nieuws

Europese verkiezingen: staat logistiek voldoende op de agenda?

Distributie 1260

Donderdag mag Europa stemmen voor een nieuw Europees Parlement. Waar moet de EU zich de komende jaren op concentreren als het om logistiek gaat? Hoe staan de politieke partijen erin? Branche organisatie TLN tekende de belangrijkste thema’s op en politici voerden een debat over logistieke topics.

Europese verkiezingen: staat logistiek voldoende op de agenda?

In Brussel worden de meeste wetten- en regels voor transport en logistiek ontwikkeld. Onlangs werd een Logistiek verkiezingsdebat gehouden door de Logistieke Alliantie. Hieruit bleek dat de partijen het niet overal over eens zijn zoals de CO2-heffing en het creëren van een gelijk speelveld voor transport en logistiek in Europa.

Wat moet op de agenda?

TLN zette in een zogeheten position paper voor de politici op een rijtje wat volgens de branche de vier belangrijkste thema’s zijn en wat de EU hierin zou kunnen betekenen. Tijdens het debat kwamen een aantal van deze onderwerpen langs. De reacties van de politici die meededen aan dit debat staan eronder vermeld.

1. Digitalisering en innovatie

Verdergaande digitalisering zal de bedrijfstak fundamenteel veranderen. Denk aan een betere aansluiting tussen onderdelen van de logistieke keten, nieuwe werkprocessen en zelfrijdende vrachtauto’s. Met digitalisering zijn grote voordelen te behalen, zoals vereenvoudiging van administratieve lasten en uniforme handhaving binnen Europa. Het scheppen van goede randvoorwaarden voor het veilig delen van data is hierbij noodzakelijk. Het Open Trip Model maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat verschillende partijen (verladers, dienstverleners, gemeenten e.d.) met elkaar communiceren. Hierdoor kan op een efficiënte manier informatie worden uitgewisseld over bijvoorbeeld milieuzones of wegopbrekingen. Dit is een praktische oplossing voor vervoerders als dit betekent dat ze maar met één instrument hoeven te werken om een rit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is van belang dat dit soort platforms ook in Europa aandacht krijgt.

2. Duurzaamheid in de transportsector

Van links naar rechts: Eveline Herben (CDA), Lara Wolters (PvdA), Steven Lak (Logistieke Alliantie), Emily van de Vijver (D66), Peter van Dalen (ChristenUnie), Jannie Visscher (SP), Caroline Nagtegaal (VVD) en Dirk-Jan Koch (GroenLinks).

TLN vindt het belangrijk dat de bedrijfstak meewerkt aan de CO2-doelstellingen zoals gesteld in het Klimaatakkoord. Denk aan de inzet van voertuigen op alternatieve brandstoffen en het zero emission beleid in binnensteden vanaf 2025 en een halvering in CO2-uitstoot door vrachtwagens in 2030. Daarnaast kan het efficiënter inrichten van de logistieke keten en ketensamenwerking een positief effect hebben op verduurzaming.
Nog altijd een doorn in het oog van TLN is het feit dat de regels in Europa niet overal hetzelfde zijn, daarom pleit de branche organisatie voor harmonisering op Europees niveau van de toegangseisen van vrachtwagens tot steden. Ook moet er toestemming komen voor de inzet van LZV’s in heel Europa.

Lees ook: Nieuwe CO2-wet voor trucks – hoe zit het?

Tijdens het debat is er gesproken over de Europese CO2-heffing. De partijen verschilden hierover van mening. SP-kandidaat Jannie Visscher pleitte voor een minimumtarief voor een dergelijke heffing, waarbovenop de landen individueel kunnen bepalen hoe hoog de heffing wordt. ‘De CO2-uitstoot wordt grotendeels gedaan door industrie die werkt met fossiele stoffen, niet door burgers.’ Zij pleit ervoor om de opbrengst te investeren in duurzame initiatieven. Visscher kreeg bijval van Dirk-Jan Koch (GroenLinks) en Lara Wolters (PvdA). Ook zij zijn voorstander van een Europese CO2-heffing, alleen denken zij dat een dergelijke regeling moeilijk voor elkaar te krijgen is in Europa en willen daarom al starten in Nederland. ‘Alle lidstaten moeten het er unaniem over eens zijn en dat is lastig’, aldus Wolters. ‘Wij pleiten dan ook voor een kopgroep van landen die hiermee aan de slag gaan.’

Bij CDA, VVD, ChristenUnie en D66 is weinig enthousiasme te bespeuren voor een landelijke extra CO2-heffing. ‘Als alleen Nederland een heffing invoert heeft dat volgens mij geen zin’, aldus Emily van de Vijver (D66). Caroline Nagtegaal van de VVD vreest dat een dergelijke extra belasting bedrijven wegjaagt. ‘En juist die grote bedrijven houden veel mensen, direct en indirect, aan het werk. Ook de kleine mkb’er.’ Bovendien zijn er volgens deze partijen nog genoeg andere dingen die geregeld moeten worden en die kunnen bijdragen aan een beter klimaat. Nagtegaal: ‘Met een gezamenlijk Europees luchtruim kunnen we kortere vluchtroutes realiseren. Daarnaast ligt er ook op het spoor nog een uitdaging om met eenduidige regels en software transport te vergemakkelijken.’ Peter van Dalen (ChristenUnie) wijst op de kansen die er liggen voor bijvoorbeeld waterstof. ‘Dit soort nieuwe technieken moeten we een kans geven. Dat kan door de belasting op waterstof aan te passen om het zo voordeliger in de markt te zetten.’

3. Ontwikkelingen aan de grenzen van Europa

De moeizame voortgang op het gebied van handelsverdragen, sancties tegen Rusland en een dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten laten zien dat Europa op zoek is naar haar rol op het wereldtoneel. Dichter bij huis en veel concreter voor de Nederlandse transportsector werpt Brexit zijn schaduw vooruit. De gevolgen van een ‘harde’ Brexit zijn in het bijzonder voor de transportwereld groot en schadelijk. TLN zou graag een soepele overgang zien. Dat houdt in: goede afspraken op het gebied van douaneformaliteiten en erkenning van alle Europese regels die van toepassing zijn op transport.

Voor de toekomst van de transportsector is het belangrijk te kijken naar ontwikkelingen in een land als China. Het Belt and Road Initiative is zo’n ontwikkeling die Europa niet mag negeren. De logistieke keten stopt niet bij de grenzen van ons werelddeel. Het is wijs om initiatieven die deze keten kunnen verstevigen, en daarmee de positie van het Nederlandse bedrijfsleven, niet direct af te wijzen.

De veiligheid van chauffeur en lading komt steeds meer in het geding. Ingevoerde grenscontroles vertragen de doorstroom van transport binnen Europa. De kunst is om een goede balans te vinden tussen de veiligheid voor chauffeurs, misdaadvrij vervoer en tegelijkertijd zonder al te veel obstakels te kunnen bewegen en vervoeren. Beveiligde parkeerplaatsen zijn volgens TLN een onderdeel van de oplossing.

4. Gelijk speelveld voor eerlijke concurrentie

De Europese Commissie heeft in de afgelopen termijn een belangrijke aanzet gegeven tot hervorming van voor de Nederlandse transportsector relevante regels. Het hangt echter van de handhaving af of deze maatregelen het gewenste effect gaan hebben. Daarom wil TLN dat de nieuwe Commissie en het nieuwe Parlement inzetten op effectieve en eenduidige handhaving. Het verschil in interpretatie tussen de lidstaten is nu nog erg groot. Dit levert veel ongemak en onnodig hoge boetes op.
TLN pleit voor harmonisering van een aantal wetten en regels opdat een écht gelijk speelveld in Europa ontstaat. Te denken valt aan bijvoorbeeld harmonisatie van motorrijtuigenbelasting en het niveau van brandstofaccijnzen. Verder zijn rijverboden volgens de branche organisatie niet meer van deze tijd en moeten worden geschrapt, eventueel op een enkele uitzondering na. Als bedrijven werkelijk op gelijke voet met elkaar moeten kunnen concurreren is een Europees minimumloon onontkoombaar. Het eerste mobiliteitspakket wordt hoogstwaarschijnlijk een verantwoordelijkheid van het nieuwe Europees Parlement. TLN waarschuwt dat een terugtrekking achter nationale grenzen de ongelijke economische omstandigheden binnen Europa in stand zal houden.

Uit het debat bleek dat de partijen onderling veel verschillen als het over de arbeidsmarkt gaat. De tekorten aan chauffeurs lopen steeds meer op, zo bleek ook wel bij vragen van ondernemers uit de zaal. Zij zitten met hun handen in het haar, omdat er in het hele land geen chauffeur meer te vinden is. Ook ervaren de ondernemers ongelijkheid in behandeling. ‘Ik ken die verhalen ook’, aldus van Dalen. ‘Dat Nederlandse chauffeurs in Frankrijk wel worden gecontroleerd en Letse niet omdat de gendarmerie zegt: wij weten dat jullie wel kunnen betalen.’ Volgens hem ontbreekt het aan Europese handhaving, iets waar PvdA-kandidaat Wolters zich bij aansluit. ‘De Europese instituties moeten worden versterkt om Europees te kunnen handhaven.’ Eveline Herben (CDA) stelt dat er met detacheringsrichtlijn en cabotageregels al eerste stappen zijn gemaakt naar Europees beleid. ‘Maar wat ons betreft blijft arbeidsmarkt een nationale aangelegenheid.’ Reinier van Lanschot van de nieuwe partij Volt wil daarnaast een plan voor werknemers om de robotisering en automatisering in de logistiek op te kunnen vangen. ‘Zij moeten straks overweg kunnen met die nieuwe technieken.’

Lees ook: Slapen in cabine, cabotage, detachering: dit heeft Europa besloten, dit zijn de gevolgen

Reageer op dit artikel