blog

Wat is World Class Manufacturing (WCM)?

Supply chain

World Class Manufacturing (WCM) betekent tot de besten in je branche willen behoren. WCM is praktisch bruikbaar en bepaalde WCM-technieken en –tools worden zelfs al gebruikt door bedrijven zonder dat ze zich ervan bewust zijn. WCM bouwt immers in grote mate verder op GBV, Gezond BoerenVerstand.

World Class Manufacturing (WCM) is geen nieuw begrip meer. Verschillende bedrijven hebben met succes WCM-technieken geïmplementeerd. WCM is geen ver-van-mijn-bed-show, geen gesmijt met woorden of eindeloos uitgeschreven handleidingen voor je ook maar één stap kan zetten.

 

Om de beste in je branche te worden, zijn er verschillende WCM-technieken beschikbaar: Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance (TPM), Six Sigma, European Foundation for Quality Management (EFQM), enzovoort. Via internet of via de (meer dan voldoende) beschikbare lectuur, kun je jezelf hierover voldoende informeren.

 

Feit is dat er op wereldvlak reeds verbluffende resultaten mee zijn geboekt. Een bijkomend voordeel is dat zij branche-overschrijdend toepasbaar zijn. Hoewel deze WCM-technieken hun nut reeds bewezen hebben, worden zij nog niet overal toegepast. 

  

Waarom WCM toepassen?

  

 • Concurrentie

 

Er is nagenoeg geen enkele speler meer op de markt die geen concurrentie kent. Verder stellen we vast dat de flexibiliteit alom fel is verhoogd en dat producten veel kleinere levenscyclussen kennen. Het is dan ook nodig om je productie zo goed mogelijk te beheersen (lees: verbeteren) indien je wilt overleven in de huidige tijd.

 

 • Interne doelstellingen

 

Om de concurrentie het hoofd te bieden, krijg je via WCM een unieke kans om je medewerkers enerzijds scherp te houden en anderzijds kun je een gemeenschappelijk doel (of in andere termen: een gemeenschappelijke vijand) creëren. Resultaat is dat je je medewerkers op één lijn krijgt. Niemand hoeft overtuigd te worden dat het wij-gevoel veel meer kracht uitstraalt dan het ik-gevoel.

 

 • Structuur

 

De eerdergenoemde WCM-technieken kennen allen een vaste structuur. Het gevolg is dat ‘meten is weten’ een diepere betekenis krijgt en je gemakkelijker een focus kan bepalen.

  

Waar WCM toepassen?

 

 • Elke branche van de industrie

 

Dit is het grote voordeel van de WCM-technieken: je kunt ze in elke branche toepassen: in  productiebedrijven, maar ook in de diensten- en verzorgingssector. Details zullen verschillen, maar globaal blijft de toepassing dezelfde. Volgens noden en behoeften kun je je eigen programma samenstellen.

  

 • Grootte speelt geen rol

 

In de industrie zijn voldoende voorbeelden bekend van grote én kleine bedrijven die WCM op een hoog niveau toepassen. Het is normaal dat noden en behoeften verschillend zijn. De invulling doe je op een logische manier.

  

Aandachtspunten

 

De punten die hierna genoemd worden, zijn onderdeel van het GBV (Gezond BoerenVerstand). Voor iedereen zouden ze vanzelfsprekend moeten zijn. De volgorde waarin ze genoemd zijn, is niet belangrijk. Het is niet de bedoeling om limiterend te zijn.

  

 • Communicatie, communicatie, communicatie

 

Communicatie begint met uitgebreid informatie te verstrekken aan ‘alle’ medewerkers. Het is de basis die tot verandering (change) leidt. Goede communicatie gebeurt voldoende op voorhand. Je creëert op deze manier een interne consensus en ook voldoende medestanders die het WCM-verhaal in gang trekken. Een gekende leuze hierbij is: alle neuzen in dezelfde richting.

  

 • ‘Bottom up’ en ‘Top down’

 

Communicatie kan op twee manieren gebeuren: ‘Bottom up’ of ‘Top down’. Feit is dat beide nagenoeg bij elke WCM-techniek aanwezig zijn. Zelf geloof ik in een evenwicht van deze twee vormen van communicatie, elk vertrekkend vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. We gebruiken ‘Bottom up’ om de betrokkenheid (de draagkracht) van de operator te benadrukken. ‘Top down’ heeft vooral te maken met de trekkersrol én het naar de werkvloer gaan (‘Go to gemba’, want daar gebeurt de actie tenslotte) van het management. De betiteling benadrukt dat er geen enkel niveau mag worden overgeslagen.

  

 • Hawthorne-effect

 

Om de menselijke factor en werking in het WCM-verhaal nog meer te duiden, raad ik iedereen aan om het artikel op volgend webadres te lezen: http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect. Deze studies werden tachtig jaar geleden uitgevoerd, maar zijn qua idee nog steeds actueel. Feit is dat communicatie zeer belangrijk is in een bedrijf.

  

 •  Laaghangend fruit

 

Als starter met een WCM-techniek is het niet nodig om met gevorderde zaken bezig te zijn. Eenvoud siert. Tenslotte moet je zelf ook een groeicurve doormaken. Daarom ook dat vele bedrijven met ‘5S’ beginnen. Elementair kan je dit vergelijken met ‘De grote schoonmaak’ die je thuis wel eens doet. Een magnifieke methode om eveneens het management op de werkvloer te krijgen. Bijkomend voordeel is dat je bij 5S geen voorafgaande kennis nodig hebt van het proces in het werkstation.

  

 • Keep It Stupid and Simple (KISS)

 

De WCM-systematiek die je gebruikt, mag niet te ingewikkeld zijn: elke medewerker moet meegaan in het verander- en verbeterproces. Indien de complexiteit te groot wordt, zullen medewerkers afhaken en is het kalf verdronken.

  

 • Opleiding en training

 

Een gevoelig punt. Is opleiding en training wel nodig? Wanneer is dit nodig? Wat is de return? De vragen zijn legio. Maar afdoende antwoorden zijn blijkbaar niet altijd zo makkelijk te vinden. De boodschap is echter eenvoudig. We verwachten steeds meer van onze medewerkers en de complexiteit groeit. Het is dan ook logisch dat ze de kans moeten krijgen om zich te bekwamen. Hierdoor zullen ze ook veel gemotiveerder zijn. De bedrijven die aandacht besteden aan opleiding en training kunnen getuigen van de meerwaarde. Het is een onderdeel van het veranderproces.

  

 • Een eigen identiteit

 

Ondertussen hebben verschillende bedrijven hun WCM-werking een eigen benaming geven. Twee voorbeelden zijn: het Toyota Production System bij Toyota en het Ford Production System bij Ford. Het is aan te moedigen dat bedrijven kiezen voor een persoonlijke identificatie. Op deze manier bevordert men betrokkenheid en eigenaarschap bij iedere medewerker. Medewerkers zijn trots wanneer ze kunnen praten over ‘hun’ systeem. Dit heeft trouwens een positieve invloed op de bedrijfscultuur. Ook moeten medewerkers voldoende overtuigd worden dat het aanreiken van andere WCM-technieken/tools deze nog steeds behoren tot dezelfde WCM-paraplu (of moeten we misschien zeggen: de WCM-parasol).

  

 • Stapsgewijs

 

Sla geen stappen over. Een theorie is mooi, maar ze moet ook in praktijk worden omgezet. Indien je stappen overslaat, zal je dit nadien cash betalen. Het gevolg is dat je je ambitie zal moeten bijstellen. Een mooi voorbeeld hiervan is: start eerst met teamwerk en vervolgens pas met zelfsturend teamwerk.

  

Wanneer starten met WCM?

 

In feite is deze vraag overbodig en het antwoord is: MORGEN. Zoniet, heb je weer een dag verloren.

 

Anderzijds is het zelfs heel waarschijnlijk dat verschillende bedrijven reeds één of meerdere WCM-tools gebruiken, alleen worden deze anders benoemd (of bestaat er eenvoudigweg geen interne benaming voor). Belangrijk is dat je deze tool dan ‘bewust’ kan kaderen binnen een WCM-techniek.

 

Er zijn bedrijven die zeggen dat ze noch tijd noch mensen beschikbaar hebben om WCM-technieken te implementeren. In het verleden hebben vele productiebedrijven dit ook gezegd en uiteindelijk geven zij toe dat dit geen voldoende reden was/is. De voordelen overstijgen dit standpunt.

  

Wie kan mij helpen bij een WCM-implementatie?

 

Als bedrijf moet je zelf de keuze maken of je jezelf laat bijstaan met het implementeren van WCM-tedhnieken/tools. Er zijn drie kenniscentra beschikbaar:

  

 • 1. De consultant

 

Als bedrijf kan je beslissen om een consultant onder de arm te nemen, totdat je een basis hebt om van te vertrekken. Daar de consultant vertrouwd is met deze materie, zal je onder andere minder tijd investeren om tot een bepaald niveau te komen. Besef wel dat op het moment dat de consultant vertrekt, je zelf de kar zult moeten trekken.

  

 • 2. De specialist die dit dagdagelijks toepast in zijn bedrijf

 

Kennis en ervaring zijn evengoed beschikbaar bij hen die deze WCM-technieken reeds geïmplementeerd hebben. Nadeel is wel dat deze mensen niet beschikbaar zijn om de kar te trekken. Het is en blijft echter een fantastische bron van informatie. Zelfs voor diegenen die reeds een weg hebben afgelegd, is het bekijken van andere invalshoeken zeer leerrijk.

  

 • 3. De beschikbare lectuur

 

Er is veel lectuur beschikbaar en in principe kun je daar mee van start gaan. Wel moeten we vaststellen dat weinig bedrijven op deze manier geslaagd zijn.

Reageer op dit artikel