blog

Volatiliteit is de nieuwe werkelijkheid – dat biedt kansen

Supply chain

Volatiliteit is de nieuwe werkelijkheid – dat biedt kansen

Zijn ze er nog? Bedrijven die zich niet zien geplaatst voor toenemende onzekerheid? Juist omdat zoveel organisaties hier een antwoord op moeten geven ontstaan er ook nieuwe kansen. Voor de supply chain functie betekent dit dat meer dan alleen interne optimalisatie.

Uit: Logistiek Magazine, april 2014

De tijd dat supply chain planning alleen ging over het optimaliseren van het order- en productiebeleid is definitief voorbij. De wereld verandert in een hoog tempo; volatiliteit is de nieuwe realiteit geworden. Tegelijkertijd zijn supply chains kwetsbaarder door trends als globalisering en afgenomen voorraden. Dit vraagt om een proactieve aanpak van risico’s en kansen in de markt. Het zijn vooral de organisaties die veranderingen omarmen en daar op lange termijn hun concurrentiepositie mee kunnen handhaven. Goede supply chain planning kan naast effectieve beheersing van risico’s zelfs zorgen voor een concurrentievoordeel en daarmee waarde creëren in onzekere economische tijden.

Boardroom onderwerp

Recent onderzoek door Forbes Insight (namens Deloitte) toont aan dat risicobeheer een onderwerp voor de boardroom is geworden: 81 procent van de ondernemingen houdt zich nadrukkelijk bezig met het beheer van strategische risico’s en bijna alle ondervraagden (94 procent) hebben onlangs veranderingen doorgevoerd in hun aanpak van strategisch risicobeheer. De supply chain is één van de meest kwetsbare onderdelen, waar risico’s zowel van binnen als van buiten de onderneming komen en op verschillende niveaus invloed hebben op de waardeketen. Interne factoren zijn bijvoorbeeld de introductie van nieuwe producten, outsourcing, consolidatie van leveranciers en een grotere rol van just-in-time en lean. Tegelijkertijd spelen externe factoren als globalisering, natuurverschijnselen, kortere productlevensduur en prijsschommelingen. Dit alles draagt bij aan groeiende onzekerheid en steeds minder ondernemingen slagen erin op lange termijn succesvol te blijven. Maar voor goed voorbereide en veerkrachtige organisaties kan het juist ook kansen bieden.

Veerkracht vergroten

Er zijn vele concrete strategieën op het gebied van supply chain planning waaraan men kan denken, zoals bijvoorbeeld verdere ketenintegratie met klanten of leveranciers, hedging, portfolio-optimalisatie, scenarioplanning, het vergroten van inzicht (‘visibility’) in the supply chain, of vergaande interne integratie via Sales & Operations Planning. De keuze van de in te voeren strategieën hangt uiteraard af van de specifieke situatie, doelstellingen en risico’s, maar vooral ook van de vaardigheid van de organisatie om geavanceerde concepten op een effectieve manier te implementeren.

Praktische toepassing

Er zijn veel goede voorbeelden van bedrijven die concrete stappen nemen in het adresseren van strategische risico’s. Zo zag een groot farmaceutisch bedrijf zich geconfronteerd met toegenomen supply chain risico’s doordat het aantal leveranciers sterk was gegroeid door een paar grote acquisities. Met als gevolg een ontoelaatbare spreiding in kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Het bedrijf heeft zijn leveranciers gesegmenteerd en gerationaliseerd, met specifieke aandacht voor risicoanalyse en controleprocessen. De overgebleven leveranciers werden verregaand geïntegreerd via een speciaal ontworpen Strategic Relationship Management (SRM) proces, waarin het gezamenlijk identificeren en adresseren van zowel kansen als risico’s centraal stond. Dit stelde de gehele keten in staat veel effectiever (en winstgevender) te reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Een ander voorbeeld is de implementatie van Sales & Operations Planning (S&OP) bij een wereldwijde drankenleverancier. S&OP creëerde hier een platform waar de verschillende functies binnen het bedrijf risico’s en kansen in de markt inschatten en gezamenlijk hun respons definiëren. Deze wijze van gezamenlijk vooruitkijken en beslissingen nemen verbeterde de risicobeheersing en winstgevendheid, en bood daarnaast een basis waarop verdere uitbreidingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door initiatieven als portfolio-optimalisatie, winstoptimalisatie of samenwerking met leveranciers en klanten te integreren in het proces. We zien op het moment veel organisaties hun S&OP proces uitbreiden met dit soort meer geavanceerde concepten om beter te kunnen reageren op marktontwikkelingen.

Concurrentievoordeel

Een belangrijke eerste stap is het inzicht dat volatiliteit niet noodzakelijkerwijs een probleem is, maar ook mogelijkheden creëert voor het behalen van concurrentievoordeel. De meeste bedrijven zien zich immers geplaatst voor toenemende onzekerheden, en degene die daar structureel het best mee om weet te gaan heeft een strategisch voordeel. Voor de supply chain functie betekent dit dat interne optimalisatie niet langer voldoende is – men zal doorlopend risico’s en kansen binnen de ‘end-to-end’ supply chain inzichtelijk moeten krijgen, en op basis daarvan samen met de andere functies binnen het bedrijf de juiste initiatieven moeten inzetten. Het is deze structurele, strategische flexibiliteit en aanpassingsvermogen die in belangrijke mate het succes in de huidige markt bepaalt.

Het volledige (Engelstalige) verhaal is te downloaden via www.deloitte.nl

Wat te doen?

Begin bij het begin: het kennen en begrijpen van kwetsbaarheden en mogelijkheden in de supply chain. Een stap die nogal eens onderschat wordt: het is namelijk cruciaal de juiste gebieden en processen te vinden waar actie nodig is en ook daadwerkelijk impact heeft. En dus het uitgangspunt om risicobeheer en veerkracht (resilience) te prioriteren en aan te pakken met een gerichte strategieën. Wij stellen hiervoor het volgende vijfstappenplan voor:
Breng supply chain risico’s in kaart. Stel potentiële kwetsbaarheden binnen de organisatie vast. Beoordeel de waarschijnlijkheid en de financiële impact per geïdentificeerd risico. Analytics en visualisatie kunnen hierbij van grote waarde zijn
Maak onderscheid tussen risico’s die aanvaardbaar zijn en risico’s die actie vereisen. Kwantificeer geïdentificeerde risicogebieden op basis van waarschijnlijkheid en impact (waarde). Prioriteer risico’s in lijn met risicotolerantie en strategische doelen
Kies en plan resilience strategieën voor de geselecteerde risicogebieden. Bepaal de kosten en baten van elke strategie, en selecteer de in te voeren strategie. Gebruik een duidelijke planning voor doelstelling, toepassingsgebied en implementatie
Voer de gekozen resilience strategieën in volgens de gemaakte planning. Vorm voor elke in te voeren strategie projectteams en stel proceseigenaren aan die de invoering en opvolging monitoren en managen
Evalueer de ingevoerde strategieën altijd en monitor continu risico’s en kwetsbaarheden. Loop regelmatig op basis van de evaluatie en nieuwe informatie de vijf stappen opnieuw door

Auteurs:

Hein Regeer

Met meer dan 14 jaar consulting ervaring heeft Regeer een sterke achtergrond in internationale Supply Chain Strategie & Transformatie projecten. Hij focust zich binnen Deloitte op Supply Chain Strategie- en Optimalisatietrajecten, met specifieke aandacht voor S&OP, ‘demand & supply planning’ en logistiek en voorraadoptimalisatie

Arjan Thomas

Als consultant bij Deloitte richt Arjan zich op supply chain planning en netwerkoptimalisatie. Hij heeft ruim drie jaar ervaring binnen de supply chain strategie groep in onder andere supply chain planning en S&OP, werkkapitaal (voorraad) reductie en in logistiek en distributie (netwerk) optimalisatie

Reageer op dit artikel