blog

Moeite met Lean? QRM biedt wellicht uitkomst

Supply chain

Moeite met Lean? QRM biedt wellicht uitkomst
QRM Quick Response Manufacturing

Hoe kan Quick Response Manufacturing uitkomst bieden? Aldert van der Stoel en Hans-Heinrich Glöckner, van het Lectoraat Lean van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, over het belang van QRM.

Probeert uw organisatie al tijden leaner te worden, maar u boekt maar moeizaam successen doordat u een groot assortiment van artikelen op klantorder produceert? Heeft u te maken met complexe routing op de werkvloer, lange doorlooptijden en hoge voorraden onderhanden werk en voelt u de druk vanuit de markt naar kortere levertijden? Zijn geijkte lean-technieken als lijnproductie, kanban en takt-tijd in uw bedrijf niet toepasbaar omdat de wens van de klant de productspecificaties bepaalt en hierdoor de routing voor elke order anders kan zijn wat tot lange doorlooptijden leidt? Wellicht biedt Quick Response Manufacturing (QRM) de uitkomst.

       

Leveren klantwaarde op juiste moment

Feitelijk beoogt QRM niets anders dan wat lean ook nastreeft. QRM wordt dan ook wel gezien als variant van lean management, specifiek voor bedrijven met een grote variatie in klantspecifieke producten en kleine series. Lean-concepten als takt-tijd en kanban werken in dit soort bedrijven niet, terwijl snelheid voor hen een belangrijke concurrentiefactor is. Net als lean streeft ook QRM naar het leveren van klantwaarde op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en tegen de juiste kwaliteit. Ook bij QRM wordt er gereageerd op klantvraag en wil men een vlotte doorstroom van orders door het bedrijf bereiken met het doel van korte en betrouwbare levertijden.

      

Elimineren verspillingen       

Lean richt zich op het elimineren van de zeven verspillingen, QRM focust op het verkorten van de doorlooptijd. Hierbij gaat het niet om het verhogen van de effectiviteit of snelheid van de bewerkingen zelf, maar om het aanpakken van de (wacht)tijden tussen twee bewerkingsstappen. Binnen QRM wordt de doorlooptijd, manufacturing critical-path time (MCT) genoemd, onderverdeeld in ‘gray space’ en ‘white space’. De gray space is de eigenlijke bewerkingstijd bij de verschillende processtappen en de white space is de tijd waarin niets met een order gebeurt. De totale doorlooptijd wordt schematisch weergegeven in zogeheten MCT-maps.

      

Geringe percentage 

Bedrijven schrikken vaak van het geringe percentage van de gray space t.o.v. de white space. Meer dan 10 procent komt zelden voor en minder dan 5 procent is geen uitzondering. Veel voorkomende oorzaken zijn (te) hoge capaciteitsbezetting, (te) veel schakels in de interne keten met kans op tussenvoorraden, kwaliteitsproblemen, gebrekkige informatie en informatievoorzieningen.

   

Vier elementen QRM

Voor de invoering van QRM zijn vier elementen essentieel:

 

  1. Het management is bereid om het traditionele kostengedachte te verlaten en de focus op verkorting van de doorlooptijd te zetten. Dit idee moet alle lagen in het bedrijf beheersen.
       
  2. De organisatie verandert van functionele afdelingen naar werkcellen met teams die zich eigenaar van hun (deel)proces voelen.
        
  3. Er wordt systematisch gewerkt aan doorlooptijdverkorting, zoals het aanhouden van een overcapaciteit, optimale seriegroottes, verkorting van omsteltijden e.d. Het aanhouden van overcapaciteit is een wezenlijk element binnen QRM, uitgaand van het inzicht dat een kleine verlaging van de capaciteitsbezetting tot aanzienlijke doorlooptijdverkorting kan leiden.
       
  4. Deze strategie wordt stapsgewijs – beginnend met kleine projecten die veel winst opleveren – bedrijfsbreed ingevoerd, zowel op de werkvloer als op kantoor.

      

Doorlooptijdverkorting 70 – 90 procent

Ervaring na implementaties van QRM heeft aangetoond dat doorlooptijdverkortingen van 70 – 90 procent mogelijk zijn. Vele zaken als onzekere prognoses, ingewikkelde plannings- en herplanningsactiviteiten zullen niet langer nodig zijn of op zijn minst minder ingewikkeld worden. Spoedorders zullen verdwijnen, en het aanhouden van grote voorraden is niet langer nodig. Als gevolg hiervan zullen de kosten dalen en zal de kwaliteit stijgen. Voorbeeldprojecten laten zien dat MCT verkorting gepaard gaat met een kostenreductie tussen 13 en 20 procent (Suri, 2010).

     

Hiernaast is het minstens zo belangrijk dat bedrijven door kortere levertijden een kostenvoordeel ten opzichte van de concurrentie juist uit lage lonen landen kunnen krijgen, en nieuwe klanten kunnen worden bediend. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt omvatten de directe loonkosten maar een klein deel van de totale kosten, meestal niet meer dan 10-15 procent. Vaak zijn de kostenvoordelen bij uitbesteding van productie naar lagelonenlanden kleiner dan de kostenbesparingen die men met QRM kan realiseren zodat het terughalen van productie uit deze landen aantrekkelijk is. Dit terughalen draagt bovendien bij aan het doel van QRM; doorlooptijdverkorting. QRM biedt dus kansen voor de gehele supply chain.

   

Europees QRM Centrum

Er is nog relatief weinig bekend over QRM en succesvolle toepassingen zijn nog niet wijdverspreid. Dit heeft het Lectoraat Lean van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen besluiten om het Europees QRM Centrum op te richten. Het QRM Centrum is gerealiseerd in samenwerking met het ‘Center for Quick Response Manufacturing’ aan de University of Wisconsin, onder auspiciën van de grondlegger van het QRM gedachtegoed, prof. Rajan Suri, en gezamenlijk met bedrijven en kennisinstellingen in Nederland en België. Het QRM Centrum houdt zich bezig met praktisch onderzoek naar QRM implementaties en verspreiding van de aanwezige en opgedane kennis over QRM. Een van de activiteiten van het QRM centrum is een project waarbinnen 10 MKB bedrijven worden begeleid bij het implementeren van QRM. Op basis van de ervaringen wordt een QRM implementatie-model opgesteld dat bedrijven kunnen gebruiken bij hun eigen QRM projecten.

     

QRM Conferentie

Van 5 t/m 7 juni 2012 zal de QRM conferentie voor de eerste keer niet in de VS, maar in Nederland plaatsvinden, georganiseerd door het QRM Centrum. Tijdens de conferentie zullen bedrijven over hun ervaringen met QRM berichten en kennisinstellingen nieuwe ontwikkelingen op QRM-gebied presenteren. Meer informatie kunt u vinden op de site van het QRM Centrum http://www.qrm-centrum.nl/.  

 

Literatuur:

  

– Suri, R., Quick Response Manufacturing – A companywide Approach to Reducing Lead Times, Productivity Press, New York, 1998

– Suri, R., It’s About Time – The competitive Advantage of Quick Response Manufacturing, Taylor and Fancis Group, New York, 2010

– Suri, R., It’s About Time, Nederlandse versie, Lean Team, Eindhoven, 2010

www.procesverbeteren.nl

Reageer op dit artikel