artikel

Johma verhoogt servicelevels met nieuwe supply chain-besturing

Supply chain

Johma verhoogt servicelevels met nieuwe supply chain-besturing
Saladeleverancier Johma verbetert supply chain besturing

Bij saladeleverancier Johma is een project uitgevoerd om de besturing van de supply chain te verbeteren. Consultancybureau Eyeon heeft onder andere gekeken hoe Johma de de pieken in de vraag als gevolg van mooi weer kan opvangen binnen de aanwezige capaciteitsgrenzen. De doorgevoerde veranderingen hebben geresulteerd in sterk verbeterde en stabielere servicelevels.

Bij saladeleverancier Johma is een project uitgevoerd om de besturing van de supply chain te verbeteren. Consultancybureau Eyeon heeft onder andere gekeken hoe Johma de de pieken in de vraag als gevolg van mooi weer kan opvangen binnen de aanwezige capaciteitsgrenzen. De doorgevoerde veranderingen hebben geresulteerd in sterk verbeterde en stabielere servicelevels.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Johma   Leverancier/dienstverlener: EyeOn
Plaats: Losser  
Branche: fast moving consumer goods   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname: 01-05-2009
Productnaam:  

 

Hoe zorg ik ervoor dat ik de overeengekomen service-levels realiseer zonder bovenmatige voorraden en risico op derving? Waarom is mijn productie efficiency te laag en sterk beïnvloed door de fluctuaties in de vraag?  Hoe kan ik flexibeler worden, zonder dat dit forse meerkosten met zich meebrengt? Hoe kan ik beter de pieken in de vraag als gevolg van mooi weer opvangen binnen de aanwezige capaciteits-grenzen?

 

Wilem van der Lof, supply chain manager

   

"We hadden bij Johma altijd de mogelijkheid om "mee te ademen" met de fluctuaties in de vraag  door een stuk overcapaciteit. Deze is echter volledig verdwenen door het eind 2007 insourcen van een groot volume van ons Duitse zusterbedrijf in onze fabriek. Hierdoor bleek ons tot dusver toegepaste besturingsmodel te wankelen" 

Deze en soortgelijke vragen ontstaan in organisaties, waar de supply chain zich kenmerkt door het leveren van verse producten in een sterk competitieve markt naar veeleisende afnemers. Ook bij Johma – de grootste salade leverancier van Nederland – bleken dergelijke vraagstukken te spelen. De hierboven genoemde effecten worden nog  versterkt door de grote impact van het weer op de vraag bij Johma. Aangezien deze factor zich lastig laat voorspellen, bleef de planningshorizon relatief kort en de hectiek in de planning en -als gevolg hiervan – in de productie groot.

 

Kenmerkend voor organisaties in de vers supply chain is de keuze van het niveau van flexibiliteit in de besturing, waarbij voortdurend geoptimaliseerd moet worden binnen de kaders van service-level, risico op derving (waste) en productie-efficiency.  Het continu sturen tussen deze drie elementen is cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering in vers.

 

Fig. 1.  Optimalisatie elementen in een vers supply chain

 

Markt trends

     

– Toenemende druk vanuit de retailers om minder voorraden in de keten te hebben (flow)

– Minder houdbaarheidsdagen voor de fabrikant voor een verbeterd versbeeld op de winkelvloer

– Kortere responstijden in de supply chain

– Grotere promotiedruk (gemiddeld 15%)

– Kortere levenscycli van producten

 

(bron: GFK supermarkt kengetallen, 2009) 

Daarnaast bleken er bij Johma nog een aantal generieke markttrends aanwezig, die een herijking van de inrichting van de supply chain noodzakelijk maakten:    

 

Door adviesbureau EyeOn is bij Johma een project uitgevoerd om de besturing van de supply chain te analyseren, opnieuw te definiëren en gezamenlijk met Johma te implementeren op basis van een stappenplan als onderdeel van een integrale supply chain scan.

 

Supply chain scan

Op basis van resultaten van een groot aantal interviews is een workshop gehouden, waarbij de huidige inrichting van de Planning & forecasting processen werden gechallenged. Knelpunten werden benoemd en gecategoriseerd. Zwaartepunt van de analyse lag op het in detail analyseren van de huidige knelpunten in het planningmodel, waarbij veel aandacht is besteed aan het verbeteren van het Demand planning proces en het introduceren van een Tactische planninglaag. Binnen de beperkte capaciteit dient Johma immers de juiste besluiten te (kunnen) nemen met betrekking tot het inzetten van productie en aanleggen van noodzakelijke voorraadniveaus. 

 

Wilem van der Lof, supply chain manager

 

"Als er mooi weer wordt voorspeld in voorjaar/zomer, dan kan de vraag zich binnen Johma makkelijk verdrievoudigen, echter uitschieters met een factor 10 op productniveau zijn geen uitzondering. Hierdoor moeten we tijdig opschalen, echter als de weersverwachting afzwakt, willen we ook niet met te grote (onverkoopbare) voorraden blijven zitten".

Essentieel hierin is een juiste inschatting van de vraag, hier start in feite het proces.  Zoals hiervoor al geschetst blijft dit altijd een lastig proces, echter als men weet waar de onzekerheden/ aannames  zitten in de vraagvoorspelling, des te beter kan men hierop anticiperen.  Traditioneel is de opzet waarin Demand planning leading is en Supply planning volgend ("we moeten gewoon maken waar de klant om vraagt"). Binnen Johma is Demand planning echter gechallenged door te stellen dat hoe beter de vraag – en de onzekerheden hierin – zichtbaar kan worden gemaakt, des te efficiënter Supply planning in staat moet worden geacht om binnen haar kaders (lees: beter en goedkoper) te voorzien in deze vraag. 

 

Aardappelsalades sterk weersgevoelig

Als eerste stap is de besturing van de productportfolio gedifferentieerd. Het assortiment bestaat grofweg uit de aardappelhoudende salades (sterk weersgevoelig) en de lunch/ borrel salades (sterk promotie gevoelig). Uit de analyses kwam bijvoorbeeld naar voren dat slechts 25% van de aardappelhoudende salades een forecast betrouwbaarheid had hoger dan 75%.  Vanuit dit perspectief is het hier dan ook noodzakelijk om (per workcenter) te kunnen bufferen vanuit capaciteit. 

Verbeterstappen Demand management

 

– Creëren van een betere baseline forecast, inclusief split tussen baseline en promotie verkoop

– Opzetten van een wekelijkse Demand planning meeting met vaste structuur

– Toepassing van scenario’s, m.n. afhankelijk van het weer (incl. specifieke lift-factoren per SKU/ scenario)

– Ontwikkelen van standaard reports (forecast accuracy/ bias; / promotie-planning/ vraag ontwikkeling, etc)

– Focus op NPI’s en promotie forecasting

– Nadrukkelijk involveren van Marketing & Sales

 

Bij de lunch/ borrel salades daarentegen bleek dat maar liefst 75% van de producten een forecast betrouwbaarheid had van minimaal 75%. Deze categorie valt dan ook prima vanuit voorraad te bufferen als planning strategie, met extra focus op het voorspellen van promotie-effecten (lift-factoren). Gegeven de impact van de vraag zijn er vervolgens een aantal verbeterstappen doorgevoerd op het gebied van de Demand planning binnen Johma (zie kader rechts).

                                                                                                             

 

Na deze fase bleek de volgende stap om de input vanuit Demand planning goed te vertalen naar Supply planning met een wat langere horizon en verhoogde accuratesse.  Hiertoe is binnen Johma een zogenaamde Tactische planninglaag geïmplementeerd. Doel hiervan is om – met de vraagvoorspelling als uitgangspunt – de

 

capaciteitsbehoefte op middellange termijn vast te stellen.  Als deze per SKU bekend is, is het voor supply planning mogelijk om per workcenter de juiste aansturing in te zetten c.q. besluiten te nemen.

 

 

Op basis van de gekozen Demand scenario’s worden nu in de wekelijkse tactische planningsessies  besluiten genomen met betrekking tot:

 

– de in te zetten capaciteit per workcenter;

– de personele behoefte (vast/ flex);

– de benodigde flexibiliteit o.b.v. de onzekerheden vanuit de vraag, vertaald per workcenter;

– de scenario effecten (voorraadposities, workcenter efficiency, timing promoties, etc);

– consequenties in-/ uitfasering van producten.

 

Door toepassing van deze tactische planlaag (rolling 13 weken) is Johma beter in staat om haar middellange termijn planning af te stemmen op de korte termijn vraag. Belangrijkste resultante bleek het realiseren van "rust in de supply chain",  de dynamiek van de markt vertaalde zich niet langer in hectiek op de werkvloer. Ook is de communicatie tussen Planning en Operations sterk verbeterd en meer fact-based. Bijkomend voordeel bleek ook een verbeterd middellange termijn vraagbeeld naar de toeleveranciers, waardoor deze beter in staat bleken op de (fluctuaties in de) vraag in te spelen. De aanvoer van grondstoffen en verpakkingen werd  hierdoor veel betrouwbaarder.  

 

Planning en scheduling combineren

Henk Afman, directeur operations

"Onze performance naar de markt is sterk verbeterd. Ook in piek periodes zijn we in staat om onze klanten goed te servicen, waarbij tegelijkertijd het percentage derving (waste)  is gehalveerd en de productie-efficiency significant is verbeterd. De aanpak middels een  door EyeOn opgestelde Roadmap met heldere verbeterstappen bleek een zeer goede basis in het project.

Binnen Supply planning wordt er vervolgens een Week-/ dagplan opgezet. Waar voorheen de functies gescheiden waren, is er voor gekozen om Supply planning en Scheduling (bepalen ordervolgorde op de werkvloer) te combineren. Hierdoor is Supply planning beter in staat om niet alleen te plannen, maar ook bij te kunnen sturen op mogelijke verstoringen vanuit productie.   Supply planning krijgt twee keer per week een update van de forecast op basis van de laatste informatie. Met name de weerseffecten, welke tot de keuze van een bepaald scenario hebben geleid , kunnen van grote invloed zijn op de detailplanning. De forecast betrouwbaarheid per SKU is vervolgens de key driver voor het vaststellen van de logistieke aansturing per SKU. Op dagniveau wordt door Supply planning de uiteindelijke productie eventueel bijgestuurd vanuit het Weekplan. 

 

Complicerende factor in een versbedrijf is natuurlijk de interne houdbaarheid.  Een SKU met een relatief hoge forecast betrouwbaarheid en een korte interne houdbaarheid, kan bijvoorbeeld toch op voorraad worden geproduceerd, echter wel met strikte inachtneming van de verwacht sales-out prognose binnen deze interne houdbaarheid. Hierbij dient planning voortdurend te optimaliseren tussen eerder genoemd service-level, risico op waste en productie efficiency.  Immers door de beperkte capaciteit is Johma niet in staat om alle producten elke dag te produceren, zeker niet in een mooi-weer scenario. Om dit proces verder te faciliteren is een specifieke tool ontwikkeld, welke deze dagdagelijkse optimalisaties bij de planners ondersteund. Hierbij wordt rekening gehouden met parameters als:

verwachte vraag (demand);

 

– concrete klantorders (ordered);

– reeds ingezette productie orders (firm planned orders);

– minimum balans; gegeven de interne houdbaarheid het minimum aantal voorraaddagen;

– maximum balans; gegeven de interne houdbaarheid het maximum aantal voorraaddagen;

– ontwikkeling voorraadpositie(projected balance)

– ontwikkeling Forecast accuracy.

 

Resultaten

De doorgevoerde veranderingen in de supply chain besturing binnen Johma hebben geresulteerd in een sterk verbeterd ( en stabieler) service-level naar klanten.  Niet alleen is Johma nu beter in staat de reguliere vraag te servicen, maar presteert het bedrijf vooral beter op de zogenaamde "events" (promoties,  mooi-weer scenario’s , in-/ uitfaseringen van producten).  Daarnaast is het percentage waste (derving) ruim gehalveerd, leidend tot substantiële kostenreducties. Niet in de laatste plaats is er in de productie meer rust ontstaan, als gevolg van een meer robuuste planning met een langere horizon en een hogere betrouwbaarheid.

 

Bovenstaand artikel is geschreven door ir. Arno Pot, senior business consultant bij Eyeon.

Reageer op dit artikel