blog

Supply Network Collaboration: tips voor een geslaagde implementatie

Supply chain

Supply Network Collaboration: tips voor een geslaagde implementatie
SAP SNC

Software voor Supply Network Collaboration (SNC) is een oplossing om partijen in de keten met elkaar te laten communiceren. Betere communicatie leidt tot vermindering van het bullwhip-effect. In dit artikel geeft Arjen van der Sluijs van Ciber vijf tips voor een geslaagde implementatie.

Een kortere en minder variabele leadtime kan behaald worden door de inzet van software voor supply network collaboration. Deze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd tegen een lagere inspanning van de inkopende en verkopende partij. Samenwerking met leveranciers leidt tot een afname van het bullwhip effect. Tevens bent u de katalysator voor een meer competitieve supply chain.
  
Bijna iedereen werkzaam in de logistiek heeft het wel eens gespeeld, een supply chain game. Er zijn verschillende varianten in omloop, maar het basisprincipe is gelijk. Een virtuele supply chain wordt afgebeeld door middel van een aantal partijen. Het spel kan eenvoudig gespeeld worden met beperkte wijzigingen in de vraag. Maar er zijn ook varianten waarin seizoensinvloeden, minimale bestelhoeveelheden en beperkte capaciteit de situatie compliceren.
 
In het spel wordt geprobeerd om de supply af te stemmen op de veranderende demand. Maar het blijkt dat de onzekerheid over wijzigingen in de demand leidt tot overcapaciteit, grote schommelingen in de voorraden en tot backorders. Backorders hebben als gevolg dat klanten hun vraag extra zullen overdrijven om zo alsnog hun producten te krijgen (bullwhip effect). Dit terwijl voorraadschommelingen en overcapaciteit leiden tot onnodig kapitaalbeslag.
 
Het doel van de supply chain game is om inzichtelijk maken hoe de verschillende schakels op elkaar reageren. Maar misschien nog wel belangrijker: "Het loont om te communiceren met de rest van de keten. En om zo de negatieve effecten als gevolg van verschillen in supply en demand (Bullwhip effect) te reduceren."
 
Tooling als oplossing
Om samenwerking met leveranciers te ondersteunen levert bijvoorbeeld SAP de module Supply Network Collaboration (SNC). Deze module ondersteunt scenario’s, grofweg ingedeeld in drie categorieën:
 
1. Procurement & replenishment,
2. Outsourced Manufacturing 
3. Customer Collaboration. 
 

1) Procurement & Replenishment
Ondersteuning wordt geboden voor het publiceren van purchase orders, raamcontracten, kanban en voor Supplier Managed Inventory (SMI). De nadruk ligt op één-op-één scenario’s waarbij u als klant direct communiceert met uw leveranciers.
 
2) Outsourced Manufacturing
Een goed voorbeeld daarvan is SNI, Supply Network Inventory. SNI fungeert als een informatie hub, een S&OP tool waarmee de vraag en aanbod plannen van alle partijen in de keten op elkaar afgestemd kunnen worden. Ondersteuning voor subcontracting processen wordt geboden in het work order collaboration proces. De nadruk in dit blok ligt op samenwerking met meerdere toeleveranciers.(3PL / 4PL).

    
3) Customer Collaboration
In release 7.0, beschikbaar medio 2009, zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Waar supplier collaboration zich met name opwaarts in de keten richt, is samenwerking met klanten neerwaarts gericht. SNC bevat drie scenario’s die customer collaboration ondersteunen, de een uitgebreider dan de ander.

  

Vijf tips voor implementatie

Tooling is wat het is, het is slechts een hulpmiddel, niet het doel op zich. Belangrijk is dat u het te bereiken doel helder voor ogen hebt. En dat u vervolgens de juiste tooling zoekt om dit doel te bereiken. Om u te helpen bij het vinden van het juiste proces binnen SAP’s Supply Network Collaboration volgt hieronder een vijftal tips.

  
1) Leverancierstypering

Leveranciers kunnen ingedeeld worden in groepen. Bijvoorbeeld als leveranciers, voorkeursleveranciers, toeleveringspartner en samenwerkingspartner in oplopende volgorde van toenemende samenwerking; dit alles gebaseerd op de leverancierskwalificatie van Van Weele. Sommige scenario’s zullen meer of minder van toepassing zijn; de indeling van leveranciers in groepen kan helpen om bepaalde scenario’s te selecteren of juist te laten afvallen.

  

Afb. Ontwikkeling van leveranciersrelaties, Van Weele, 1997 (klik op de afbeelding voor een groter beeld)
 
Voorbeeld: Met een voorkeursleverancier zult u gebruikmaken van raamcontracten en hem op de hoogte willen houden van uw toekomstige vraag. U kunt dan overwegen om gebruik te maken van het release process of Supplier Managed Inventory.
 

2) Supply Chain strategie
Een aanvullend uitgangspunt bij scenarioselectie is de huidige of toekomstige, gewenste supply chain strategie (Hau Lee). Heeft de supply chain waarin u opereert een stabiele vraag (van consumenten) en een stabiele aanvoer (van leveranciers) dan zult u een ander scenario kiezen dan wanneer een van beide of allebei de componenten sterk volatiel zijn.  
 
                                                                Hau Lee’s uncertainty framework (Chase et al. 2006)

Voorbeeld: In een responsive supply chain is de aanvoer stabiel, maar vraag instabiel. Denk aan computers of kleding. Bedrijven die in deze omstandigheden opereren zullen proberen om veranderende klantbehoeften te ondervangen door build-to-order en mass customization. Er zal gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld work order collaboration om met subcontractors te communiceren.
 

3) Selectie van de juiste producten
Wat bij leveranciers geldt, gaat ook op voor producten. Niet elk product is geschikt voor elk proces. Een bekende productindeling is die van Kraljic.
 
Leveranciers van sommige producten zullen eerder geneigd zijn om samen te werken dan andere. Dit zal zeker van invloed zijn bij het kiezen voor een SNC scenario.
Voorbeeld: De theorie schrijft voor dat supplier collaboration alleen succesvol is bij partijen waartussen geen grote machtsverschillen bestaan. In geval van hefboom- en knelpuntsproducten is daar wel sprake van, er is geen win-win situatie maar één partij profiteert sterker van de voordelen dan de andere. Deze producten zijn in mindere mate geschikt om tijdens supplier collaboration te gebruiken. 
 
Afb. Inkoopportfolio van Kraljic (klik op de afb. voor een groter beeld) 

De combinatie van leverancierskwalificatie en supply chain strategie kan tot de conclusie leiden dat er meerdere scenario’s ingezet moeten worden om de doelen te bereiken. SNC voorziet in de mogelijkheid om voor één groep leveranciers scenario A in te zetten, terwijl men voor de andere groep voor scenario B kiest.
 
4) Vroege betrokkenheid van leveranciers
De keuze voor het SNC scenario dat past bij uw specifieke situatie is niet de enige succesfactor voor een succesvolle implementatie. U zult de communicatie met uw leveranciers intensiveren en bent dus gebaat bij een goede relatie. In dit geval is het belangrijk om in een vroeg stadium duidelijk te maken wat uw visie is ten aanzien van samenwerking in de keten.
 
Een mooie introductie om de voordelen van ketensamenwerking aan te tonen is het spelen van een supply chain game zoals genoemd in de inleiding. Zo is het voor een leverancier ook meteen duidelijk dat u niet de enige bent die profiteert van het gebruik van SNC. Daarnaast wil een leverancier weten wat er voor hem zal veranderen. Van belang is dat voorzien wordt in goede documentatie en, eventueel, toegang tot het testsysteem. Zo kan een leverancier zich in een vroeg stadium al eigen maken met het systeem.
 
5) All suppliers are treated equal
Het verdient aanbeveling om een brede omschakeling te maken naar elektronische communicatie met leveranciers. Hiermee geeft u een duidelijk signaal aan uw leveranciers. Maar er zijn meerdere redenen om te kiezen voor een groootscheepse overschakeling:
 
1. Hoe groter de supplier base die via SNC bereikt wordt, hoe groter de voordelen.
2. Hoe sneller de supplier base omgezet kan worden, hoe sneller de voordelen behaald kunnen worden.
3. Als SNC bij alle leveranciers wordt ingezet is dit een duidelijk signaal. Alle suppliers zijn gelijk, iedereen zal moeten communiceren via een of andere elektronische vorm van communicatie.
4. Een brede implementatie maakt duidelijk dat de intenties serieus zijn. Het is belangrijk dat de ‘oude’ manier van communiceren wordt verlaten. Het uitdragen van deze visie door het hele bedrijf is belangrijk voor de acceptatie onder leveranciers.
 
Het verdient aanbeveling om reeds in een vroeg stadium te communiceren naar uw leveranciers dat u een project start om elektronische samenwerking te bewerkstelligen. Verdeel uw leveranciers daarbij in groepen. Met de eerste groep van zeer betrokken leveranciers voert u de pilot uit. Ervaringen die u opdoet in de pilot kunt u gebruiken bij de rollout naar de resterende groepen. De eerste groep van leveranciers kan ook dienen voor eventuele referenties naar de volgende groep waarnaar uitgerold wordt.
 

Gedegen analyse
Van belang bij het implementeren van Supply Network Collaboration is een gedegen analyse van de processen in uw organisatie. Een goed startpunt wordt gegeven door het nader analyseren van de supply chain strategie (Hau Lee), de productportfolio (Kraljic) en de leverancierstypering (Van Weele). Deze analyse vormt de basis voor de keuze voor een bepaald SNC scenario.
   
Verder verdient het aanbeveling om een beperkte groep leveranciers te selecteren om daarmee een pilot project te starten. Let wel, het onboarden van leveranciers moet zeker niet onderschat worden.
Deze manier van implementeren van SAP’s Supply Network Collaboration draagt bij aan een geoptimaliseerde supply chain. Uw keuze voor een SNC scenario is namelijk gebaseerd op uw strategie en producten. De variabiliteit van de lead time zal afnemen (minder grote fluctuaties) en de lead time zal -door betere communicatie- korter worden: een reductie van het bullwhip effect. Andere voordelen van betere communicatie zijn een hogere productiviteit van de totale supply chain, omdat er minder inspanning van de inkoop- en verkoopafdelingen in communicatie hoeft te worden gestoken. Alles bij elkaar opgeteld zult u een supply chain bewerkstelligen die competitiever is dan voorheen.

Reageer op dit artikel