nieuws

Bedrijfsleven komt met toekomstvisie voor logistieke sector

Ketensamenwerking 3559

Het bedrijfsleven wil met een gezamenlijk programma op langere termijn het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. De ambities hiervoor zijn vastgelegd in ‘Visie Handel en Logistiek 2040. Volgens de alliantie moet de overheid in de toekomst vooral investeren in de infrastructuur rondom de belangrijke economische centra van ons land: de main-, brain- en greenports, terminals, distributiecentra en de grote steden onderling beter verbinden met het buitenland.

Bedrijfsleven komt met toekomstvisie voor logistieke sector

Het visiedocument werd afgelopen donderdag ondertekend door 19 belangenorganisaties uit het bedrijfsleven. Doelstelling van de vijftien pagina’s tellende visie is dat bedrijven internationaal concurrerend moeten blijven en tegelijkertijd een bijdrage gaan leveren aan een nog sterker en leefbaar Nederland. Met ondertekening van het document bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistieke sector. Uitgangspunt is daarbij om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.

Vervoer over alle afstanden emissievrij

De visie gebruikt het bedrijfsleven als uitgangspunt voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo hebben de ondernemers als doelstelling dat ze er samen voor willen zorgen dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd. Ook moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Bovendien gaan de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en is de afspraak gemaakt dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

Kilometerheffing voor alle modaliteiten

Opmerkelijk is dat in het visiedocument onder meer wordt gepleit voor het invoeren van een kilometerheffing voor alle modaliteiten. “Vaste belastingen en heffingen zijn in 2040 afgeschaft. In plaats daarvan is een systeem van beprijzen van gebruik van infrastructuur zowel in het weg-, water,- spoor-, als luchtvervoer geaccepteerd. Voorwaarde daarbij is de duurzame inzetbaarheid van modaliteiten.”

Visie Handel en Logistiek in 2040

Visie Handel en Logistiek in 2040

‘Sociale innovatie is de norm’

Ook wordt in de visie – die vooral gezien moet worden als een stip aan de horizon – uitgebreid stil gestaan bij de veranderende rol van de werkgever en werknemer in 2020, waarbij duurzame inzetbaarheid het belangrijkste uitgangspunt moet zijn. ‘Sociale innovatie is daarbij de norm, met hybride werkvormen in flexibele bedrijfsstructuren, die een win-win creëren met meer rendement voor werkgevers en meer uitdaging voor werknemers. Bedrijven hebben netwerken opgezet om onderling medewerkers uit te kunnen wisselen, zodat medewerkers perspectief op ontwikkeling en groei blijven hebben en voor de sector behouden blijven. De logistiek is zo ook in de toekomst een aantrekkelijke sector om in te werken.

Ondertekenaars visie

De ondertekenaars van de visie zijn: evofenedex, VNO-NCW, TLN, havenbedrijf Rotterdam, havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, ProRail, ACN, MKB Nederland, KNV, KVNR, CBRB, BLN-Schuttevaer, NVB, Vereniging van Waterbouwers, ORAM, Deltalinqs, KLM Cargo en VRC. Opmerkelijk is dat de Topsector Logistiek het visiedocument heeft ondertekend. TLN – ook betrokken bij de topsector – laat in een reactie weten dat dit een visie is die vanuit het bedrijfsleven is opgesteld en dat dit document als de input dient voor de uitvoeringsagenda van de Topsector Logistiek. “De topsector wordt hier dus zeker wel bij betrokken”, benadrukt een TLN-woordvoerder desgevraagd.

 

Reageer op dit artikel