blog

Wegtransport: een gouden toekomst? De verbeterpunten!

Logistieke dienstverlening

Wegtransport: een gouden toekomst? De verbeterpunten!
Klik op de afbeelding voor een vergroting

De wegtransportsector: buitenstaanders hebben er vaak een ongezouten mening over. Toch bleek tijdens de conferentie Fuel Management in Land Transportation dat de sector, vaak ingegeven door grote verladers, volop bezig is het imago op te poetsen. Er zijn zelfs nog vele mogelijkheden om dit imago blinkend te maken!

Eind januari gaf de internationale congresorganisator Marcus Evans in Barcelona een conferentie Fuel management in Land transportation. Zo’n 20 multinationale verladers, aangevuld met  transportorganisaties en enkele aanverwante bedrijven luisterden naar presentaties van collega-bedrijven en bespraken in enkele workshops oa. door TNO met elkaar de huidige stand van zaken. Dit expertartikel gaat in op enkele van de belangrijkste bevindingen, deze zullen van highlevel aanpak tot individueel chauffeursgedrag besproken worden.
 

De meeste van de aanwezige ondernemingen hebben als startpunt duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie opgenomen. Minder bedrijven trekken dit echter vervolgens door naar hun supply chain – en zelfs transportstrategie.
 

Beperkte netwerkoptimalisatie
Meerdere bedrijven noemen netwerkoptimalisatie als wezenlijk onderdeel van een fuel management strategie, toch laat maar een beperkt aantal bedrijven dit ook regulier doorlichten. Meer opmerkelijk is dat aanwezige multinationals allen op frequente basis bezig zijn met het werven en afstoten van bedrijven. Op een dergelijk moment zouden juist distributie structuren opnieuw doorgerekend moeten worden. Voor productiefaciliteiten geldt nog steeds de trend van lokaal naar meer regionaal en verder gespecialiseerd waarbij Oost Europa duidelijk favoriet is. Toch signaleren een aantal bedrijven dan wel de hoge transportkosten. Recente netwerkstudies verricht door TNO tonen aan dat besparingen van 8-12% mogelijk zijn bij het hertekenen van logistiek netwerken.

 

 

Bron: TNO Network modelling (klik op de afb. voor een groter beeld)

Multimodale transport techniek zet nog niet echt door
Aanwezige multinationals ondernemen uiteenlopende initiatieven op vlak van multimodaal verkeer, de resultaten zijn echter beperkt succesvol (Electrolux). Het vervoer per spoor lijkt zich toch maar voor een beperkts segment van de goederen en over langere afstand (+1000km) te lenen, echter minstens zo belangrijk zijn de levertijden en de mogelijkheden voor aan- en afvoer. Interessant aspect op de conferentie was de aanwezigheid van spoormultinational DB Schenker, die trots uitlegt hoe aan de ontwikkeling van dit spoorvervoer wordt gewerkt. De onderneming werkt volop aan de expansie van zijn Europese netwerk, wat leverbetrouwbaarheid zeker op langere trajecten ten goede moet komen. Dit initiatief wordt door de meeste verladers positief ontvangen, echter stellen zij dat juist in het voor- en natraject een belangrijk knelpunt zit.
 
Het traject over de rails tussen al dan niet railgebonden sitelocatie en de locatie die toegang geeft tot het railnetwerk blijkt in de praktijk erg moeilijk overbrugbaar en impopulair bij railvervoerders. Het zal dan ook niet verbazen dat aanwezig partijen hun aandeel spoorverkeer in hun volledige transportwaaier eerder zien af – dan toenemen.
Ook binnenvaart en shortsea wordt links en rechts toegepast, maar van algehele integratie binnen supply chain structuren is met enkele procenten aandeel nog amper sprake.

  
Trucks: LZV’s graag
Sourcing- en intercompany trajecten lenen zich uitstekend voor LZV verkeer. Bedrijven zijn goed op de hoogte van de effectiviteit en efficiëntie van dergelijke lange en zware voertuigen. Meeste van de aanwezige verladers hebben de potentie voor hun specifieke organisaties inmiddels dan ook al in beeld gebracht (oa. Mars). Het wachten is hier duidelijk op groen licht vanuit bijvoorkeur Europese overheid, het bedrijfsleven is er in elk geval klaar voor.

 

Diverse bedrijven tonen enthousiast de verschillen in uitstoot per ton km per verschillende transportmodus. Als vervolgens echter verschillende trajecten doorgerekend worden in kostprijs, blijft toch vaak de truck qua kosten en flexibiliteit de favoriet en lijkt uitstoot op het tweede plan te komen (oa. Baxter). Aerodynamische aanpassingen (tot zo’n 10 procent brandstofbesparing) aan de truck en juiste smeermiddelen (3 procent) kunnen de balans richting truck verder positief beïnvloeden.
 
Werkelijke CO2 lasten onduidelijk
Als gezegd zijn de bedrijven op de hoogte van uitstoot van verschillende transportmodi, echter de grootte van de gepresenteerde cijfers varieert nog al eens of is oud materiaal. Er wordt wel gewerkt met op het web aangeboden CO2 calculatie tools, echter geven deze vaak uiteenlopende uitkomsten. Dit doet de aanwezigen (oa. Akzo) dan ook concluderen dat men uitstoot pas werkelijk echt wil (laten) berekenen als men het Europees eens is over de scoop en aanpak van dergelijke berekeningen en te gebruiken basiscijfers.

 

(Klik op de afb. voor een groter beeld) 

 

Tendermanagement: goed maar tijdrovend
Aanwezige ondernemingen streven allen naar een centralisatie van transportaankoop en -planning om zo schaalvoordelen te kunnen benutten. Zij het verschillend in aanpak, zijn de verladers het unaniem met elkaar eens als het gaat om tijdrovendheid van noodzakelijke tenderprocedures. Contracten lopen, los van tussentijdse aanpassingen aan brandstoftoeslagen, van 3 jaar max, naar voor de meeste slechts jaarlijks (Kraft). Ondanks dat verladers stellen op zoek te zijn naar lange termijn relaties, wordt hier dus erg veel tijd aan besteed. Dit is uiteraard te relateren aan de aan te besteden volumes die variëren van 150-200.000 FTL zendingen op jaarbasis. De langer lopende contracten maken het echter wel mogelijk om, in overleg met truckproducenten, een customised trucktype te definiëren. Zo wordt transport aangepast aan het onderhavige producten, met als doel het verder optimaliseren van de loadfactor. 
  

De meeste verladers zijn goed op de hoogte van afzonderlijke componenten binnen directe en indirecte kosten van de transportbedrijven, dit ter ondersteuning van het tenderproces. Daarnaast werkt men graag met variabele beloning als een soort loon-naar-werk structuur om de onderlinge relatie scherp te houden (AB Inbev). Qua brandstoftoeslagen lijken verladers over vergelijkbare info te beschikken en wordt gewerkt met vast afgesproken toeslagpercentages, afhankelijk van een reeks voorgedefinieerde kostprijsschijven.

 

Transportplanning kan altijd beter
Binnen planning kijkt men meer en meer naar leveringen buiten piekuren, om zo congesties te vermijden en vooral brandstof te besparen. 

 

Ook de inzet van juiste trucktypen voor bijbehorende distributie/transportpatronen kan tot aanvullende besparingen leiden. Het idee dat alle zendingen binnen 24 uur geleverd moeten worden, is iets dat verladers en vervoerders elkaar samen opleggen. Meermaals blijkt de ontvanger daar niet speciaal mee gebaat te zijn. Bij vertraging kan zendinggrootte toenemen en kan ook het leeg rijden in overleg met transporteurs actief voorkomen worden. Vaak doet men hiervoor ook een beroep op E-freight databases als Transporeon of Transwide: deze tools lijken erg geschikt voor ad hoc vrachtuitwisseling. Verdere automatisering is hier goed mogelijk.
 

Chauffeursgedrag: eenvoudig besparen
Een onderneming in de chemische sector is afgelopen maanden bezig geweest om met een klein toestel, los van het voertuig, (g-)krachten te meten die worden veroorzaakt door het voertuig, meer specifiek het rijgedrag van de chauffeur. Met dit toestel kan dagelijks via het internet uitgelezen worden hoe de chauffeur met zijn rollend materieel is omgegaan. De eerste testen zijn veelbelovend, en slechts tegen geringe investeringskosten en beperkte communicatiekosten kunnen verlader en vervoerder samen werken aan een verdere reductie van het brandstofverbruik, per voertuig geschat op 5%, met een bijkomstig positief effect op onderhoudskosten, de verkeersveiligheid en een opvolgende reductie van verzekeringspremies.

 

 Bron: TNO Respons 

 

Ecodriving is populair
Ecodriving zonder verdere tools wordt door allen nauwlettend in de gaten gehouden en wordt in effectiviteit gemiddeld geschat op brandstofbesparing tussen 8 en 13 procent afhankelijk van de truckgrootte. Intervals voor opfrissingscursussen variëren van een half jaar tot eens per twee jaar. Correcte bandenspanning kan overigens 5 procent brandstof besparen. Op vlak van operaties is het goed vaker naar chauffeurs te luisteren: met hun locale kennis kunnen zij goed oneffenheden uit de planning halen door onderlinge vrachtuitwisseling met een collega. Daarnaast kunnen zij actief werven voor retourvrachten.
  

Best practices uitwisseling
In Nederland zijn we al wat meer gevorderd met het optimaliseren en uitwisselen van gegevens via bijvoorbeeld Digiscan of een site als transportbesparing.nl. Ook de Lean and Green award van Connekt stimuleert groene ideeën bij transportondernemingen. Toch verdient het aanbeveling het kopiëren van elkaars groene initiatieven maximaal te promoten. Mogelijke aanvullende verbeteringen in de operatie komen op deze wijze van zelf ter sprake.
 

Blinkende toekomst 

Bovenstaand betoog geeft een aantal mogelijke suggesties om actief aan brandstofbesparing te doen. Meer gegevens zijn beschikbaar bij TNO. Veel van genoemde besparingen kunnen op relatief eenvoudige wijze gerealiseerd worden. Uiteraard werkt ondertussen ook de truckindustrie aan verdere brandstof reducerende technieken. De combinatie van verladers- en vervoerdersinitiatieven, samen met de industrie, moet het mogelijk maken te voldoen aan de gevraagde CO2 reductie van 0,7 kg per voertuigkm momenteel naar 0,33 kg CO2/vkm in de verre toekomst (2050!).
 
En mocht de verschuiving van weg naar rail en binnenvaart alsnog doorzetten, dan nog zal het wegvervoer een belangrijk deel van bijbehorend voor- en natransport voor zijn rekening nemen. Conclusie is dan ook dat er zeker een blinkende toekomst voor het wegtransport is. Voor elke organisatie geldt dan wel: breathe green of te wel: ga er echt voor!

Reageer op dit artikel