blog

Internationale lof voor Cassandra en Nederlandse kennispositie

Supply chain

Internationale lof voor Cassandra en Nederlandse kennispositie

De jaarlijkse adviesraadsvergadering van Cassandra was onlangs op Schiphol, waarin een strategische discussie is gevoerd over nut, noodzaak en relevantie van onderzoeksprojecten als Cassandra. Een succesvolle dag waarin Nederland zichzelf internationaal stevig op de kaart heeft gezet, vertelt Gerwin Zomer in dit artikel.

De adviesraad wordt gevormd door high level experts van logistieke bedrijfs- of sectorvertegenwoordigers met Maersk Line, de Europese expediteursvereniging CLECAT, European Shippers’ Council, De Amerikaanse Cargo Intelligence, Security & Logistics Association en nationale en Europese beleidsdepartementen voor douanezaken als het Ministerie van Financiën, EU- DG TAXUD en beleidsverantwoordelijken van NGO’s als de WorldBank, de Wereld Douane Organisatie (WCO) en de Verenigde Naties (UNECE/UN-CEFACT).

Cassandra is een onderzoeksproject dat antwoord moet geven om twee ogenschijnlijk onverenigbare doelstellingen met elkaar te verenigen. Hoe kunnen we de in logistieke ketens veiliger maken en het toezicht op internationale goederenstromen effectiever, en tegelijkertijd de integrale compliance kosten voor het handelend bedrijfsleven minimaliseren? Vanwege het grote belang hiervan voor Nederland, als belangrijke Gateway voor Europese in- en uitvoer van veel goederen is het ook niet vreemd dat Nederlandse partijen een prominente rol spelen in Cassandra. TNO coördineert het project en vervult de rol van innovatie katalysator, de Nederlandse douane beschouwt het als een strategisch innovatieproject, bedrijven als Seacon Logistics, Portbase, IBM en Descartes ontwikkelen concrete oplossingen en waardeproposities en de Delftse en Rotterdamse universiteiten ontwikkelen wetenschappelijke kennis, die ze gelijk kunnen toepassen.

Weeffout in security procedure als aanleiding

De aanleiding voor Cassandra vormt een fundamentele weeffout die is gemaakt in de security regelgeving (REGULATION (EC) No 1875/2006), die voorschrijft dat zeevervoerders 24 uur voor vertrek uit een niet-Europese haven een pre-arrival aangifte – de zogenaamde Entry Summary Declaration ofwel ENS) moeten doen, waarin ze kenbaar maken welke goederen ze vervoeren met welke bestemming in opdracht van welke partijen. In feite vraag je de verkeerde partij om de verkeerde informatie. Reders vervoeren primair containers tussen 2 havens en weten vaak niet precies wat er in de containers zit. Dat hoeven ze voor het uitvoeren van hun logistieke taak ook vaak niet te weten. Sterker nog, ze hebben er zelfs belang bij om dit niet eens te willen weten, het vergroot immers hun aansprakelijkheid. Het gevolg hiervan is dat douane organisaties onvoldoende betrouwbare informatie in handen hebben als basis voor een goede risico analyse, iets waar het legitieme bedrijfsleven juist alle belang bij heeft. Want juist die risico analyse is erop gericht om de toezicht inspanning te concentreren op die vervoersbewegingen met het grootste risico dat er mogelijk iets niet in orde is. Het gevolg is dat er aan de achterkant allerlei kostenverhogende maatregelen worden genomen om die risico’s toch te beheersen, zoals hekken, fysieke controles, dure containerzegels, snuffelhonden, scanstraten, screenings en verzoek om aanvullende documenten. Na veelvuldig herhalen van deze boodschap vanuit Cassandra is het kwartje bij de EU ook eindelijk gevallen en wordt het bovenstaande ook door DG TAXUD onderkend, zoals ook te lezen is in hun recente Communicatie over Customs Risk Management  (zie COM/2012/793).

Betrouwbare brondata ontsluiten

Cassandra beoogt door het ontsluiten van de juiste betrouwbare data bij de bron en het borgen van de chain of custody door het onderkennen en erkennen van de interne beheersmaatregelen van logistieke ketenpartners niet alleen een hele efficiënte manier te hebben gevonden om de veiligheid en het toezicht te verbeteren, maar tegelijkertijd ketenefficiency en –optimalisatie te realiseren. Het mes snijdt dus zo aan drie kanten! Het is alleen wel een hele tour om die data te ontsluiten en de juiste spelregels af te spreken, waaronder de informatie in de keten gedeeld wordt. Cassandra heeft daartoe het zogenaamde Global Data Pipeline concept doorontwikkeld en dashboards op die data pijplijn ontwikkeld die het mogelijk maken om bovenstaande concepten ook in de praktijk toe te passen. In verschillende internationale tradelanes zijn met behulp van verschillende keten- en IT partners pijplijnconfiguraties ontwikkeld en wordt momenteel op basis van werkelijke zendingen de data pijplijn gevuld en de dashboardfunctionaliteit beproefd.

Business case voor bedrijfsleven

De internationale adviesgroep was erg onder de indruk van de voortgang in het project en de potentie die uitgaat van deze ontwikkeling. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de toezichthouders en hun beleidsontwikkelaars om de compliance eisen die gesteld worden aan data kwaliteit aan te scherpen en dat vervolgens wettelijk af te dwingen in hun handhavingsbeleid.  Daarmee ligt de bal dus primair bij het bedrijfsleven zelf. Geconstateerd werd dat de meest succesvolle praktijkvoorbeelden in Cassandra gedreven werden door commerciële doelen om ketenoptimalisatie te realiseren. Daarbij moet je denken aan een grote retailer die voorheen met regelmaat bij het openen van de container in de bestemmingshaven werd verrast door de exacte inhoud van de container, waardoor deconsolidatie nodig was of onnodig veel betaald werd voor niet-volle containers die een FCL-proces doorgingen. Door te investeren in validatie van de packing list tijdens het stuffen van de container is op een vroeg moment in de keten zekerheid ontstaan over de exacte inhoud van de container, wat het mogelijk heeft gemaakt om over te gaan op een veel goedkoper cross-docking proces en het voorkomen van dure deconsolidatie, warehousing en distributie processen. De Total Landed Costs zijn in deze tradelane substantieel verlaagd en een bijkomend voordeel is dat de gevalideerde packing list data eenvoudig kan worden hergebruikt voor een betrouwbare ENS- en importaangifte. Een mooi schoolvoorbeeld van win-win!

Innovatiebeleid oogst internationale lof

TNO heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de internationale adviesgroep ook kennis te laten maken met de nationale innovatiebeleidsprogramma’s  rond trade facilitation en supply chain security. In samenwerking met DINALOG Amsterdam is aansluitend een netwerkevent georganiseerd, waarin door Ben Radstaak van Air Cargo Netherlands een toelichting is gegeven op de innovatieprojecten rond Supply Chain Security op Schiphol en waarin ondergetekende van TNO en prof. Yaohua Tan van de TU Delft een toelichting hebben gegeven op drie programma’s in de Topsector Logistiek: Het meer wetenschappelijke programma ISCOM – ‘Innovation in Supply Chains Compliance and Border Management’, het meer toegepaste uitvoeringsprogramma Trade Compliance & Control en de deze maand gestarte opleiding Master in Customs & Supply Chain Compliance. Al met al een succesvolle dag, waarin Nederland zichzelf internationaal stevig op de kaart heeft gezet als de voorloper en innovator in internationale handelslogistiek. Nu maar hopen dat dit in het volgende LPI-onderzoek van de Wereldbank ook onderkend wordt en tot uiting komt in een stijging op de mondiale ranking op de douane-dimensie!

Reageer op dit artikel