blog

Stappenplan voor optimale ketensamenwerking

Supply chain

Stappenplan voor optimale ketensamenwerking
Klik op de afbeelding voor een vergroting

U wilt met uw bedrijf zo goed mogelijk inspelen op de markt. Uw inkopers moeten regelmatig hun leveranciers onder druk zetten om aan de gevraagde flexibiliteit te voldoen. Stijn Rutjes van adviesbureau EyeOn presenteert een stappenplan voor optimale ketensamenwerking.

EyeOn heeft een 30-tal bedrijven geïnterviewd over het huidige en het te verwachten niveau van ketensamenwerking met hun leveranciers op het gebied van forecasting en planning. De verschillende bedrijven binnen het onderzoek geven aan dat samenwerking een cruciale rol zal gaan spelen in het bereiken van hun bedrijfsstrategie. De vraag is welke vorm van samenwerking bij welke partner het beste resultaat geeft. En hoe gezamenlijk tot een goed samenwerkingsmodel kan worden gekomen. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw leverancier op hetzelfde verzet blijven fietsen?

Geoliede tandwielen
Bij het opstarten van samenwerking met de verschillende partners van uw bedrijf is het van belang om een juiste samenwerkingsstrategie te ontwikkelen. Het diagram geeft de verschillende stappen weer voor de opzet van een samenwerkingsinitiatief. Waarbij de supply chains van de verschillende bedrijven gezien worden als verschillende tandwielen die goed in elkaar moeten grijpen.

1. Bepaal Key Value Drivers:
Het bepalen van de juiste vormen van samenwerking start vanuit de strategie van het specifieke bedrijf. Vanuit de strategie kunnen vervolgens de verschillende Key Value Drivers gedefinieerd worden.

Een voedingsmiddelenproducent:

Customer intimacy is een belangrijk element binnen de strategie. Hierbij is het snel inspelen op veranderingen in de markt van groot belang. Daar richt de samenwerking met de producenten zich op.
Pas als producten een volwassen levensfase bereikt hebben, zal de focus zich verplaatsen op het minimaliseren van kosten in de keten door bijvoorbeeld reductie van werkkapitaal.

2. Classificeer partners
De opzet van samenwerking is afhankelijk van de strategie van een bedrijf, maar ook afhankelijk van het type marktsegment waaraan men levert. Zo zullen bedrijven bijvoorbeeld anders omgaan in de samenwerking met een leverancier van laagwaardige producten ten opzichte van hoogwaardige of meer volumineuze producten.

Een voedingsmiddelenproducent:

Door het continu wijzigen van het productportfolio richt de samenwerking met de etikettenleverancier zich op het managen van etiketwijzigingen. Afstemming met de leverancier over de timing van productwijzigingen is hierbij van groot belang. Voor dit type product is geen VMI-achtige samenwerking opgezet, maar bestaat er wel een structuur waarbij in- en uitfaseren van producten goed is afgestemd.

Kortom, in deze fase is het van belang om de totale portfolio van producten en partners te classificeren en de juiste vorm van samenwerking per segment te bepalen.

3. Inrichting van de samenwerkingsvormen
Nadat een bedrijf de samenwerkingsstrategie heeft gedefinieerd en geclassificeerd, kan er worden overgegaan tot het daadwerkelijk inrichten van de samenwerking. Vanaf deze fase zullen bedrijven gezamenlijk met hun partners de inrichting van hun samenwerking moeten afspreken.

Design
In deze fase zullen onderwerpen zoals het inrichten en standaardiseren van de order flow en het definiëren van de supply chain-parameters (voorraadniveaus, levertijden, ordergroottes) aan bod komen. Daarnaast is het van belang om af te stemmen wat voor soort informatie van belang is voor de wederzijdse partners. Wat is bijvoorbeeld het gewenste detailniveau en de horizon van een forecast die gedeeld wordt.

Een van de bedrijven binnen het onderzoek heeft voor de producten met een goede forecast accuracy en een stabiel orderpatroon een VMI-oplossing ingericht met een aantal bedrijven. Hierdoor was men vervolgens in staat om de planning voor de overige producten met een lage forecast accuracy via een traditionele order flow te optimaliseren.

Een ingrediëntenproducent:
‘Samenwerking betekent niet altijd VMI of SMI. Door gezamenlijk elkaars planningssystematiek te bespreken, kunnen al grote voordelen behaald worden.’

Control
Om de afgesproken inrichting van de samenwerking vervolgens succesvol te implementeren, is het van belang om duidelijke afspraken met elkaar te maken met betrekking tot het uiteindelijk te verwachten resultaat van de samenwerking. Indien één van de belangrijkste Key Value Drivers (KVD) leverbetrouwbaarheid is, dan is het van belang om dit als KPI inclusief een target te definiëren. Maar om deze leverbetrouwbaarheid te realiseren, zal tevens een bepaalde forecast accuracy gehaald moeten worden. Ontwikkel per project een set van afhankelijke KPI’s die het eindelijk resultaat van de samenwerking weergeven.

Een verpakkingsproducent:
‘Op basis van leverfrequentie is het productenpakket ingedeeld in een aantal productgroepen, variërend van ‘fast movers’ tot ‘slow movers’. Per productcategorie is vervolgens een ‘target’ doorlooptijd en voorraadhoogte gedefinieerd.’

Exploit
Om tot een succesvolle samenwerking te komen zijn een aantal elementen essentieel.

  • Openheid en vertrouwen richting elkaar is cruciaal. Hierbij is het van belang om te kiezen voor de samenwerkingsvorm die het maximale voordeel voor de keten oplevert. In veel gevallen betekent dit dat één van de samenwerkende bedrijven niet zal moeten gaan voor het maximale voordeel binnen de eigen onderneming.
  • De aansturing van de supply chain kan significant veranderen waardoor mensen binnen de operatie op een ander manier zullen moeten gaan werken. Het is van belang dat de betrokken mensen een gedegen training krijgen over de gewijzigde manier van werken.
  • Plan regelmatig review meetings waarin zowel mensen uit supply chain als inkoop- en verkooporganisaties aanwezig zijn. Doordat er een persoonlijke relatie wordt opgebouwd tussen deze verschillende disciplines is het makkelijker om processen goed op elkaar af te stemmen.

Bovenstaand raamwerk kan bedrijven helpen om stapsgewijs een gedegen samenwerkingsstrategie op te zetten. De essentie is om vooraf goed na te gaan op welke manier de verschillende leveranciers kunnen bijdragen aan het behalen van uw strategie.

Vervolgens kunt u gezamenlijk met uw verschillende leveranciers de planningsprocessen zo op elkaar afstemmen dat u beide in hetzelfde ‘verzet’ blijft fietsen.

Door een dergelijke nauwe samenwerking met uw partners zal beter gereageerd kunnen worden op de toenemende druk vanuit de markt.

Reageer op dit artikel