in één oogopslag ziet waar de kosten gemaakt worden en dus ook weet waar je je op kunt focussen. Besparingen kunnen zowel inbound (aansluiting op je interne processen) als outbound worden gerealiseerd.

Om het potentieel van slimmere logistiek te kennen is een kritische blik op je huidige distributielogistiek noodzakelijk. Niet onbelangrijk is de relatie tussen de distributielogistiek (extern) en de interne logistiek van een bedrijf. Niet zelden kan optimalisatie van het laatste gerealiseerd worden middels slimme oplossingen van het eerste.

3. A je to: ken je buurman

Voor wie het niet kent: De bekende kinderserie ‘buurman en buurman’ gaat over twee buurmannen die elkaar helpen met allerlei klussen in huis. Zoals ook bij klusprogramma’s voor volwassen, zit veel van het vermaak in dit klusprogramma in dingen die mislukken of tegenzitten. De buurmannen blijven optimistisch en complimenteren elkaar na elke geslaagde klus met de bekend geworden Tsjechische uitspraak: ‘a je to buur’, wat zoveel betekent als ‘voor elkaar’ of ‘opgelost’. Ook synchromodaliteit is uitdagend voor veel MKB. Niet enkel het realiseren van Off-Road distributielogistiek is een uitdaging, ook de ‘first mile’ wordt complexer.

 

 

 

 

 

In de logistiek is veel aandacht voor de bekende ‘last mile’: het laatste stukje van de route dat in verhouding zoveel tijd en kosten in beslag neemt. Bij synchromodale oplossingen wordt de first mile juist complex. Immers er ontstaat een deel transport dat over de weg naar de terminal vervoerd dient te worden. Hoewel het deel vanaf de terminal door slimme samenwerking geen probleem hoeft te zijn (zie punt 4), moeten de uitgaande goederenstromen nog wel bij de terminal terecht komen. En graag op een kosten-efficiënte manier.

Oplossing

Hoe doe je dat met beperkte volumes en fluctuaties in de omvang van uitgaande goederenstromen? De oplossing blijkt vaak verrassend dichtbij te liggen. Een simpele rondgang langs nabijgelegen bedrijven biedt in de praktijk vaak al verschillende mogelijkheden tot samenwerking op de first mile om daarbij kostenefficiënte volumes te realiseren alsmede een effening van fluctuaties. Zelfs als de eindbestemming compleet anders is, kunnen naburige bedrijven samenwerken op de first mile naar de (inland) terminal. Vervolgens gaat de vracht vanaf de terminal naar de verschillende eindbestemmingen toe.

Een heel mooi voorbeeld hiervan is te vinden in Friesland waar twee retailorganisaties, Poiesz Supermarkten en Smeding Groenten en Fruit een samenwerkingsverband zijn gestart op het gebied van transport. Door samen te werken ontstaat een veel efficiëntere belading van vrachtauto’s omdat beide partijen vaak bij dezelfde leveranciers spullen halen met bestemming Friesland.

synchromodaal4. Benut als kleine de grote

Synchromodale oplossingen benutten vereist samenwerking. Zo veel is inmiddels wel duidelijk. Heb je het over samenwerking, of collectief handelen, dan kom je al snel uit bij wijlen econoom Mancur Olson. Deze bijzonder gerespecteerde econoom is onder andere bekend van het dilemma van collectief handelen. Dit dilemma stelt dat partijen of individuen collectief handelen (samenwerken) ten behoeve van individuele belangen en niet zozeer om collectieve goederen te verkrijgen. Dit betekent zoveel dat bedrijven bereid zijn tot samenwerking zolang de opbrengsten uit samenwerking de kosten overstijgen.

Dit betekent niet dat het verschil tussen opbrengsten en kosten proportioneel hoeft te zijn. Het ene bedrijf kan dus veel meer voordeel halen uit een samenwerking dan een andere. Desalniettemin is ook de partij die in verhouding minder voordeel behaalt geïnteresseerd tot deelname aan een samenwerking zolang de netto opbrengsten van de partij de kosten overstijgen. In feite hebben we dit ook gezien in het voorbeeld Poiesz, Smeding waar beide mooie voordelen realiseren terwijl de een beduidend groter is in omvang dan de ander.

 

‘E-Joint Corridor geeft impuls aan synchromodaal transport’


Interessant genoeg zijn het volgens Olson vaak kleine bedrijven die buitenproportioneel veel voordeel halen uit samenwerking. Hoewel het economisch denken intuïtief vaak voorschrijft dat de grote, machtige, partijen de kleine uitbuiten, schrijft Olson (1965) precies het tegenovergestelde in de woorden “the exploitation of the large by the small”. Het kan zelfs zo zijn dat kleine partijen niets bijdragen aan een samenwerking en toch profiteren. Hetzelfde geldt voor MKB. Hoewel het MKB te weinig volumes kan aanleveren om nieuwe synchromodale verbindingen tot stand te laten komen, kan het wel relatief eenvoudig meeliften op nieuw gerealiseerde corridors door grote bedrijven. NewWays Drenthe werkt precies zo: met grote bedrijven investeren we (vooral tijd) in het realiseren van nieuwe corridors. Eenmaal gerealiseerd wordt het bestaan van een nieuwe corridor gecommuniceerd met alle bedrijven in de regio waarvoor het mogelijk interessant kan zijn. De nieuwe corridor dient zodoende een aanzuigende werking te creëren om ook kleine volumes te kunnen meenemen.

5. Ken je concurrentiepositie

Synchromodale oplossingen zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven. Door als bedrijf de flexibiliteit van synchromodaliteit te integreren in de interne logistiek neemt de afhankelijkheid van één bepaald soort transport af. Een verminderde afhankelijkheid betekent een verbeterde concurrentiepositie. Tevens wordt nog vaak gedacht dat wegvervoer gunstig is voor een bedrijf vanwege de zichtbaarheid van het bedrijf op de weg. Bij uitbesteding van de distributielogistiek kan advertentieruimte op vrachtwagens gekocht worden. Echter, in toenemende mate wordt duurzaamheid belangrijk in de bedrijfsvoering. Adverteren met wegtransport past steeds minder goed in dat beeld. Adverteren met maatregelen die bedrijven nemen om te verduurzamen past steeds beter in dat beeld. Hoewel zichtbaarheid voor MKB belangrijk is, vereisen moderne strategieën en economische omstandigheden niet om zo veel mogelijk zichtbaar te zijn, maar op zo’n manier zichtbaar te zijn dat het opvalt en beklijft, zelfs of juist als de advertentie-uitingen beperkt zijn.

Samenvattend kunnen we stellen dat synchromodaliteit actueel en toekomstbestendig is. Tevens zijn er kansen voor synchromodaliteit voor zowel grote bedrijven als MKB. In Noord-Nederland ondersteunt NewWays Drenthe bedrijven met succes bij het realiseren van synchromodale oplossingen.

Auteurs: dr. Matthias Olthaar (NHL Stenden Hogeschool | Lectoraat Green Logistics) en Egbert Wendel (AP, Kolham)

Reageer op dit artikel