artikel

CO2 rekentools, een overzicht

Supply chain

CO2 rekentools, een overzicht
CO2 rekentools, een overzicht

CO2 uitstoot verminderen begint bij het meten van de emissie. Dat kan op legio manieren. TNO vergeleek 11 CO2 rekentools. Logistiek voegde nog 2 aan dit lijstje toe. Een overzicht.

Milieubarometer

De Milieubarometer maakt de milieuprestatie en bijbehorende kosten van de gehele

bedrijfsvoering inzichtelijk. Het instrument richt zich naast energie en transport ook op water,

afval en papierverbruik en is geschikt voor een breed scala aan bedrijven. Het onderdeel

‘Goederenvervoer’ is speciaal ontwikkeld voor vervoerders en verladers. Het programma toont

de CO2 footprint, de totale milieuscore en een kostengrafiek. De milieubarometer is ontwikkeld

door Stimular.

 

Zwakke punten

– Er is nog geen benchmark mogelijk voor vervoerders.

 

Sterke punten

– Geeft efficiency indicatoren en tips voor besparingen;

– Beoordeeld het effect van maatregelen op de milieuscore

– Veel verschillende (alternatieve) brandstoftypes mogelijk;

 

Nationale CO2 database

De Nationale CO2 database is opgezet naar aanleiding van de CO2 Prestatieladder van SKAO

(voorheen in handen van ProRail) en heeft als doel de berekening van de CO2 footprint te

harmoniseren. Naast de berekening biedt de tool de mogelijkheid voor analyses,

energiemanagement en het maken van investeringsafwegingen. De tool is een

samenwerkingsproduct van branchevereniging Bouwend Nederland en initiatiefnemers Ballast

Nedam, Heijmans en Strukton.

 

Zwakke punten

– De uitstoot is niet gerelateerd aan een relatieve (product) eenheid.

 

Sterke punten

– Transparantie emissiefactoren. Emissiefactor is direct zichtbaar in de tool;

– Duidelijke handleiding en hulpknoppen in de tool;

– Veel verschillende (alternatieve) brandstoftypes mogelijk.

 

CO2 meetlat Duurzame Logistiek

De CO2-meetlat van Duurzame Logistiek geeft wegvervoerders en logistieke dienstverleners de

mogelijkheid om hun jaarlijkse CO2-uitstoot van transportmiddelen van hun eigen bedrijf te

berekenen. De tool verzamelt bedrijfsgegevens per vervoersdeelmarkt. Met een percentage kan

aangegeven worden welke deelmarkten voor de gebruiker van toepassing zijn. De CO2 meetlat,

ontwikkeld door NEA en CE, is een van de initiatieven vanuit het programma Duurzame

Logistiek. Aanmelden kan op co2meetlat.duurzamelogistiek.nl.

 

Zwakke punten

– Niet up to date. Er kunnen enkel voor 2009 en 2010 gegevens ingevuld worden;

– Uitdraai van het rapport is minimaal;

– De website suggereert dat een benchmark mogelijk is met collega vervoerders. Echter

hebben te weinig partijen de tool ingevuld om dit mogelijk te maken.

 

Sterke punten

– Eenvoudig te gebruiken wanneer je hoofdzakelijk transportactiviteiten wilt bekijken;

– Vergt weinig gegevens en is daardoor relatief snel in te vullen;

– Geeft relatieve uitstoot per vervoerde eenheid.

 

Emissiescan Logistiek

Emissiescan Logistiek is ontwikkeld door CE Delft, in samenwerking met Altimedes Consulting en

EVO. De scan geeft inzicht in de uitstoot van CO2, NOx, SO2 en fijnstof door transport. De

resultaten worden verdeeld naar modaliteit en transporttype. Daarnaast biedt de tool inzicht in de

impact die bepaalde maatregelen of veranderingen op de uitstoot kunnen hebben.

 

Zwakke punten

– Het is niet eenvoudig de tool te gebruiken zonder begeleiding.

 

Sterke punten

– Transparantie emissiefactoren;

– Er wordt rekening gehouden met veel verschillende factoren van het transport;

– Houdt rekening met reeds opgenomen verbeteropties.

 

UNEP/TNT Toolkit (tool 18)

De UNEP/TNT toolkit helpt logistieke dienstverleners met het bepalen van een strategie voor het

reduceren van emissies. Tool 18 is ontwikkeld voor het berekenen van emissies van

transportactiviteiten over de weg. Middels een excelsheet wordt de gebruiker gevraagd om de

benodigde gegevens in te voeren, zoals het jaarlijkse verbruik, het type voertuigen en de

afgelegde kilometers. De tool geeft resultaten op hoofdlijnen. Daarnaast geeft het de effecten van

verschillende besparingsmaatregelen weer. De tool is gratis te downloaden.

 

Zwakke punten

– Alleen geschikt voor wegtransport.

– Gebaseerd op het IVE model, waardoor minder geschikt voor Europese landen.

 

Sterke punten

– Emissiefactoren zijn transparant en kunnen door de gebruiker aangepast worden;

– Berekent het effect (besparingspotentie) van mogelijke maatregelen;

– Besteedt apart aandacht aan het monitoren van doelstellingen;

– Origineel in het uitdrukken van resultaten: berekent o.a. gezondheidseffecten

 

CO2 calculator

Voor een enkele rit kan de CO2 uitstoot eenvoudig en gratis berekent worden via de CO2 calculator. Deze CO2 calculator maakt deel uit van de functie-omvang van map&guide professional 2009. De berekening is gebaseerd op het "Handbook Emission Factors for Road Transport" (HBEFA), versie 2.1.

 

Zwakke punten

– Weinig keus voor modaliteiten;

– De resultaten worden gecorrigeerd voor benutting, maar niet voor belading (in kg).

 

Sterke punten

– Houdt rekening met bereden wegtypes (herkomst bestemming voor 48 landen);

– Eenvoudig in gebruik, geschikt voor snelle indicatie.

 

NTM Basic Freight Calculator

Het Network for Transport and Environment (NTM) is non-profit organisatie uit Zweden en werkt

aan een gemeenschappelijke rekenmethode voor de berekening van emissies voor verschillende

transport modaliteiten. Op de website zijn gratis, eenvoudige rekentools beschikbaar voor

emissie berekeningen van onder andere het goederentransport en personenvervoer.

 

Zwakke punten

– Transparantie van de berekening;

– Minimale mogelijkheid voor brandstoftypes.

 

Sterke punten

– Eenvoudig te gebruiken voor een snelle indicatie;

– Veel keus aan vaar- en voertuigtypes;

– Geeft resultaten van meer dan een rit tegelijkertijd. Dit biedt de mogelijkheid om

verschillende modaliteiten te vergelijken;

– NTM is betrokken bij het ontwikkelen van een Europese standaard.

 

Van den Bosch Emissie tool

De emissietool van Van den Bosch is ontwikkeld door CPvision. Het instrument is hoofdzakelijk

opgesteld om de emissies van een wegtraject te vergelijken met de emissies van een

intermodaal traject. Voor het voortransport, hoofdtransport en natransport kan afzonderlijk

aangegeven worden welke modaliteit gebruikt wordt. De tool geeft vervolgens naast de

gemiddelde uitstoot per ton-km ook de procentuele reductie ten opzichte van de uitvoer door

wegverkeer. De tool is gratis beschikbaar.

 

Zwakke punten

– Geen keus voor verschillende vaar- of voertuigtypes per modaliteit;

– De belading van het voertuig heeft geen invloed op de uitstoot.

 

Sterke punten

– Geeft reductie ten opzichte van het wegverkeer weer;

– Grafische weergave van de resultaten;

– Lokaal (tijdelijk) opslaan van scenario’s is mogelijk;

– Houdt rekening met omrijdkilometers voor rail, binnen-en zeevaart.

 

EcoTransIT World

De Ecological Transport Information Tool (EcoTransIT) is een project van het Institute for Energy

and Environmental Research (ifeu), Heidelberg, and the Rail Management Consultants GmbH

(RMCon). EcoTransIT is zowel geschikt voor het bestuderen van grote transportbewegingen als

voor de analyse van een klein, individueel transport. De tool vergelijkt het vrachtvervoer per

spoor, over de weg, het water of de lucht. In het EcoTransIT achtergrond rapport wordt de

toegepaste methodologie en data beschreven.

 

Zwakke punten

– Geeft slechts resultaten van een enkele rit per keer, slaat niet op en somt niet op;

– Maakt geen onderscheid tussen brandstoftypes.

 

Sterke punten

– Biedt zeer veel keus voor voertuigprofielen;

– Biedt veel keus voor herkomst en bestemmingslocatie;

– Maakt het onderscheid well-to-tank en tank-to-wheel zichtbaar;

– Transparantie van berekeningen; achtergrondrapport met methode en data beschikbaar;

– Neemt land specifieke criteria zoals energiecombinaties en topologie op in de

berekeningen.

 

TLNPlanner

De TLNPlanner is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte aan een gestandaardiseerde

routeplanner. Naast de berekening van afstanden en brandstofverbruik is het mogelijk om de

uitstoot van CO2 en andere verontreinigde stoffen in kaart te brengen. De TLNPlanner bestaat in

een DVD, intranet en internetversie. De internetversie is echter niet uitgerust met de emissie

berekening. Het instrument is ontwikkeld door PTV, in samenwerking met Transport en Logistiek

Nederland (TLN) en de Vereniging van Zeecontainers (VZV). U kunt de met TLNplanner

berekende CO2-emissies via compensatiepartners compenseren.

 

Zwakke punten

– Alleen geschikt voor wegtransport;

– Minimale presentatie van de CO2 resultaten.

 

Sterke punten

– Houdt rekening met technische gegevens van de voertuigen;

– Houdt (optioneel) rekening met de beladingsgraad;

– Er is veel keus voor het selecteren van herkomst en bestemming;

 

TLN Greendriver applicatie

TLN Greendriver is ontwikkeld vanuit de gedachte, hoe kan het rijgedrag van berijders inzichtelijk

gemaakt worden? TLNGreendriver is een uitgebreid programma gericht op duurzame

verbeteringen voor berijders, vervoerders en wagenparkbeheerders. Het programma bestaat uit

meten, trainen en verbeteren. Onderdeel is de Greendriver applicatie, die per berijder alle data

over het rijgedrag en de CO2-uitstoot verzamelt. De gegevens kunnen op elk gewenst moment

geraadpleegd en vergeleken worden. De tankgegevens kunnen volledig automatisch ingelezen

worden in de Greendriver applicatie. De Climate Neutral Group is betrokken bij de berekening.

 

Zwakke punten

– Alleen geschikt voor wegtransport;

– Minder rendabel voor kleine vervoerders in verband met de kosten;

– CO? uitstoot wordt niet gerelateerd aan vervoerde eenheid.

 

Sterke punten

– Gebaseerd op werkelijk getankte liters;

– Greendriver biedt veel (persoonlijke) begeleiding.

 

EVO Duurzaamheidspakket

Het pakket bestaat uit een nul-meting emissie, opleiding Het Nieuwe Rijden (code 95 voor chauffeurs), een tool om de brandstof te monitoren en een herhalingsmeeting.

Volgens EVO kan een bedrijf met een brandstofmanagementsysteem om het brandstofverbruik te monitoren gecombineerde met een aangepaste rijstijl volgens ‘Het Nieuwe Rijden’ jaarlijks zeven procent op de brandstofkosten besparen.

Meer informatie op de website van EVO

TNO heeft deze tool niet meegenomen in het vergelijkingsonderzoek.

 

Activity Based Carboning (ABCO2)

Vijf logistieke bedrijven uit Venlo hebben gezamenlijk een project gestart waarin software wordt ontwikkeld voor een standaard CO2-rekenmodule. De tool is gecertificeerd door CE Delft. Met ABCO2 kan de CO2-emissie op zending- en opdrachtniveau worden berekend. Op basis van een wereldwijd multimodaal netwerk berekent de tool de CO2-uitstoo van de gekozen roude en de alternatieve uitstoot per beschikbare modaliteit.

TNO heeft deze nieuwe tool niet meegenomen in het vergelijkingsonderzoek.

 

Lees het complete TNO rapport: Emissie Registratie 

Reageer op dit artikel