artikel

Agrologistiek: de oogst van tien jaar hard werken

Supply chain

Agrologistiek: de oogst van tien jaar hard werken

Vorige maand werd op de Floriade het net opgehaald van tien jaar Platform Agrologistiek. Nu de overheid zich heeft terug getrokken, komt het aan om intensieve samenwerking tussen ketenpartners om vast te houden wat is bereikt.

Het Platform Agrologistiek bestaat uit ondernemers, beleidsmakers, kennisorganisaties en belangenorganisatie en richt zich op de ontwikkeling en realisatie van efficiënte en duurzame logistieke concepten voor de agroketen. Interessant is dat het startdocument van het platform, de Visie Agrologistiek van 2001, al gebaseerd was op drie pijlers die we nu ook terug zien in de agenda’s van Dinalog en het Topteam Logistiek: clusteren, verbinden en regisseren. Via clusteren worden primaire productie en verwerking geografisch gecombineerd waardoor reststromen hergebruikt kunnen worden in een gesloten systeem en de behoefte aan transport aanzienlijk daalt. Geavanceerde ICT en besturingssystemen verbinden ketenschakels en maken het mogelijk om goederenstromen centraal te coördineren en bundelen, waardoor beladingsgraden toenemen en het mogelijk wordt andere modaliteiten (schepen, treinen, buisleidingen) in te zetten.

 

Drie pijlers Agrologistiek

Deze punten herkennen we in de huidige nationale agenda met de nadruk op synchromodaliteit, logistiek kernnetwerk, cross-chain control centers het nationaal logistiek informatie platform. Het is dan ook interessant te bezien wat de agrologistiek de afgelopen tien jaar heeft bereikt.
Een snelle blik leert dat er vele initiatieven zijn ontplooid op alle drie de pijlers (kijk op www.agrologistiek.nl voor een compleet overzicht). Vele zijn succesvol gebleken, andere (nog) niet. Wat vooral duidelijk is geworden, is dat voor succes de samenwerking tussen meerdere partijen noodzakelijk is alsmede een duidelijk beeld voor elke partij wat de meerwaarde van die samenwerking is. Dit speelt zeker in de agrosector die gekenmerkt wordt door vele MKB-ers met elk eigen belangen en vaak individueel een beperkt afzetvolume. Daarnaast zijn de logistieke structuren, productkenmerken en markteisen tussen de verschillende agroproducten soms dermate groot, dat samenwerking niet altijd direct voor de hand ligt. Als dan ook nog de retail met eenzijdige leverancierskortingen komt, wordt samenwerken nog lastiger …

Deze leerpunten kwamen ook naar voren in de workshops die tijdens het congres werden gehouden. In een van die workshops bediscussieerden we de noodzaak en mogelijkheden van een Europees Versnetwerk, waarin verschillende agrostromen in een gezamenlijk logistiek hub-netwerk (gebruik makend van binnenvaart, spoor en weg) effectief en responsief naar Europese klanten wordt gedistribueerd.

Vrijwel alle deelnemers zagen de voordelen van een dergelijk versnetwerk, maar de vraag komt tegelijkertijd op welke rol dan is weggelegd voor welke specifieke partij. Daarnaast werd duidelijk, dat de uitdaging om samen te werken binnen de eigen deelsector al groot genoeg is; de stap naar cross chain collaboration is dan erg groot. Dat is ook de reden dat we de komende jaren met het Dinalog project Davinc3i innovatieve logistieke concepten specifiek voor het internationale sierteeltnetwerk uitwerken. Door virtualisering behoeven bloemen niet meer fysiek gezien te worden bij het bestellen, waardoor geheel nieuwe manieren om de logistiek duurzaam en responsief in te vullen ontstaan. Ook hier is de uitdaging om samen met de praktijk interessante concepten te vertalen naar business cases met concrete verdienmodellen.

Agrologistiek zelf aan zet

Het ministerie heeft besloten zich terug te trekken uit het platform. “De sector is nu aan zet om de ingeslagen weg te vervolgen”, aldus staatssecretaris Bleker. Gezien de verschillen tussen de deelsectoren, de vele kleinere partijen en de opkomst van grote internationale spelers is het wel van belang dat men elkaar zal blijven vinden en ontmoeten. Een gezamenlijke integrale visie en aanpak in de agrologistiek is mijns inziens noodzakelijk voor een blijvende oogst.

 


Dit artikel verscheen eerder in Logistiek Magazine

Reageer op dit artikel