blog

Vakmanschap is meesterschap

Supply chain

Vakmanschap is meesterschap
Productiviteit is een van de onderwerpen waar opnieuw veel aandacht aan wordt geschonken

Meten is weten. Een oud gezegde, dat zelden wordt tegengesproken. Daarom wordt er ook veel gemeten. Productiviteit is een van de onderwerpen waar opnieuw veel aandacht aan wordt geschonken. Hoeveel werk wordt door iedere medewerker per uur verzet? Dit is een belangrijk gegeven zeker gezien de harde concurrentie op de (inter)nationale markt.

De productiviteit cq efficiëntie wordt gemeten via Key Performance Indicatoren; hiermee kan gestuurd worden om de productie op een gewenst niveau te krijgen. De KPI’s worden vanuit het ERP-systeem éénduidig gerapporteerd. Toch is het maar de vraag of dit ook zo eenvoudig is dan dat het lijkt. De KPI’s van verschillende afdelingen zijn soms tegenstrijdig. Daarnaast is het de vraag welke KPI’s er worden gebruikt om de effectiviteit van de operatie te meten? Welke KPI’s zijn daar eigenlijk voor?

 

Scoren op KPI’s

Producten moeten in grote aantallen geproduceerd worden tegen zo laag mogelijke productiekosten. Er worden KPI’s gedefinieerd om de efficiëntie te meten; deze worden vaak uitgedrukt in geproduceerd volume of aantal stuks per uur, hoeveelheid producten per manuur enzovoorts. Vaak kan men goed scoren op deze KPI’s als er grote series worden geproduceerd en als er een optimale productievolgorde wordt aangehouden.

 

Beperkte voorraad

Iedereen weet dat grote series grote voorraden tot gevolg hebben. Voor de logistieke afdelingen worden KPI’s gedefinieerd om de uitleveringsgraad op een hoog niveau te houden. Daarom moet er van het hele assortiment voorraad beschikbaar zijn. Daarnaast worden KPI’s aangehouden om de hoeveelheid geïnvesteerd vermogen in voorraad onder een gewenst niveau te houden. Vanuit de logistiek wil men dus van alle artikelen een beperkte voorraad aan houden, die snel aangevuld kan worden. Dus kleine series produceren in een volgorde waaraan behoefte is.

 

Dilemma

Dit klassieke dilemma is reeds tientallen jaren bekend: afzonderlijke KPI’s voor productie en logistiek leiden tot sub-optimalisatie. Het leidt ook al sinds tientallen jaren tot interne conflicten. Toch komt het op veel plaatsen nog steeds voor. Een teken dat het allemaal niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. Een complicerende factor hierbij is dat de financiële bonussen van diverse leidinggevenden afhankelijk zijn van het behalen van de KPI’s. Als je financiële bonus afhankelijk is van de KPI voor efficiënte productie (dus grote series), zal men minder genegen zijn om kleine series te maken. Als men wordt afgerekend op de voorraadniveaus, is men minder genegen om de grote series af te nemen.

 

Daarom zijn er meerdere KPI’s nodig die beide terreinen afdekken. Of moeten er haalbare KPI’s worden opgesteld, waarbij rekening is gehouden met kleinere dan optimale seriegroottes. Vanuit productie moet er oog zijn voor de logistieke belangen; vanuit logistiek moet rekening worden gehouden met de technische problematiek die speelt bij productie. Hierover moeten dan ook afspraken over worden gemaakt. Deze hebben betrekking op de effectiviteit van de operatie en wat minder op de efficiëntie van deelprocessen.

 

Gebied afbakenen

Door met meerdere, elkaar negatief beïnvloedende KPI’s te werken en door een bonussysteem op te zetten voor de gezamenlijke prestatie van meerdere afdelingen, kan men tot een evenwichtige situatie komen. Dan moet er wel worden samengewerkt, en is men afhankelijk van de kwaliteit van de werkzaamheden van collega’s waar men geen invloed op heeft. Dat is niet altijd even gemakkelijk. En waar legt men vervolgens de grens? Men zal altijd een bepaald gebied moeten afbakenen.

 

Meten is weten. Dat is zeker waar. Er moeten KPI’s gedefinieerd worden, om sturing te geven aan het proces. Echter, gegeven de vele conflicten die er bestaan, blijkt dat er meer nodig is dan het vaststellen van normgetallen en het controleren of deze getallen gehaald worden. Zo gemakkelijk is het allemaal niet. Er is meer nodig dan een goede rekenmachine. Het managen van een productie en logistieke organisatie vereist bijzondere management vaardigheden. Ook voor deze manager geldt “Vakmanschap is meesterschap”.

Reageer op dit artikel