blog

Wat is uw Supply Chain ideaal: Amazon of Toyota?

Supply chain 3526

Wat is uw Supply Chain ideaal: Amazon of Toyota?

De toeleveringsketen kun je op 2 manieren coördineren. Een dominante partij de gehele keten aanstuurt of via ketensamenwerking. De voor- en nadelen van beide mechanismes.

Het vakgebied SCM kwam begin jaren negentig tot wasdom met als belangrijke aanleiding de spectaculaire groei van de Amerikaanse retailer Walmart en de manier waarop deze omging met de toeleverketen. Walmart had in dit pre-internet tijdperk een eigen satelliet in de ruimte die ze gebruikten om alle POS data (verkregen met bar-code scanning) te delen met P&G en andere grote toeleveranciers. Het eindresultaat was ‘continuous replenishment’; kleine hoeveelheden werden zeer frequent geleverd zodat de voorraden laag gehouden konden worden zonder dat dit leidde tot stockouts.

Schoolvoorbeeld excellente supply chain management

Walmart is lang het schoolvoorbeeld van excellentie in SCM geweest en heeft overal in de wereld veel navolging gekregen, zeker in de retail. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat het Walmart was die binnen de keten in een (steeds meer) dominante positie verkeerde. De Amerikaanse retailreus was machtig genoeg om de toeleveranciers hun wil (standaarden, venstertijden, voorraadhoogtes etc.) op te leggen. Dat wil overigens niet zeggen dat dit geen win-win relatie was. De hyperprofessionaliteit van het bedrijf zorgde er voor dat toeleverende partijen ook steeds beter konden (en moesten) presteren. En als je Walmart als klant hebt dan bereik je wel een gigantische markt.

Strakke regie en innovaties

Hoewel de ster van Walmart de laatste tijd een beetje aan het verbleken is, wordt ook buiten de retailsector een soortgelijke SCM aanpak (voeren van een strakke regie op de hele toeleverketen vanuit een dominante positie) regelmatig gebruikt. Amazon en Apple zijn wellicht tegenwoordig de beste voorbeelden daarvan. Niet voor niets behoren deze organisaties binnen ons vakgebied de meest bewonderde organisaties. Qua SCM-aanpak is het duidelijk dat het Amazon is die de lakens uitdeelt (‘my way or the highway’), het is Amazon die zorgt voor de innovaties in de keten, en het is Amazon die een strakke regie op de (top)prestaties voert middels sterke control (eigenaarschap, contractmanagement, onwrikbare SLA’s, etc.)

Ketensamenwerking 

Pas de laatste jaren is er meer aandacht ontstaan voor een hele andere benadering van SCM, namelijk die van Ketensamenwerking (KSW). De grondlegger van KSW binnen hedendaags management is wellicht Toyota (de basisgedachte achter KSW ligt namelijk in het directe verlengde van de Lean filosofie). Gezien de Nederlandse warsheid van hiërarchie en ons traditionele poldermodel is het wellicht niet vreemd dat KSW binnen ons land de nodige navolging geniet, denk bijvoorbeeld aan organisaties als FrieslandCampina, Royal Flora Holland, ASML en Vanderlande die principes van KSW nadrukkelijk toepassen.

 Diametrale aanpak

Hoewel de werkelijkheid natuurlijk niet zwart-wit is en er vele tussenvormen bestaan, kan worden gesteld dat de twee methodes (werken vanuit een dominante positie enerzijds en met KSW anderzijds) diametraal tegenover elkaar staan. KSW gaat uit van een teambenadering waarbij alle ketenpartijen gelijkwaardig zijn, innovatie overal in de keten wordt geëntameerd, risico’s worden gedeeld en de gezamenlijke doelen belangrijker zijn dan de wederzijdse belangen. Ook de onderliggende organisatiefilosofie is een andere; het is het Rijnlands tegenover het Angelsaksisch model, Stewardship theory tegenover Agency theory, Vertrouwen tegenover Controle.

Welke aanpak is de beste?

Een interessante vraag is welke van de twee SCM coördinatiemethodes de ‘beste’ is. Helaas is het antwoord niet eenduidig; het onbevredigende maar eerlijke antwoord is: “het hangt er van af”. Ontegenzeggelijk kunnen beide aanpakken ieder op zich zeer succesvol zijn. Wel geldt dat de ‘dominantie-aanpak’ zowel de langste historie als de meeste bekende voorbeelden heeft. In het pre-kredietcrisis tijdperk waarin economisch denken en handelen centraal stonden (met ‘geld’ en ‘macht’ als belangrijkste drijfveren) werd deze aanpak regelmatig beschouwd als de enige relevante benadering (en KSW als een te ‘softe’ en ‘naïeve’ aanpak). Uiteraard geldt als nadeel van dominantie dat ‘machtsmisbruik’ op de loer ligt.

Wicked problems

In de huidige onzekere en volatiele tijden waarin we worden geconfronteerd met tal van ‘wicked problems’ zoals sociale en ecologische duurzaamheidvraagstukken beseffen we steeds vaker dat we die niet in ons eentje kunnen oplossen; het samenbrengen van verschillende ideeën en innovaties vanuit verschillende disciplines, organisaties en achtergronden wordt steeds belangrijker. Dat klinkt goed, maar samenwerken in ketens (KSW dus) blijkt in de praktijk een stuk lastiger dan gewoon opdrachten van de ‘machthebber’ uitvoeren.

Dilemma

Het is wellicht precies dit dilemma waar we in de huidige tijd voor staan. De traditionele coördinatiemechanismes van strakke control à la Amazon zijn vaak nog steeds succesvol in de dagelijkse operatie maar ze zijn lang niet altijd in staat om de nieuwe complexe problemen op te lossen. De bekende paradigma’s loslaten betekent echter een majeure verandering zonder dat we er echt verzekerd van kunnen zijn dat die ons op de korte termijn verder zullen brengen.

Bent u al overstag gegaan richting het Toyota model – of ziet u het nut daar niet van in en blijft u liever op de Amazon koers?

Jack van der Veen geeft op 5 oktober a.s. het eerste college over het onderwerp supply chain management van de Collegereeks Logistiek Management van Logistiek Academy in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.

Reageer op dit artikel