blog

Drie redenen voor een flexibele supply chain

Supply chain

Drie redenen voor een flexibele supply chain
Supply chain flexibel

Wil je in de toekomst succesvol blijven opereren? Een flexibele productie- en logistieke organisatie is de sleutel tot succes. Tevens geldt dat met het inrichten en praktiseren van een flexibele supply chain zeker ook dat je eigen organisatie met veranderende omstandigheden om kan gaan, zegt Michel van Wijk van Cusoe.

Wil je in de toekomst succesvol kunnen (blijven) opereren dan is een flexibele productie- en logistieke organisatie een sleutel tot dat succes. Daarvoor zijn in ieder geval drie redenen die ik hier beknopt weergeef:

  

  • 1. Vraagschommelingen

Zeker de afgelopen jaren hebben getoond dat significante schommelingen in de vraag, zowel voor individuele bedrijven als voor hele segmenten, als een gegeven moeten worden beschouwd.

   

Vraagschommeling zijn niet alleen gerelateerd aan sterke toename of afname van de gehele productie, of aanbod van de onderneming maar wordt ook ingegeven door noodzakelijke toename van reactiesnelheid om nieuwe of vernieuwde producten op de markt te brengen en daarmee de concurrentie te kunnen pareren of (beter) voor te zijn.

Een gevolg daarvan is dat de weging van vaste ten opzichte van flexibele kosten moet worden aangepast ten gunste van de laatste. (relatief) Hoog aandeel van de vaste kosten zijn op het eerste gezicht gunstig voor de kostprijs per eenheid maar impliceren wel belemmering voor herinrichting die met product (of dienst) evolutie gepaard gaat. Bij (relatief) hoge variabele kosten lijkt weinig over een groter volume te kunnen worden verdeeld maar als de volumes afnemen (door vraagschommeling, nieuwe varianten en dergelijke) is dit minder van belang. Let wel: de weging moet worden aangepast en het resultaat zal in bijvoorbeeld FMCG anders uitkomen dan in interieur producten.

  

  • 2. Leverschommelingen

Schommelingen in de aanvoer zijn er maar zullen toenemen. Enkele oorzaken daarvoor zijn (geo)politieke ontwikkelingen waardoor grondstoffen aanbod grillig zal zijn, zowel in volumes als in prijs.

 

Een tweede oorzaak zijn de toegenomen risico’s van onvolkomenheden in kwaliteit (gezondheid, veiligheid, …) en de response die de markt, ook op vermeende, gebreken heeft. Een veiligheid- of gezondheidrisico dat zich voor de finale consument werkelijk voordoet of misschien alleen wordt ervaren, wordt tegenwoordig snel tot een aantal schakels upstream in de kiem gesmoord – weg aanvoer.

 

Een derde punt komt voort uit toegenomen transparantie: als een van je (sub)toeleveranciers slecht in de markt ligt, kunnen eventuele gevolgen niet worden veronachtzaamd en moet je, wellicht dus noodgedwongen, in je eigen aanvoer ingrijpen.

 

Als laatste om hier te benoemen, is dat toenemende congestieverstoring op kritieke knooppunten exponentiële gevolgen kunnen hebben. In het volgepakte West-Europa hebben we dat de afgelopen periode feitelijk gezien op bijvoorbeeld de Rijn en maar net aan ontsnapt bij de brand op spoorknooppunt de Kijfhoek. Verstoppingen die, zoals we hebben ervaren, een geheel andere impact kunnen hebben dan de dagelijkse files van een paar uur.
    

  • 3. Technologische ontwikkelingen, specialisatie, coöperatie

De tijden dat je stelselmatig voorop kon lopen met ontwikkelingen alleen uit eigen keuken, zijn voorbij. Vernieuwing of verbeteringen gaan sneller; gespecialiseerde top-oplossingen kunnen van alle kanten komen en komen ook van alle kanten. Een aantal grote(re) ondernemingen stimuleren spin-offs niet alleen omdat ze dan een deel van de vaste kosten kwijt zijn maar ook om te kunnen profiteren van de positie van haar eigen core bedrijf, aangevuld met de flexibiliteit van randondernemingen die aanvullend zijn voor een relevante ontwikkeling, op een relevant moment. Volgens de traditionele bedrijfscalculatie niet noodzakelijk de goedkoopste oplossing maar flexibiliteit, reactiesnelheid en opportunity costs maken veel goed.

   

Tenslotte de harmonisatiedruk van de markt die, wellicht noodgedwongen, barrières verlaagd voor samenwerking met concurrenten.

     

Meer contractors

De succesvolle onderneming van de toekomst zet in op een hoge mate van flexibiliteit. Dat is ondermeer te herkennen aan het hebben van meer dan 1 ‘contractor’ voor een dienst of een halfproduct als dat ook maar enigszins mogelijk is (schaal, kosten, opportunity costs).

 

Als je meer dan 1 relatie hebt voor verschillende onderdelen van je productie of schakels van je logistiek betekent dat verhoogde flexibiliteit om te reageren op vraagschommelingen, dat er sneller kan worden gereageerd op leververstoringen, dat ‘contrators’ elkaar scherp houden om jou optimale diensten of de laatste techniek te bieden.

    

Relaties

Veel wisselen van relaties is niet aan te raden omdat er altijd omstelkosten bij betrokken zijn zoals nieuwe persoonlijke relaties, systeem afstemmingen / interfaces, contractverbintenissen. Echter enkele bestendige en betrouwbare relaties zal betekenen dat je snel kan schakelen waarbij de omstelkosten  beperkt en gecontroleerd zijn.

    

De flexibele productie- en logistieke organisatie kiest bewust op een aantal kritische plaatsen voor redundantie in (sub)contracters. Op basis van een hedendaagse bedrijfscalculatie, inclusief risicodekking voor verstoringen in vraag en aanbod, inclusief betere marge en omzet kansen door toegenomen reactie snelheid, zal redundantie vaker een concurrerend resultaat bieden.

  

Tenslotte een echte opportunity revenu: Het voorbereiden op en inrichten van een flexibele supply chain betekent zeker ook dat je eigen organisatie (steeds beter) met veranderende omstandigheden om kan gaan. En dat is echt een basisvoorwaarde voor succes.

     

Stel jezelf de vraag: in welke mate kan ik (financiële, service graad) gevolgen voorzien én onder controle houden als in de nabije toekomst echte schommelingen (↑ en/of ↓) in vraag of aanbod plaatsvinden?

Niet zeker van je zaak: op naar flexibilisering.

Reageer op dit artikel