blog

Bundeling van logistiek: het duurzame antwoord op de globaliserende economie

Supply chain

Duurzame samenwerkingsverbanden tussen bedrijven opzetten en orkestreren om zo tegelijkertijd de efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid van logistieke ketens in belangrijke mate te verbeteren, vormt dé uitdaging in de logistieke wereld. Er is nood aan neutrale marktspelers die hier op inspelen en de juiste competenties en instrumenten in huis hebben om de ketenconfiguratie en de regie van die partnerships te vervullen. Dat stellen Alex van Breedam, Bart Vannieuwenhuyse en Sven Verstrepen van TRI-VIZOR.

Vandaag worden supply chains gestuurd door twee krachten: efficiëntie en effectiviteit (of doeltreffendheid). Maximale efficiëntie wordt hierbij meestal uitgedrukt in een minimale totale logistieke kost, de zogenaamde total supply chain cost. Doeltreffendheid heeft eerder betrekking op het service level dat aangeboden wordt aan de klant, dikwijls uitgedrukt in termen van leverfrequentie, flexibiliteit, levertijden…

 

Er is nu een derde kracht bijgekomen, namelijk duurzaamheid. Dit betekent dat de afruil die er al bestond tussen doeltreffendheid en efficiëntie nu nog uitgebreid wordt met duurzaamheid. Het gevolg is dat de ruimte die individuele bedrijven hebben om de drie eisen gelijktijdig te optimaliseren zeer krap en bijgevolg een grote uitdaging wordt.

 

Verbeteren op drie krachten

Nochtans bestaat de mogelijkheid om de duurzaamheid, efficiëntie en effectiviteit van een supply chain voor een heel stuk gelijktijdig te verbeteren. Samenwerking, consolidatie, kortom bundeling van stromen zijn de sleutelwoorden.

 

De binnenvaart en ook het spoorvervoer kunnen door bundeling en consolidatie van vrachten als een competitiever en duurzamer alternatief uitgebouwd worden. Multimodaliteit wordt dan pas echt een haalbare kaart.

 

Horizontale samenwerking niet vanzelfsprekend

Vandaag is het probleem dat het opzetten van dergelijke geavanceerde samenwerkingsverbanden dikwijls ontzettend moeilijk is, ondermeer door een aantal bedrijfsindividuele barrières die moeten overwonnen worden. Bedrijven moeten bereid zijn om een aantal supply chain beperkingen te versoepelen, informatie te delen, tot zelfs de winsten te delen.

 

Een aantal actoren is hier misschien nog niet aan toe, maar heel wat bedrijven spelen al wel met de gedachte. Deze beseffen maar al te goed dat het gaat tussen nu initiatief nemen en zelf aan het stuur blijven of later door overheidsmaatregelen gedwongen worden te opereren in een zeer restrictief kader.

 

Mental shift nodig

Om te evolueren naar een duurzamere logistiek is een mentaliteitswijziging nodig bij de logistieke actoren. Een efficiënte, doeltreffende en duurzame bundeling is slechts mogelijk indien verladers of hun vertegenwoordigers bereid zijn om stromen te bundelen met andere verladers, door uitbesteding of samenwerking. Daartoe is een bereidheid nodig om de bestaande supply chains te herdenken.

 

Anderzijds moeten logistieke dienstverleners zich klaarmaken om gebundelde en geconsolideerde stromen te kunnen beheren. Het is duidelijk dat dit ingrijpender is dan groupage-activiteiten.

 

Nieuwe processen

Dit vereist het opzetten van nieuwe processen, services en instrumenten voor de behandeling van geconsolideerde goederen- en informatiestromen. Het gebruik van een Cross Supply Chain Cockpit is maar een voorbeeld van een nieuw instrumentarium dat nodig zal zijn in het nieuwe tijdperk van bundeling.

 

Die cockpit geeft een helicopter view en is een plek van waaruit de regie over supply chains van meerdere bedrijven wordt gevoerd. Een gedeelde cockpit biedt voordelen omdat meerdere ketens worden aangestuurd. Op die manier kunnen stromen worden gebundeld, zoals transport naar warehouses of last-mile afleveringen. Ook gezamenlijke inkoop, afstemming van voorraadniveaus en het delen van de informatie behoren hiertoe.

 

"Logistieke markt heeft nood aan een neutrale

partij die horizontale samenwerking initieert en orkestreert"

 

Een neutrale partij

Er is nood aan een neutrale partij die horizontale samenwerking initieert en orkestreert. Deze logistieke speler positioneert zich tussen vragende en aanbiedende partijen -verladers en logistieke dienstverleners. Haar missie moet het ontwikkelen, opzetten en managen van geconsolideerde goederen- en informatiestromen via collaboratie zijn. Zo worden de efficiëntie, de effectiviteit en de duurzaamheid van supply chains verhoogd.

 

Vaak begint de rol van die neutrale speler bij het sensibiliseren en warm maken van actoren voor samenwerking. Er moet vooreerst voldoende draagvlak gecreëerd worden om vervolgens vol vertrouwen een partnership te kunnen verkennen. Dit kan maar als er een overtuigende business case voorligt.

 

De juiste instrumenten

Deze faciliterende marktpartij dient zich als een volstrekt neutrale partij te positioneren. Dit blijkt essentieel bij het opzetten van horizontale samenwerkingsverbanden. Dit soort samenwerking wordt immers vaak door de individuele bedrijven als niet vanzelfsprekend ervaren.

 

Horizontaal betekent dat soortgelijke actoren, die zelfs op bepaalde vlakken concurreren, worden samengebracht. Deze neutrale speler heeft best geen voorgeschiedenis in de logistieke markt, bv. in de rol van third party logistics provider (3PL), maar dient wel te beschikken over een zeer uitgebreide en diepgaande expertise en kennis van de logistieke markt. Zo kan deze speler niet alleen een faciliterende, maar ook een regisserende en dirigerende rol waarmaken.

 

Opzetten van communities

Het is essentieel om communities op te zetten waarbij meerdere supply chains op elkaar worden afgestemd en gestroomlijnd. Via samenwerking kunnen zowel op het vlak van efficiëntie, klantenservice (effectiviteit) en duurzaamheid substantiële verbeteringen gerealiseerd worden. Om dergelijke samenwerkingsverbanden te stimuleren, te ontwikkelen en te dirigeren zijn de juiste instrumenten nodig. Het verdelen van de gains is hier een cruciaal thema. Een transparant instrument dat de gain sharing regelt en opvolgt is essentieel. Ook het juridische moet waterdicht afgedekt worden. Hiertoe dienen juridische experts in de logistieke markt geëngageerd te worden.

 

"Horizontale samenwerking als antwoord op

een globaliserende economie"

 

Logistiek creëert welvaart

Als logistieke topregio’s moeten Vlaanderen en Nederland inzetten op een hoogwaardige logistieke dienstverlening die toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëert en bovendien het behoud van (basis)logistieke en industriële activiteit in deze regio verzekert.

 

Kiezen voor logistiek betekent zo een fundamenteel antwoord formuleren op de globalisatie, de delokalisatie, de toenemende druk op de omgeving en de nadrukkelijke roep naar duurzaamheid. Logistiek wordt de wervelende en duurzame motor die welvaart creëert en doet creëren in Vlaanderen en Nederland.

 

Logistiek slim inzetten

De voorwaarde is dat logistiek slim wordt ingezet. Dit betekent dat bovenop de vele fysieke goederenstromen die in Vlaanderen en Nederland samenkomen, er ingezet wordt op ketenregie en -configuratie.

 

De sleutel tot succes ligt in het bundelen van de krachten en de expertise en het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Zo kunnen de ruimte en de multimodale infrastructuur, die qua beschikbare capaciteit niet onbeperkt zijn, noch in Nederland, noch in Vlaanderen, optimaal benut worden. Een neutrale partij is nodig om horizontale samenwerkingsverbanden met het oog op een efficiëntere, doeltreffendere en duurzamere logistiek te initiëren en te orkestreren.

Reageer op dit artikel