blog

De logistieke competenties van 2020

Supply chain

De economische verwachtingen voor de aankomende periode stemmen niet vrolijk. Banken vallen om, wie durft nog te investeren? Blijft het zo, of wordt het weer anders? In dit artikel zoomt Karl Muusse in op de competenties van de logisticus anno 2020. Welke trends staan ons te wachten?

De toekomst voorspellen blijft een hele klus. Toch is het zinvol verder te kijken dan een half jaar of een jaar. Wat gaat er in de verdere toekomst gebeuren? En hoe ziet de toekomst van de logistiek eruit?

 

Scenarioplanning 

Yacht (interim management bedrijf ook van logistieke professionals) heeft in het afgelopen jaar een zogenaamd scenarioplanning traject doorlopen. Doel was om, mede op basis van toekomstbeelden van het vakgebied, de eigen strategische agenda voor de toekomst te bepalen.

 

Wat is scenarioplanning?

Wat is scenarioplanning precies? Scenarioplanning is het creëren, weergeven en combineren van mogelijke toekomstbeelden. Dit stelt de organisatie in staat de onzekerheid over de toekomst te verminderen en klaar te staan voor een veranderende omgeving.

 

Yacht is met de scenarioplanning begeleid door de The Decision Group, de bedenkers van het programma. Eerst is een algemeen factbook van toekomstige ontwikkelingen vastgesteld, en een factbook logistiek. Op basis hiervan zijn experts uit het vakgebied samengebracht om toekomstbeelden vast te stellen. De experts hielpen richting en invulling te geven in de scenarioplanning door de informatie uit de factbooks te interpreteren. Op basis hiervan zijn scenario’s gecreëerd. Uiteindelijk helpt dat om de mate van toekomstige onzekerheid te reduceren. 
 
Samen met de experts zijn de volgende trends geïdentificeerd:
1) Steeds sterker wordende congestie
2) Toenemende behoefte aan flexibiliteit
3) Eindgebruiker heeft meer invloed op het distributieproces
4) Procesbeheersing wordt steeds belangrijker
5) De CFO is dominanter en gericht op controle
6) Toenemende wet- en regelgeving
7) Productlevensduur wordt korter
8) IT blijft belangrijke rol spelen
9) Schaarste van goed geschoold personeel
10) Assetmanagement en kennisbeheer worden belangrijker
11) Traceerbaarheid is een groot goed
12) Toenemende transportkosten
13) Groei in goederenstromen
14) Nieuwe internationale supply chain; een regisseursrol voor logistiek
15) Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid steeds belangrijker
16) Outsourcing, offshoring, insourcing blijven belangrijk
17) Buying power naar emerging markets
18) Consolidatie van logistieke aanbieders
19) Logistiek wordt meer een commerciële dienst
20) Value stream mapping steeds belangrijker
21) Toename complexiteit distributiecentra
22) Loskoppeling goederen en informatie
23) Centrale Europese distributiecentra met lokale oplossingen

 

Extreme toekomstbeelden

Alle trends zijn verder beschreven en herleid tot acht overall factoren. De acht factoren zijn vervolgens tegenover elkaar afgezet. Het resultaat daarvan heeft vier extreme toekomstbeelden opgeleverd. Het gaat het kader van dit artikel voorbij, om al de trends, factoren en toekomstbeelden uiteen te zetten.

Wat zeggen de trends en de toekomstbeelden over de competenties van de logistieke professional richting 2020? Een aantal trends hebben daarin meer invloed op de voorziene competenties, dan de andere. Daarom een selectie. Daarbij wordt eerst de trend genoemd, daarvan een korte omschrijving gegeven en vervolgens wordt de voorziene competentie van de logistieke professional beschreven:

 

Trend: Toenemende behoefte aan flexibiliteit
Omschrijving: De druk op logistiek neemt toe. De bedrijfstak moet flexibel omgaan met bedrijfs-, klant-en consumentenbehoeften. En de eisen en wensen veranderen zó snel, dat logistiek steeds meer flexibiliteit nodig heeft om erin te kunnen meegaan. De levenscyclus van producten neemt af, goederenstromen worden groter, logistiek wordt meer een commerciële dienst. Niet de kosten geven de doorslag, maar de toegevoegde waarde. De rol van assetmanagement en kennisbeheer neemt eveneens toe, om zo in te spelen op de behoefte aan flexibiliteit.

Competenties: Steeds sneller zal de logistiek de steeds sneller veranderende eisen moeten vertalen in het logistieke proces. Visionair zijn is dan een belangrijke competentie. Weten wat er wanneer door wie gaat worden geëist en het logistieke proces daarop kunnen aanpassen. Ook organisatiesensitiviteit wordt steeds belangrijker. Wie gaat wat wanneer willen en hoe kan ik dat beïnvloeden?

 

Trend: CFO is dominanter en gericht op controle
Omschrijving: Korte termijn verwachtingen bepalen de beslissingen in de keten. De gevolgen zijn meer vraag naar extreem flexibele dienstverlening en meer ruimte voor interimprofessionals. De CFO staat bovendien open voor uitbesteding van de financiële administratie. De complexiteit van de administratieve processen neemt erdoor toe. Ondanks deze opstelling achten bedrijven nog altijd de toegevoegde waarde belangrijker dan kostenbeheersing. Ze baseren logistieke beslissingen erop. Daarnaast is er toenemende aandacht voor six sigma-trajecten en voor slanke, hyperefficiënte inrichting van processen. Permanente voorraadcontrole biedt continu inzicht in tekorten en daarmee in de logistieke uitval. De kennis over voorraadbeheersing is essentieel. Er is meer plaats voor flexibele, hoogwaardige arbeid.
Competenties: De logistiekeling moet steeds meer de toegevoegde waarde van het logistieke proces zien te vertalen naar financiële drivers. Bedrijfskundige, financiële vaardigheden worden core competenties.

 

Trend: Toenemende wet- en regelgeving
Omschrijving: Wetten en regels bepalen het logistieke vakgebied. Sinds 9/11 kunnen ondernemingen vergaand aansprakelijk worden gesteld voor veiligheidsrisico’s. De bijbehorende regels beperken hun handelen. En er komen alleen maar meer wetten bij. Vooral de Europese Unie introduceert nieuwe formele wetgeving. De Verenigde Staten oefenen druk uit om veiligheidsmaatregelen in de hele keten door te voeren. Toenemende controle verlengt doorlooptijden en maakt levertijden moeilijker voorspelbaar. Het betekent dat de logistieke branche steeds meer kennis nodig heeft -over al deze regels én over scheepvaart en short-sea-procedures. De maritieme sector geldt vaker als 4PL. Daarnaast neemt het belang van verpakkingen en retourlogistiek toe.
Competenties: Kennis en inzicht in gevolgen van wet- en regelgeving op het logistieke proces worden belangrijker.

 

Trend: Assetmanagement en kennisbeheer worden belangrijker
Omschrijving:  De behoefte aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen neemt toe. Assetmanagement en kennisbeheer worden er belangrijker door. Door het aantal assets in een bedrijf te minimaliseren en door deze tegelijkertijd flexibeler in te richten, kan het bedrijf makkelijker inspringen op de marktvraag. Ook kennisbeheer speelt een grotere rol. In de logistieke keten zijn kennis en innovatie doorslaggevend, nu de complexiteit van deze keten groeit en logistiek een regiefunctie krijgt. Kennis van de gehele keten is dus vereist.
Competenties: Kennis van en inzicht in de hele keten worden belangrijker. Alleen maar inzicht in de eigen logistieke processen is te weinig om succesvol te kunnen zijn in de markt. Door het leveren van toegevoegde waarde bij de klant kan een unique selling point zijn!

 

Trend: Nieuwe internationale supply chain, een regisseursrol voor logistiek
Omschrijving:  Door de toenemende globalisering ontstaan wereldwijde ketens. Logistiek vervult hierin een internationale, regisserende rol. De kosten van transport stijgen fors. Het is dus zaak direct de juiste markt te bevoorraden. Europese distributiecentra worden daarmee vroeg of laat overbodig. Het economisch zwaartepunt in Europa komt bovendien verder van Nederland te liggen. Nieuwe goederenstromen vermijden ons land. De ontwikkeling van havens in de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee stimuleert deze trend. Tegelijkertijd heeft het buitenland ook véél logistieke kennis nodig, om deze nieuwe vervoersstromen in goede banen te leiden. Nederland kan met zijn kennis op dit punt een natuurlijke leidende positie innemen. Een regisseursrol dus. Punt is alleen wél dat in Nederland een gebrek aan mensen bestaat met logistieke kennis en culturele kennis van Oost-Europa. Als we niet snel zijn, worden we dus ingehaald: heel Europa ziet logistiek als kans en de ontwikkelingen gaan snel.
Competenties:  De logisticus wordt steeds meer een internationale regisseur. Cultureel adaptief vermogen wordt dan cruciaal. Invoelen hoe de andere cultuur acteert bepaalt grotendeels het succes van de logisticus.

 

Trend: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid steeds belangrijker
Omschrijving:  People, planet en profit. En dat in relatie tot logistiek en de voorraadketen. Ondernemingen zullen MVO massaal adopteren. Green logistics, Environmentally Conscious Supply Chain Management en SSC’s (Sustainable Supply Chains) worden steeds belangrijker. Veel ondernemingen richten dergelijke SSC’s in. Waarschijnlijk vormen de regisserende bedrijven in de keten of in de industrie de drijvende kracht erachter. Zij hechten veel waarden aan MVO -om kosten te besparen of vanwege marketing overwegingen. Hun initiatieven richten zich bijvoorbeeld op reductie van CO2, fijnstof, tonkilometers, verpakking, gewicht en volume. Nog even en een checklist duurzame logistiek of een logistieke CO2-monitor is de normaalste zaak van de wereld.
Competenties:  Niet allen de logistieke keten, ook de logisticus wordt groen. MVO moet in de competentie genen aanwezig zijn. Altijd verantwoording kunnen afleggen over de carbon foot print etc. is onontkoombaar. Transparant zijn en media bewust zijn horen daarbij.

 

Reageer op dit artikel