blog

Luchtvaartveiligheid: wat zijn de consequenties?

Distributie

De luchtvaartwet is per april 2010 veranderd en er zijn aanvullende veiligheidseisen gesteld om de veiligheid in de luchtvrachtketen verder te verbeteren. Logistieke partijen spelen hierin een belangrijke rol. Wat zijn de consequenties van de nieuwe wetgeving voor de logistieke sector, vraagt Robert Kok zich af.

Om de risico’s van terroristische aanslagen te beperken, zijn er veel risicobeperkende maatregelen getroffen. Dergelijke maatregelen zijn soms verstorend maar worden door het publiek geaccepteerd omdat het hun veiligheid betreft.

   

Vrachtproces 

In het luchtvrachtproces zijn ook veel maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat er geen goederen of materialen geladen worden zonder dat die een veiligheidscontrole hebben ondergaan. De meeste maatregelen zijn daarbij niet afwijkend van de maatregelen die in andere branches ook getroffen worden. Veiligheid is ten slotte onderdeel van goed ondernemerschap! 

Aan de hand van de ontwikkelingen moeten de geïmplementeerde maatregelen geëvalueerd en waar noodzakelijk, (tijdelijk) bijgesteld worden. Het incident waarbij een passagier aan boord van een toestel naar Detroit een explosieve stof tijdens de vlucht wilde laten ontploffen, heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er andere detectieapparatuur op Schiphol geïnstalleerd wordt.

  

Veiligheidsbewustwording
Uiteraard wordt er niet in detail over de getroffen maatregelen gesproken. Het zal echter duidelijk zijn dat maatregelen alleen zin hebben in combinatie met een goed niveau van veiligheidsbewustzijn. Indien de medewerkers niet begrijpen waarom bepaalde maatregelen getroffen worden, dan bestaat het risico dat deze maatregelen niet (of niet goed) uitgevoerd worden, of dat er niet adequate op een specifieke situatie wordt gereageerd. Het tijdig herkennen van een (mogelijk) onveilige situatie en het op de juiste wijze omgaan met dergelijke situaties, is van belang. Training van medewerkers is dan ook één van de verplichte maatregelen indien men in contact komt met gescreende luchtvracht.

   

Veiligheidsketen                                                                                                                                  
Om een logistiek proces als een veiligheidsketen te organiseren en waar mogelijk vertragingen en onnodige kosten te voorkomen, streeft de overheid naar betrokkenheid van alle partijen die een rol spelen in het luchtvrachtproces. Dat betekent dat logistieke bedrijven na het treffen van de vereiste maatregelen zich kunnen laten registreren. Indien bedrijven erkend willen worden als erkende luchtvrachtagent of bekende luchtvrachtafzender dan dient dat bij de Koninklijke Marechaussee aangevraagd te worden. Voordat erkenning plaats kan vinden wordt er door de Koninklijke Marechaussee eerst een controle uitgevoerd. Als vaste afzender of vaste vervoerder loopt dat proces via de erkende agent.

  

Rol logistieke sector                                                                                                                                        

De logistieke sector speelt bij luchtvracht een belangrijke rol. Zendingen moeten ten slotte vanaf fabrikanten of tussenpersonen over de weg, rail of water, naar de erkende luchtvracht agenten of luchtvaartmaatschappijen worden vervoerd. Een dagelijks proces waarbij veel logistieke ondernemingen betrokken zijn. Een proces waar steeds hogere veiligheidseisen aan gesteld wordt.

De veiligheidseisen rondom het luchtvrachtproces mogen voor de vervoerder dan ook geen verrassing zijn. In het kader van de criminaliteitspreventie heeft u al te maken met criminele risico’s. U treft al maatregelen om die risico’s van afbreuk tijdens opslag/ transport te beperken. Toch?

  

Consequenties                                                                               
Er is een overgangssituatie tot 2013 maar vervoerders kunnen nu al een aantal stappen nemen om te voorkomen dat zij straks niet meer ingeschakeld worden of om onnodige extra kosten of vertragingen te voorkomen. Niet gecontroleerde en tijdens het transport niet (of niet goed) beveiligde luchtvrachtzendingen, moeten bij aflevering bij een erkend luchtvrachtagent of luchtvaartmaatschappij, alsnog een dergelijke veiligheidscontrole ondergaan.

 

Alle partijen in de veiligheidsketen moeten daarbij onder andere een beveiligingsadviseur luchtvracht (bij de erkende agent en bekende afzender) of veiligheidsverantwoordelijke (bekende vervoerder) aangesteld hebben. De veiligheidsfunctionaris mag ook extern ingehuurd worden, wat voor de continuïteit (ook indien u een eigen beveiligingsadviseur heeft) van belang kan zijn. De veiligheidsman/vrouw moet daarvoor een training volgen bij een door het Ministerie van Justitie erkend opleidingsinstituut. Daarnaast moeten de medewerkers die met de gescreende luchtvracht te maken hebben ofwel daar toegang toe hebben onder andere een security awareness training volgen.

 

Zendingen moeten uiteraard tijdens het transport tegen manipulatie beschermd worden. Ook hier geldt dat het belang daarvan ook vanuit criminele risico’s bekend is terwijl veel bedrijven al maatregelen getroffen hebben.

 

Samenvattend
De vereiste maatregelen moeten voor het gewenste veiligheidsniveau binnen de luchtvrachtketen zorgen. Het niet voldoen aan de veiligheidseisen betekent dat bij aanlevering van luchtvracht alle vrachtzendingen alsnog gescreend moeten worden. Dat kan resulteren in (hogere) kosten of vertragingen bij het verzenden.

De overgangsregeling betekent niet dat transporteurs moeten gaan wachten tot het laatste moment. Erkende luchtvrachtagenten zullen mogelijk verlangen dat vervoerders voldoen aan de nieuwe regelgeving.
   

Kosten en baten               
De nieuwe veiligheidseisen brengen kosten met zich. Per ondernemer zal dat echter verschillen en dat is ook afhankelijk van het al aanwezige niveau van veiligheidsmaatregelen. De training van de veiligheidsfunctionaris en medewerkers genereert ook kosten maar verhoogt ook de bewustwording waarmee het risico van incidenten en verstoringen kan worden verminderd. Veiligheid draagt daarnaast ook bij aan de resultaten en het imago van de onderneming.

Reageer op dit artikel