blog

Waar ligt de kracht van de logistieke sector?

Supply chain

Waar ligt de kracht van de logistieke sector?
Kracht logistieke sector Sander Braam

Verschillende initiatieven moeten de internationale logistieke positie van Nederland behouden en versterken, zoals de Commissie van Laarhoven, Dinalog, Stichting Nederland is Logistiek en het Kennisakkoord Logistiek. Expert Sander Braam onderzocht: bieden de waardefactoren mogelijkheden voor de sector?

VNU Exhibitions Europe (VNU EE) heeft in een kwalitatief onderzoek onderzocht wat de waardefactoren van supply chain en logistiek zijn en wat ze kunnen betekenen voor de sector. Het onderzoek dat als input diende voor de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek 2010, heeft zich in eerste instantie geconcentreerd op de basiselementen van de sector.

  

Sector krijgt een 6,9

Ruim 100 bestuurders, professionals en eindverantwoordelijken voor de supply chain en logistiek van toonaangevende organisaties hebben de sector gemiddeld een 6,9 gegeven. Een ruime voldoende, maar daarnaast is er volgens de respondenten voldoende ruimte voor verbetering. Wil de sector de vastgestelde ambities behalen, is deze verbetering ook nodig.

 

De waardefactoren

De basiselementen die volgens de respondenten iedere bestuurder, professional en eindverantwoordelijke moet bezitten zijn:

 • Betrouwbaarheid;
 • Professionaliteit;
 • Kwaliteit.

Hierin schuilt volgens 36 procent van de geïnterviewden dan ook voornamelijk de kracht van de sector. 
 

Daarnaast zijn er andere aspecten waar de kracht van de sector in terug te vinden is:
 

 • De demografische ligging;
 • Wereldwijd gezien de grootste leverbetrouwbaarheid;
 • Sterke achterlandverbindingen;
 • Multimodaliteit.

 

Wanneer de sector deze aspecten weet te optimaliseren en te benutten kan dit belangrijke voordelen opleveren.

 

De aandachtspunten

Met een marge in het cijfer (6,9) van 3,1 tot een tien is er voldoende ruimte voor verbetering en optimalisatie. Deze marge ligt voornamelijk in (sub)optimalisatie. De organisaties kunnen zich concentreren op enkele facetten die de sector verder kunnen brengen.

 

De aandachtspunten voor de sector liggen voornamelijk op:

 • Ketenbeheersing, optimalisatie, informatie-uitwisseling (45%);
 • Cultuur – kennisontwikkeling en professionaliteit (16%);
 • Interne en externe communicatie (8%);
 • Flexibiliteit (7%);
 • Kosten (6%);
 • Wet op de remmende voorsprong (4%);
 • Overige (14%).
   

Verbeterpunten

Ondanks de kracht die de optimalisatie van de keten met zich meebrengt, zien de respondenten verbeteringsmogelijkheden in de keten. Vooral in de beheersing van de ketens zijn enkele grote stappen te maken. Daarnaast is een veelgehoord aandachtspunt dat supply chain en logistiek nog onvoldoende op de strategische agenda staat in de boardroom. Een cultuuromslag is nodig om de sector echt verder te brengen.  Zowel bij de huidige bestuurders, professionals en eindverantwoordelijken in de sector, maar ook de scholing zal hierop aangepast moeten worden.

 

Ondersteuning

Naast de waardefactoren heeft VNU EE ook onderzocht welke aspecten onderliggend zijn aan het succes of falen van de sector. Het Supply Chain Management-model (SCOR-model) en het aspect snelheid bieden ondersteuning aan het uiteindelijke proces.

 

Supply Chain Management-model

Het alom bekende Supply Chain Management-model bestaat uit vijf stappen: plan, source, make, deliver en return. Het is volgens enkele respondenten een parabolisch model waarbij ‘plan’ en ‘deliver’ de belangrijkste stappen zijn. De nadruk van dit model ligt binnen de sector dan ook duidelijk op deze twee stappen.

 

‘Plan’ zorgt uiteindelijk voor structuur in het proces en laat duidelijk zien waar de doelen van het proces op gericht zijn. ‘Plan’ behoort bij een goed lopend proces volgens de respondenten ook tussen elke stap wederom naar voren te komen: plan, source, plan, make, plan, deliver, plan en return.

 

‘Deliver’ daarentegen zorgt voor de afwikkeling van het proces. Hierin is de directe koppeling naar de klant zichtbaar en deze stap zal uiteindelijk het proces doen slagen.

 

20 procent van de respondenten is van mening dat het om het gehele model gaat en niet zozeer om een bepaald onderdeel van het proces.

 

Aspect snelheid

Het aspect snelheid zien respondenten als een losstaand aspect dat grote impact heeft op de sector. VNU EE heeft in het onderzoek kunnen concluderen dat 92 procent van de respondenten een project heeft op het gebied van snelheid. De keuze om een project in te richten op snelheid zijn divers:
   

 • Procesoptimalisatie en beheersing, samenwerking, transparantie en informatievoorziening;
 • Forecasting, planning en voorraadbeheer;
 • Transportmodaliteiten en infrastructuur;
 • Standaardisatie;
 • Zorgen voor vertraging in het proces.

 

Perspectief voor verbetering

De sector staat aan de vooravond van een cruciale tijd. De internationale positie staat onder druk terwijl de sector het ambitieniveau voor zichzelf hoog legt. De basis is voldoende aanwezig, maar om de internationale positie te behouden moet de sector enkele uitdagingen aangaan. De krachtselementen van de sector zijn duidelijk. De sector zal zich vooral moeten inzetten om de aandachtspunten in het proces te integreren. De ambities van de Commissie van Laarhoven worden gehaald wanneer de sector de aandachtspunten weet om te zetten naar de kracht van de sector.

 

De ambitie van de Commissie van Laarhoven

De ambitie van de commissie om het marktaandeel in de aansturing van alle transnationale stromen in 2020 te vergroten is een duidelijke maar grote uitdaging. Het doen slagen van de ambitie zal bijdragen aan het verstevigen en verbeteren van de internationale positie van Nederland. Toch wordt hij door slechts 55 procent van de respondenten als haalbaar geacht terwijl 73 procent hem wel uitdraagt.

 

 

Effecten van mondialisering

Naast de waardefactoren heeft VNU EE ook onderzoek gedaan naar de effecten die de sector verwacht van mondialisering. 23 procent van de geïnterviewden verwachten geen effect meer op het proces als gevolg van de mondialisering. De voornaamste reden daarbij is het feit dat mondialisering al jaren bezig is en de organisaties al mondiaal zijn opgezet.

 

De 77 procent van de geïnterviewden verwachten verschillende effecten als gevolg van mondialisering:

 • Wijziging in sourcing en in logistieke stromen;
 • Nieuwe markten;
 • Sustainability;
 • Concurrentie.

 

Innovatieagenda

Tijdens de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek 2010 is er een innovatieagenda opgesteld die voor de optimalisatie in de sector moet zorgen. De sector is zich bewust van het feit dat er nu iets moet gebeuren. De waardefactoren bieden perspectief, maar op verschillende terreinen is winst te behalen.

 

De innovatieagenda bestaat uit zes punten:

 

 1. Waardevaste Supply Chains;
 2. Samenwerking mainports;
 3. Bundelen op hoofdwegen;
 4. Stedelijke distributie;
 5. Logistieke beslissers;
 6. Slimmere infrastructuur.

 

Logistiek.nl heeft na afloop van de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek 2010 de innovatieagenda gepubliceerd. De volledige agenda kunt u vinden in het door Logistiek.nl gepubliceerde artikel.

 

Onderzoeksrapport Supply Chain & Logistiek 2011

VNU EE gaat in 2011 ter voorbereiding op de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek 2011 wederom een onderzoek verrichten naar de strategische issues binnen de sector. Daarin zal ook een vergelijking worden gemaakt met het onderzoek van 2010. Zo zal er onder andere wederom gekeken worden naar het draagvlak van de ambitie en de haalbaarheid.

 

Meer informatie over het onderzoek en de organisatie vindt u op de website: www.strategiesummits.nl/supplychainlogistiek.

Reageer op dit artikel