blog

ADR: de belangrijkste wijzigingen in 2015

Distributie

ADR: de belangrijkste wijzigingen in 2015

De ADR-wetgeving wordt elke twee jaar gewijzigd. Welke wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2015? Pascal Smetsers van de EVO zet hier de ADR-wijzigingen uiteen.

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen voor een belangrijk deel voort uit aanbevelingen van de United Nations (UN). Deze zijn opgenomen in de ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods‘, het zogenoemde ‘oranje boek’.

Op Europees niveau worden voor het wegvervoer de regels vastgesteld door de Economische Commissie voor Europa (ECE). Binnen de ECE is het de Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP15) die de aanbevelingen van de UN uiteindelijk formuleert in het ADR.

De wijzigingen van het ADR zullen zeker ook gevolgen hebben voor de Bijlagen 2 en 3 van het VLG (Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Bij het opmaken van dit artikel waren nog geen wijzigingsteksten van het VLG beschikbaar.

Elke twee jaar wijzigingen

De WP15 vergadert twee keer per jaar in Genève. Vertegenwoordigers van overheden van de ADR-verdragsstaten en Europese industriële brancheorganisaties hebben hierin zitting. Elke twee jaar wordt het ADR herzien, op basis van de UN-aanbevelingen en wijzigingsvoorstellen. Voorstellen worden ingediend door overheden van verdragsstaten en (branche)organisaties.

Uiteraard zijn er ook wijzigingen in de vorm van voorschriften welke geheel nieuw zijn of op belangrijke punten zijn gewijzigd. In dit artikel is een aantal belangrijke wijzigingen belicht door middel van een korte uitleg en voorbeelden.

Algemeen

In algemene zin zijn er veel wijzigingen in relatie tot verwijzingen naar nieuwe/gewijzigde normen of wijzigingen in relatie tot nieuwe en gewijzigde voorschriften welke doorwerken in tal van andere voorschriften. Daarnaast zijn de meeste wijzigingen verduidelijkingen op bestaande voorschriften of definities. Zo wordt de definitie voor ‘vervoer als losgestort’ duidelijker gemaakt door de toevoeging van ‘bulk container’ naast de reeds bestaande genoemde voertuigen of containers. Ook wordt er vanaf heden niet meer gesproken van ‘klasse 7’ maar ‘radioactief materiaal’, zo wijzigt:

Oververpakking: een omhulling die gebruikt wordt (door één enkele afzender in het geval van klasse 7) met het doel om één of meer colli te bevatten en een eenheid te vormen die tijdens het vervoer gemakkelijker kan worden behandeld en gestuwd

in

Oververpakking: een omhulling die gebruikt wordt (door één enkele afzender in het geval van radioactief materiaal) met het doel om één of meer colli te bevatten en een eenheid te vormen die tijdens het vervoer gemakkelijker kan worden behandeld en gestuwd

Wijzigingen vrijstellingen

In sectie 1.1.3 wordt een nieuwe vrijstelling opgenomen in relatie tot het vervoer van lampen waarin zich gevaarlijke stoffen bevinden. De huidige vrijstelling 1.1.3.2. lid H (gassen in lampen voor verlichtingsdoeleinden onder voorwaarde dat zij zodanig zijn verpakt dat alle gevolgen van scherfwerking bij breuk van de lamp beperkt blijven tot binnen het collo) wordt vervangen door voorschrift 1.1.3.10 welke aanvullende voorwaarden stelt aan deze vrijstelling waardoor het ADR alleen niet van toepassing is op:

 • Vervoer van en naar inzamelpunten en/of recyclingcentra;
 • De lampen mogen geen radioactief materiaal en/of meer dan 1 kilogram kwik bezitten;
 • Daarnaast geldt dat de lampen niet meer dan 1 gram gevaarlijke stof mogen bevatten en dat er zo verpakt wordt dat er niet meer dan 30 gram gevaarlijke stof per verpakking aanwezig is;
 • De verpakking moet aan een aantal algemene eisen voldoen.

De 1.000-punten tabel ondergaat een aantal kleine wijzigingen in de vervoerscategorieën 1, 2 en 3 in verband met de nieuwe UN-nummers 3511 t/m 3526 voor het vervoer van ‘geadsorbeerde gassen’ van klasse 2. In vervoerscategorie 4 zijn bij klasse 9 de nieuwe UN-nummers 3508 en 3509 toegevoegd.
Daarnaast wordt de rekeneenheid voor de 1000-punten tabel voor onderstaande situaties gewijzigd:

 • Voor vloeistoffen de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen in liters;
  – Dit was de nominale inhoud van de houders in liters
 • Voor samengeperste gassen, geadsorbeerde gassen en chemische stoffen onder druk de waterinhoud van de drukhouders in liters.
  – Samengeperste gassen en aanverwante is ondergebracht in een nieuw lid

Limited quantities ADR

In 3.4.8 wordt opgenomen dat de kenmerking voor goederen verpakt onder de vrijstelling ‘gelimiteerde hoeveelheden per verpakkingseenheid’ (zoals bedoeld in de Technische Instructies van de ICAO (luchtvaart)) wordt geacht te voldoen aan de gestelde eisen in het ADR 3.4.7. Dit betekent dat de LQ kenmerking voor luchtvaart ook voor het wegvervoer toegestaan is met ingang van 1-1-2015.

Afbeelding 3.4.7.1

Afbeelding 3.4.8.1

Excepted quantities

Voor de onderstaande UN nummers is de E-code gewijzigd in E0 waardoor het niet meer mogelijk is om voor deze stoffen gebruik te maken van de vrijstelling ‘Excepted Quantities’.

UN 1051 PG I, 1089 PG I, 1228 PG II, 1259 PG I, 1261 PG II, 1278 PG II, 1308 PG I, 1331 PG III, 1361 PG II and PG III, 1363 PG III, 1364 PG III, 1365 PG III, 1373 PG III, 1376 PG III, 1378 PG II, 1379 PG III, 1386 PG III, 1545 PG II, 1560 PG I, 1569 PG II, 1583 all packing groups, 1603 PG II, 1613 PG I, 1614 PG I, 1649 PG I, 1672 PG I, 1693 PG I and PG II, 1694 PG I, 1697 PG II, 1698 PG I, 1699 PG I, 1701 PG II, 1722 PG I, 1732 PG II, 1792 PG II, 1796 PG II, 1802 PG II, 1806 PG II, 1808 PG II, 1826 PG II, 1832 PG II, 1837 PG II, 1868 PG II, 1889 PG I, 1906 PG II, 1932 PG III, 1939 PG II, 2002 PG III, 2006 PG III, 2030 PG II, 2073, 2212 PG II, 2217 PG III, 2254 PG III, 2295 PG I, 2363 PG I, 2381 PG II, 2404 PG II, 2438 PG I, 2442 PG II, 2443 PG II, 2558 PG I, 2626 PG II, 2691 PG II, 2740 PG I, 2743 PG II, 2749 PG I, 2798 PG II, 2799 PG II, 2826 PG II, 2835 PG II, 2881 PG II, 2956 PG III, 3048 PG I, 3122 PG I, 3123 PG I, 3129 PG II, 3130 PG II, 3208 PG II, 3242 PG II, 3251 PG III, 3294 PG I, 3315 PG I, 3336 PG I, 3416 PG II, 3448 PG I and PG II, 3450 PG I, 3483 PG I en 3498 PG II.

Afmetingen van kenmerken

Voor de kenmerken ‘OVERVERPAKKING’ en ‘BERGINGSVERPAKKING’ gaan eisen gelden voor de minimale afmeting van de tekst. Deze dient in letters van minimaal 12mm hoog weergegeven te worden in voorkomende gevallen.

Bijzondere bepalingen

Er worden in totaal 14 nieuwe bijzondere bepalingen opgenomen in de voorschriften, een 2 tal voorbeelden:

Bijzondere bepaling 367, voor documentatie geldt dat indien een zending bestaat uit goederen waarvan de juiste vervoersnaam verf en verf verwante producten er gebruik mag worden gemaakt van de juiste vervoersnaam verf verwante artikelen. Deze regel gaat ook gelden voor een aantal soortgelijke juiste vervoersnamen zoals:

 • Verf, bijtend brandbaar/Verf verwante producten, bijtend brandbaar waarbij dan gebruik mag worden gemaakt van de juiste vervoersnaam verf verwante artikelen, bijtend brandbaar
 • Verf, brandbaar bijtend/Verf verwante producten, brandbaar bijtend waarbij dan gebruik mag worden gemaakt van de juiste vervoersnaam verf verwante artikelen, brandbaar bijtend
 • Drukinkt/Drukinkt verwante producten waarbij dan gebruik mag worden gemaakt van de juiste vervoersnaam Drukinkt verwante producten

Bijzondere bepaling 375, gaat voor UN 3077 en UN 3082 de mogelijkheid bieden om voor UN 3077 tot 5kg per (binnen)verpakking en UN3082 tot 5ltr per (binnen)verpakking uitsluitend de algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 tot 4.1.1.8. te laten gelden. Alle overige voorschriften komen dan te vervallen. Dit biedt aanzienlijke voordelen omdat dan onder andere ADR kenmerking en etikettering niet meer vereist is.

Geadsorbeerde gassen

In klasse 2 is een  nieuwe subdivisie 9 toegevoegd voor ‘Geadsorbeerd gas’. Dit is een gas dat indien verpakt voor het vervoer is geadsorbeerd in een vast poreus materiaal, hetgeen resulteert in een interne druk in de drukhouder van minder dan 101.3 kPa bij 20 °C en minder dan 300 kPa bij 50 °C. Deze moeten afhankelijk van hun eigenschappen worden ingedeeld onder één van de nieuwe UN-nummers 3511 t/m 3518 en mogen volgens de nieuwe verpakkingsinstructie P208 worden vervoerd in gasflessen (cilinders).

Nieuwe UN nummers

Er zullen in totaal 20 nieuwe UN nummers worden opgenomen in de stoffenlijst:

(1)

UN nummer

(2)

Omschrijving

(3a)

Klasse

(3b)

Classificatie-code

(4)

Verpakkings-groep

(5)

Etiket(ten)

3507 RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, VRIJGESTELD COLLO, minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld 8 I 8
3508 CONDENSATOR, ASYMMETRISCH (met een energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3 Wh) 9 M11 9
3509 LEEG ONGEREINIGDE VERPAKKINGEN VOOR VERWIJDERING 9 M11 9
3510 GEADSORBEERD GAS, BRANDBAAR, N.E.G 2 9F 2.1
3511 GEADSORBEERD GAS, N.E.G. 2 9A 2.2
3512 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, N.E.G. 2 9T 2.3
3513 GEADSORBEERD GAS, OXIDEREND, N.E.G 2 9O 2.2+5.1
3514 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. 2 9TF 2.3+2.1
3515 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G 2 9TO 2.3+5.1
3516 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G 2 9TC 2.3+8
3517 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. 2 9TFC 2.3+2.1+8
3518 GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G. 2 9TOC 2.3+5.1+8
3519 BOORTRIFLUORIDE, GEADSORBEERD 2 9TC 2.3+8
3520 CHLOOR, GEADSORBEERD 2 9TOC 2.3+5.1+8
3521 SILICIUMTETRAFLUORIDE, GEADSORBEERD 2 9TC 2.3+8
3522 ARSEENWATERSTOF (ARSINE) GEADSORBEERD 2 9TF 2.3+2.1
3523 GERMAANWATERSTOF (GERMAAN), GEADSORBEERD 2 9TF 2.3+2.1
3524 FOSFORPENTAFLUORIDE, GEADSORBEERD 2 9TC 2.3+8
3525 FOSFORWATERSTOF (FOSFINE), GEADSORBEERD 2 9TF 2.3+2.1
3526 SELEENWATERSTOF (WATERSTOFSELENIDE), GEADSORBEERD 2 9TF 2.3+2.1

Infectueuze stoffen

Bloed en bloedproducten bedoeld voor transfusie en weefsel of organen voor transplantatie zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Uiteraard vindt dit zijn oorsprong in het feit dat deze materialen veelal goed gescreend zijn op ziekteverwekkers en daarom niet meer als infectueus risico hoeven te worden beschouwd.

Verpakkingsinstructies

Diverse verpakkingsinstructies worden op enkele details aangepast of aangevuld. Verpakkingsinstructie P208 is opgenomen voor de nieuwe UN nummers voor geadsorbeerde gassen en daarnaast vinden ook gebaseerd op de andere nieuwe UN nummers nieuwe verpakkingsinstructies zijn weg in het ADR.

Verpakkingsinstructies P903a en P903b voor het verpakken van Lithium batterijen en cellen komen te vervallen. Hiervoor komen de volgende nieuwe, duidelijkere, verpakkingsinstructies terug:

– P908: voor beschadigde of defecte Lithium batterijen en/of cellen
– P909: voor verwijdering of recycling van Lithium batterijen en/of cellen

Schriftelijke instructie

De schriftelijke instructie volgens 5.4.3 kent enkele tekstuele wijzigingen, verwijzingen naar norm EN 471 en EN 141 worden verwijderd. Daarnaast komen de voorbeeld verwijzingen naar de veiligheidsbril en de verwijzing naar de ABEK filters te vervallen. Vanwege dit laatste komt lid B van de laatste pagina van de schriftelijke instructie geheel te vervallen.

Vervoer van losgestort goed

Voor het vervoer van losgestorte gevaarlijke stoffen en voorwerpen worden de bijzondere bepalingen zijnde VV (Vrác Vehicule) codes vervangen door 3 VC (Vrác Container) en 10 AP (Additional Provisions) codes. Deze codes gaan leiden tot meer duidelijkheid maar wel een breder scala aan specifiekere bepalingen voor losgestorte gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

Verstikkingsgevaar bij conditioneringsmiddelen

In sectie 5.5.3 worden de bijzondere bepalingen van toepassing op colli en voertuigen en containers met stoffen die een verstikkingsgevaar vertonen wanneer zij voor koelings- of conditioneringsdoeleinden worden gebruikt (zoals droogijs [UN 1845] of stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar [UN 1977] of argon, sterk gekoeld, vloeibaar [UN 1951]) uiteengezet.

Deze worden uitgebreid met voorschrift 5.5.3.1.4 en 5.5.3.1.5 welke regelen dat de voorschriften van 5.5.3 alleen van toepassing zijn als er een reëel gevaar is op verstikkingsgevaar in voertuig of container (5.5.3.1.4) en dat de betrokkenen belast gaan worden met deze risico beoordeling (5.5.3.1.5).

Rookverbod Elektronische sigaretten

Het rookverbod is in de nieuwe voorschriften ook van toepassing op het gebruik van elektronische sigaretten en soortelijke apparaten.

Overgangstermijnen

Voor zover niet anders is voorgeschreven, mogen stoffen en voorwerpen van het ADR tot en met 30 juni 2015 worden vervoerd volgens de voorschriften van het ADR van toepassing tot en met 31 december 2014. Uitdrukkelijk vermeld moet worden dat voor specifieke onderdelen, specifieke overgangsvoorschriften kunnen gelden. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Gesteld wordt dat de kenmerken, etiketten en grote etiketten als benoemd in ADR secties 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 en  5.5.3.6.2 toepassing tot 31-12-2014 mogen worden gebruikt tot 31-12-2016.

Opvallend is ook dat norm EN ISO/IEC 17020-2004 (Algemene criteria voor het functioneren van instellingen die keuringen uitvoeren) slechts tot 28-2-2015 wordt erkend, daarna niet meer. Dit zal een relatie hebben met EN ISO/IEC 17020-2012 welke meer recent is en waarnaar verwezen gaat worden.

Met betrekking tot de schriftelijke instructie, waarvoor ook wijzigingen in het ADR 2015 zijn opgenomen, geldt dat de overgangstermijn loopt tot 30-6-2017.

Voor de wijzigingen in relatie tot de afmetingen voor de kenmerken ‘OVERVERPAKKING’ en ‘BERGINGSVERPAKKING’ geldt een overgangstermijn tot 31-12-2015.

Ander nieus over ADR

EVO workshop vrijstellingsregelingen ADR 2015

Doordat u tijdens de workshop actief aan de slag gaat met het geleerde, bent u ook in staat om de vrijstellingsregelingen zelfstandig toe te passen. Deze workshops zijn op verschillende data en locaties volgen.

Reageer op dit artikel