blog

In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport

Supply chain 1499

Synchromodaal transport biedt een oplossing om goederen efficiënter en betrouwbaarder te vervoeren, maar blijkt in de praktijk vaak nog lastig te realiseren. Welke uitdagingen zijn er voor bedrijven van intermodaal naar synchromodaal transport over te schakelen?

In vier stappen van intermodaal naar synchromodaal transport

Transport, en in het bijzonder de mogelijkheid om goederen efficiënt en effectief van oorsprong naar bestemming te vervoeren, is essentieel in de huidige globale en continentale economie. Efficiënt transport is nodig om de groei van de economie te ondersteunen, maar milieuprestaties, leverprestaties, kosten en schadevrije levering bemoeilijken dit. In Nederland worden slimme transportoplossingen ontwikkeld en coördinatie vindt plaats binnen regio’s om zo slim mogelijk om te gaan met de capaciteit van de infrastructuur, nu en in de toekomst. Synchromodaal transport is een middel om dit te realiseren. Synchromodaal transport maakt gebruik van intermodaal maar biedt de logistiek dienstverlener meer vrijheid om de modaliteit en route van transport te bepalen. Deze vrijheid zorgt ervoor dat de logistiek dienstverlener in kan spelen op de actuele situatie om containers zo betrouwbaar mogelijk te vervoeren en daarnaast de bezettingsgraad van de treinen en schepen te verhogen.

Waar zit ik met mijn bedrijf qua synchromodaliteit ?

Het is voor bedrijven (verladers, logistieke dienstverleners en transporteurs) niet altijd duidelijk hoe men synchromodaal transport kan gaan toepassen. Om dit te kunnen vaststellen wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd maturity model dat in vier stappen beschrijft hoe bedrijven van intermodaal transport naar synchromodaal transport kunnen gaan. Een maturity model beschrijft de volwassenheid van een proces in vijf verschillende niveaus. Het stelt bedrijven in staat om te bepalen op welk niveau ze zich nu bevinden en wat er moet veranderen om naar een hoger niveau te gaan. Per niveau zijn struikelblokken en succesfactoren vastgesteld die bedrijven in staat stellen om sneller stappen te maken in het gebruik van synchromodaal transport.

 

Lees ook: Synchromodaal dé oplossing voor bouwlogistiek

 

Om een volledige beschrijving te geven van synchromodaal transport op ieder niveau zijn zeven componenten gedefinieerd op het gebied van: uitvoering van transport, relatie tussen logistiek dienstverlener en verlader en key performance indicatoren, zie Figuur 1. Het maturity model voor synchromodaal transport omvat de zeven componenten op de vijf niveaus. De niveaus verschillen van elkaar op enkele aspecten, zie Figuur 2.

Figuur 1. Componenten van transport

 

 

Figuur 2: Maturity model ontwikkelingen

Wat moet anders als ik meer synchromodaal wil werken?

Stap 1 van ad-hoc intermodaal transport naar structureel intermodaal transport:

een intensievere samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners o.a. door structureel gebruik te maken van intermodaal transport. Om dit te realiseren is er een beperkte vorm van samenwerking benodigd, dit kan gerealiseerd door bijvoorbeeld het delen van een forecast waardoor op voorhand ruimte gereserveerd dan wel ingekocht kan worden.

Stap 2 van structureel intermodaal transport naar synchromodaal transport:

de verlader specificeert niet meer de modaliteit maar laat deze beslissing over aan de logistiek dienstverlener: ‘a-modaal boeken’. Hierdoor wordt ook betrouwbaarheid per modaliteit een voorname KPI aangezien de verlader deze keuze overdraagt aan de dienstverlener.

Stap 3 van synchromodaal transport naar real time synchromodaal transport:

transport op het traject wordt integraal benaderd, qua prijs en betrouwbaarheid. Er is een intensieve samenwerking middels een logistiek data platform (control tower), waar andere stakeholders bij betrokken zijn. Hiermee wordt meer flexibiliteit gecreëerd in het reserveren en plannen van transport om de bezettingsgraad te verhogen. Op deze manier kan er bij verstoringen en/of events real time geschakeld kan worden naar andere modaliteit en/of route.

Stap 4 van real time synchromodaal transport naar uitbreiding synchromodale diensten:

de logistieke regisseur bepaalt de aflevermomenten van transport voor een afgesproken servicelevel. Hierdoor heeft de logistiek dienstverlener de grootste vorm van flexibiliteit: vrijheid in het kiezen van de modaliteit, de te nemen route, en het aflevermoment. Op deze wijze kan optimaal gebruik gemaakt worden van de verschillende mogelijkheden in het synchromodale netwerk.

 

Wat is synchromodaal transport? Dat wordt uitgelegd in deze video

Hoe staat het nu met synchromodaal transport?

De volgende succesfactoren en struikelblokken zijn naar voren gekomen tijdens het onderzoek:

  • De relatie tussen de verlader en de logistiek dienstverlener is vaak sterk en a-modaal boeken komt regelmatig voor. Er wordt regelmatig gewerkt met middellange termijn contracten en verwachtte transportvolumes worden gedeeld.
  • Focus bij het uitvoeren van intermodaal of synchromodaal transport ligt op het op tijd afleveren van de goederen tegen de juiste condities.
  • De grote uitdaging in de relatie tussen de verlader en de logistiek dienstverlener zit in het simplificeren van data uitwisseling tussen deze partijen. Dit is nodig om tot een eerste vorm van synchromodaal transport te komen.
  • De horizontale samenwerking tussen logistiek dienstverleners/regisseurs en transportbedrijven is lastig te realiseren. Hierbij zit men elkaar nog teveel als concurrenten en niet als collega’s.
  • Daarnaast is tussen deze partijen data uitwisseling die zorgt voor real-time inzicht in de situatie een uitdaging. De bereidheid om data te delen is zeer beperkt aanwezig, hoewel de technische mogelijkheden er wel zijn.

Het delen van data en de samenwerking van de verschillende logistieke partijen is dus van essentieel belang om de volledige potentie van het synchromodale transportconcept te benutten en optimaal en efficiënt gebruik te kunnen maken van de capaciteiten en middelen die aanwezig zijn in de verschillende transportketens en netwerken, zie Figuur 3 voor de te nemen stappen en de grootste uitdagingen.

Figuur 3: Stappen synchromodaal transport

 

Deze bevindingen zijn gebaseerd op meer dan 40 diepte interviews die in zowel Nederland als België zijn gehouden. Fontys Hogeschool en Hogeschool Rotterdam voeren verschillende projecten uit om het gebruik van intermodaal en synchromodaal transport te stimuleren door meer bewustwording te creëren. Fontys Hogeschool is ook betrokken bij het ontwikkelen van een synchromodale planningsdemo en een planningstool voor synchromodaal transport. Deze kunnen worden ingezet door communities van bedrijven om de toegevoegde waarde van synchromodaal transport in te zien en te kunnen realiseren door de grootste uitdagingen te overwinnen.

 

Lees ook: Leidende positie in synchromodaliteit uitbouwen

Internationale award voor maturity model

Kristel Alons en Guy Somers (Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek) en Ron van Duin (Hogeschool Rotterdam) hebben gezamenlijk het maturity model toegepast in de praktijk, zowel bij het MKB als bij grote bedrijven, en hebben deze bedrijven voorzien van praktische tips en adviezen. Op basis hiervan hebben zij de “Private sector applicability award” gewonnen van het Standing Committe on Intermodal Freight Transport van de Transportation Research Board in Washington. De twee hogescholen werken samen binnen het KennisDC Logistiek. Er wordt op dit moment binnen het KennisDC bekeken op welke wijze een bredere geografische toepassing van het model kan worden gerealiseerd richting andere regio’s in Nederland om enerzijds meerdere bedrijven te adviseren en anderzijds een steeds beter beeld te krijgen van de huidige situatie in Nederland op het gebied van intermodaal en synchromodaal transport.

Auteurs: Kristel Alons, Guy Somers en Ron van Duin

 

Reageer op dit artikel