blog

Verbetert ERP concurrentiekracht bij engineering-to-order?

Supply chain

Verbetert ERP concurrentiekracht bij engineering-to-order?
Aspecten van de concurrentiekracht

Ja, de juiste mix van succesfactoren en aspecten van de concurrentiekrachten bepaalt echter het uiteindelijke resultaat. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Ydo organisatie-adviseurs heeft uitgevoerd onder gebruikers en leveranciers van ERP-systemen. Frido de Vries zet hier de onderzoeksresultaten uiteen.

Een overgrote meerderheid van de bedrijven vindt een ERP-systeem een onmisbaar instrument voor de bedrijfsvoering. Toch worden er ook vaak twijfels geuit over de uiteindelijke toegevoegde waarde van een dergelijk systeem. Voor Ydo was dit aanleiding te onderzoeken in hoeverre ERP de concurrentiekracht van een onderneming verbetert. Gezien onze uitgebreide ervaring bij engineering-to-order (ETO) bedrijven heeft het adviesbureau het onderzoek specifiek gericht op deze ETO-bedrijven.

 

Eisen aan ERP

Het ETO-proces heeft een aantal specifieke kenmerken. De mate waarin een ERP-oplossing kan inspelen op deze kenmerken bepaalt mede de uiteindelijke toegevoegde waarde van het systeem. Uit het onderzoek, onder zowel gebruikers als leveranciers van ERP, kwamen vrijwel unaniem de onderstaande eisen voor ERP uit de bus als meest belangrijk voor ETO-bedrijven:

 

  • Ondersteuning bij het snel, betrouwbaar en nauwkeurig kunnen offreren 
  • Engineerings, inkoop- en productieproces moeten (deels) parallel kunnen lopen 
  • Inzicht in relatie met toeleveranciers op het gebied van kosten en mogelijkheden (zowel technisch en capacitatief)
  • Om kunnen gaan met wijzigingen gedurende het project (ontwerp, planning, etc.) 
  • Beheersing van de bezettingsgraad van productie en engineering
  • Samenwerking met andere ICT-systemen (zoals bijvoorbeeld CAD)

    

Redenen ERP-implementatie

Het adviesbureau heeft onderzocht waarom bedrijven een nieuw ERP-systeem willen implementeren. Dit zijn vooral ‘defensieve’ redenen zoals het niet meer voldoen van het oude systeem of een lage performance van het oude systeem. Bijna nooit is een ‘offensieve’ reden, zoals bijvoorbeeld verbetering van de concurrentiekracht, de belangrijkste motivatie voor de invoering van een nieuw systeem. De focus ligt bij een implementatie dan ook vaak op "we moeten dezelfde mogelijkheden hebben als in het oude systeem" in plaats van "we willen minimaal x procent verbetering op het gebied van aspect ABC bereiken". Een bedrijf is vaak tevreden ‘als het systeem draait’.

Wat ons betreft een gemiste kans, de doelstellingen moeten ambitieuzer zijn. Zonder meerkosten kan een bedrijf door de juiste aanpak te hanteren grote verbeteringen bewerkstelligen en daarmee de concurrentiekracht versterken.

 

3-fabriekenmodel 

Het 3-fabrieken model richt zich op concurrentie-voordeel voor productie-bedrijven. Volgens het model kan een bedrijf zich richten op de aspecten tijd, kosten of technologie.

Om een ‘stuck-in-the-middle’-situatie te voorkomen moet een bedrijf zich richten één van drie aspecten. De processen en organisatie moeten hier vervolgens op ingericht worden.

 

Gezien de aard van ETO-bedrijven zullen zij voornamelijk voor een focus op technologie kiezen.

Het 3-fabriekenmodel

Uit het onderzoek bleek dat bedrijven geen nulmeting uitvoeren voordat een ERP-systeem geïmplementeerd wordt. Hierdoor wordt het lastig een kwantitatieve uitspraak te doen over de effecten van een ERP-systeem.

   

Om een gedegen kwalitatieve conclusie te kunnen trekken

hebben wij de drie aspecten van het 3-fabrieken model verder onderverdeeld (zie figuur 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1, aspecten van de concurrentiekracht

 

Het adviesbureau heeft de onderzochte bedrijven laten beoordelen in hoeverre de individuele aspecten belangrijk zijn voor hun concurrentiekracht. Hieruit kwam naar voren dat de aspecten op het gebied van technologie het belangrijkste en de aspecten op het gebied van kosten het minst belangrijk worden gevonden. De meeste ETO-bedrijven proberen dus te concurreren op het gebied van technologie.

 

Vervolgens hebben wij de bedrijven gevraagd per aspect aan te geven wat de invloed van de invoering van ERP op de concurrentiekracht is geweest. Hieruit bleek dat de invoering van ERP (gemiddeld) op geen enkel aspect een negatieve invloed op de concurrentiekracht heeft. Overall is de invloed op de concurrentiekracht positief. De aspecten op het gebied van technologie hebben de meest positieve invloed op de concurrentiekracht. De aspecten op het gebied van kosten hebben minder effect op de verbetering van de concurrentiekracht.

 

 

 

Figuur 2, invloed ERP op verbetering concurrentiekracht (klik op afb voor groter beeld) 

 

Verder inzoomend op de individuele aspecten blijkt dat de aspecten beheersbaarheid, flexibiliteit en functionaliteit de grootste bijdrage leveren aan verbetering van de concurrentiekracht. ERP stelt ETO-bedrijven dus in staat op die punten de meeste vooruitgang te boeken. De aspecten ICT-kosten, productiekosten en levertijd hebben minder invloed op de concurrentiekracht. Het is goed dit te beseffen bij de besluitvormingen rondom de invoering van een nieuw ERP-systeem.

 

Figuur 3, invloed op concurrentiekracht

 

Focussen

Een goede voorbereiding is uiteraard essentieel voor het slagen van een ERP-implementatie. De resultaten van het onderzoek geven de mogelijkheid te focussen op de punten die daadwerkelijk van belang zijn en uiteindelijk de meeste invloed hebben op een verbetering van het concurrentievermogen.

Ydo vervult de rol als bruggenbouwer tussen het aanbod vanuit de markt en de eisen en wensen van de gebruiker. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen en concretiseren onze ervaring en visie. Deze inzichten kunnen gebruikt worden bij de selectie en implementatie van ERP, maar ook bij het beter benutten van al geïmplementeerde ERP-systemen.

 

 

Haal meer uit uw ERP

Het bovenstaande model biedt u een gerichte aanpak waardoor u snel en efficiënt kunt vaststellen op welke wijze ERP een bijdrage kan leveren aan het succes van uw onderneming.

U zorgt er zo voor dat ERP doet waarvoor het bedoeld is: het succesvol ondersteunen van uw bedrijfsproces.

Reageer op dit artikel