nieuws

Overheid steunt zeehavens bij versterken positie

Distributie

Overheid steunt zeehavens bij versterken positie

Minister Schultz van Haegen, vijf zeehavens, het bedrijfsleven en het Topteam Logistiek hebben gisteren in Rotterdam hun handtekening gezet onder een werkprogramma om de internationale positie van de Nederlandse zeehavens te versterken. Samenwerking is volgens Schultz hard nodig omdat de havens afzonderlijk niet kunnen opboksen tegen de internationale concurrentie.

Het werkprogramma “moet ertoe leiden dat de Nederlandse haveninfrastructuur de beste van de wereld blijft, het marktaandeel van de Nederlandse havens groeit en dat de toegevoegde waarde van de Nederlandse zeehavens toeneemt”, stelde Schultz (Infrastructuur) woensdag aan de Tweede Kamer en voorafgaand aan de ondertekening van het programma (zie foto).

Grote toegevoegde waarde

De vijf Nederlandse zeehavens (Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk en de gezamenlijke havens van Vlissingen en Terneuzen) zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Volgens de laatste Havenmonitor bedroeg de toegevoegde waarde van de vijf zeehavens zes procent van het bruto binnenlands product ofwel 36,2 miljard euro. Aan directe en indirecte werkgelegenheid gaat het om 284.000 arbeidsplaatsen.

Tien concrete acties

In het werkprogramma leggen zowel overheid als zeehavens en bedrijfsleven zich vast op tien concrete acties die eind 2016 gerealiseerd moeten zijn. Met deze acties willen de partijen de positie van de Nederlandse zeehavens versterken. Aanleiding voor het opzetten van het werkprogramma is dat het bedrijfsleven in de zeehavens geconfronteerd wordt met een aantal grote uitdagingen. De keuze van verladers en investeerders voor de Nederlandse zeehavens is niet meer vanzelfsprekend.

Ongeoorloofde staatssteun

De slag om de lading is bovendien hevig en de gevolgen van de economische crisis zijn goed voelbaar. In Noordwest-Europa dreigt overcapaciteit in de raffinagesector en bij containerterminals. Zeehavens in buurlanden ontvangen daarnaast staatssteun, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens onder druk staat. Schultz zegde gisteren toe dat ze zich in Europa hard wil maken om de ongeoorloofde staatssteun aan zeehavens in België en Duitsland terug te dringen.

Gelijke omstandigheden

Dat is hard nodig want onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeksbureau Ecorys hebben vastgesteld dat Duitse en Vlaamse zeehavens flink profiteren van overheidssteun. Rotterdam zou zeven procent meer containers kunnen overslaan als in Europa sprake zou zijn van gelijke omstandigheden voor de havens.

Geen lastenverzwaring

Deze onderzoeksresultaten bleken, zo meldt De Telegraaf gisteren, de opmaat te zijn naar een besluit van het kabinet om de Nederlandse zeehavens een steuntje in de rug te geven. Zo besloot het kabinet in april af te zien van het plan om de havens vennootschapsbelasting op te leggen. Dat scheelt de Rotterdamse haven alleen al jaarlijks een lastenverzwaring van vijftig miljoen euro.

Instellen maritiem loket

Ook wil het Rijk in het kader van het gisteren afgesloten werkprogramma een maritiem loket instellen voor het aanvragen van Europees geld, de regeldruk verminderen rond invoer en achterlandvervoer van zeevracht en maatregelen nemen om de groei van het spoorgoederenvervoer in goede banen te leiden.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Ook wil het Rijk onder meer onderzoeken welke knelpunten er zijn in de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op de behoeften in de zeehavens, wat de verschillen zijn in de inspectie- en toezichtskosten tussen Nederlandse, Belgische en Duitse havens en hoe de publieke belangen in de Nederlandse zeehavens beter kunnen worden gewaarborgd.

Aandacht voor zes thema’s

Het actieprogramma besteedt concreet aandacht aan zes thema’s: de zeehavens en Europa, bereikbaarheid en logistiek, ondernemerschap en arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie, zeehavens en hun omgeving en havensamenwerking en de borging van publieke belangen. Binnen elk van deze thema’s zijn acties afgesproken om de zeehavens en het bedrijfsleven de komende twee jaren te versterken. Het werkprogramma komt bovenop de lopende investeringen in infrastructuur en de activiteiten van de topsectoren, waar de logistieke sector ook deel van uitmaakt.

Spoor essentieel onderdeel werkprogramma

Timo Huges lid van het Topteam Logistiek/Strategisch Platform Logistiek zegt over het werkprogramma: “Goede verbindingen met het achterland zijn bepalend voor de Europese concurrentiepositie van de Nederlandse havens. Het is dan ook terecht dat de kwaliteit van die verbindingen, met name het spoor, een essentieel onderdeel vormt van het werkprogramma voor de komende jaren.”

Sein op groen voor goederentreinen

KNV-directeur Ad Toet zegt in een reactie het Werkprogramma Zeehavens van harte toe te juichen: “Samen met het Aanvalsplan Spoorgoederenvervoer vormt dit programma een duidelijke visie op hoe partijen door samen te werken de voor de Nederlandse economie vitale positie van de transport- en logistieke sector kunnen beschermen en verder uitbouwen. Met dit plan zet de overheid nadrukkelijke het sein op groen voor de goederentrein.” Volgens Toet betekent het programma een erkenning voor de belangrijke rol die het goederenspoor vervult bij de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse zeehavens.

Eind 2016 nieuw werkprogramma

Minister Schultz zal tussentijds de voortgang van het actieprogramma bewaken en waar nodig in overleg met de partners aanpassingen doorvoeren die aansluiten bij de actualiteit. Eind 2016 wordt voor de volgende periode van twee jaar een nieuw werkprogramma vastgesteld.

Reageer op dit artikel