blog

Incoterms 2010 zijn binnenkort van kracht

Distributie

Incoterms 2010 zijn binnenkort van kracht
Incoterms 2010

De nieuwe regels voor Incoterms 2010 zijn vastgesteld door de International Chamber of Commerce. Hoewel het geen volledige revisie van deze standaard handelscondities is, zijn er toch een aantal belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2011. Sebastiaan Moolenaar van AKD Advocaten geeft een uitgebreide toelichting.

De ‘Incoterms 2010 regels’ zijn na een herzieningsproces van zo’n twee jaar in september 2010 door de International Chamber of Commerce (ICC) vastgesteld en kunnen worden gebruikt vanaf 1 januari 2011. De nieuwe regels vervangen de huidige ‘Incoterms 2000 regels’ en zijn het resultaat van de voortdurende periodieke herziening van deze door de ICC opgestelde leveringscondities.

 

De herziening is van groot belang voor internationaal opererende handelspartijen. De Incoterms bakenen een groot aantal wederzijdse verplichtingen van koper en verkoper af bij de levering van goederen en vormen een essentieel onderdeel van de internationale koopovereenkomst.

 

Om in de pas te blijven lopen met de modernisering van de internationale handelsstromen, houden de meest recente regels rekening met onder andere elektronische documentatie en veiligheid in de supply chain. Daarnaast worden duidelijker definities gegeven van een aantal begrippen in de Incoterms 2010 regels. Al met al is het de bedoeling geweest om een eenvoudigere weergave en uitleg te geven van de verschillende leveringscondities, welke tevens op meer logische wijze zijn gerubriceerd, en voorts zijn gereduceerd van dertien tot elf condities.

 

Twee nieuwe regels Incoterms

Allereerst is het aantal Incoterms regels teruggebracht van dertien naar elf, doordat een viertal regels (DAF, DES, DEQ en DDU) zijn vervangen door twee nieuwe regels: DAT en DAP. De vervangen regels DAF, DES en DEQ werden in de praktijk overigens weinig gebruikt. De twee nieuwe regels kunnen worden gebruikt onafhankelijk van de modaliteit van het vervoer, waarbij levering steeds plaats vindt op de overeengekomen plaats van bestemming.

 

  • Delivered At Terminal (DAT)

Bij de regel DAT (Delivered At Terminal) vindt levering plaats door het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, gelost van het aankomend vervoermiddel.

 

  • Delivered At Place (DAP)

Bij de regel DAP (Delivered At Place) vindt levering eveneens plaats door ter beschikking stellen van goederen aan de koper, en wel gereed om te worden gelost. Bij deze twee regels draagt de verkoper alle kosten en risico’s die verband houden met het vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming.

 

Nieuwe classificatie Incoterms

Naast bovenstaande inhoudelijke wijziging van de regels zijn de regels ook op een nieuwe wijze geclassificeerd. In plaats van de vroegere classificatie naar letter, is nu een onderverdeling gemaakt in regels die gelden voor elke wijze van vervoer (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP en DDP), en regels die slechts gelden voor vervoer over binnenwateren en de zee (FAS, FOB, CFR en CIF). Ten aanzien van de laatstgenoemde categorie is nog van belang op te merken dat de toelichting bij deze regels nu vermeldt dat de goederen geacht worden geleverd te zijn wanneer zij aan boord van het schip zijn, in plaats van de vroegere uitleg waarbij levering plaats vond bij het passeren van de scheepsreling.

   

Korte toelichting

Een mooie verbetering is dat, voorafgaand aan een gedetailleerde beschrijving van de diverse verplichtingen van verkoper en koper, er per regel eerst een algemene korte toelichting wordt gegeven. Deze toelichting geeft zeer bondig samengevat weer waar de risico-overgang plaatsvindt, en welke partij welke kosten dient te dragen. Overigens maakt deze toelichting geen deel uit van de eigenlijke Incoterms regels; zij dient alleen als toelichting en hulpmiddel bij de keuze van koper of verkoper voor de in het specifieke geval meest geschikte regel.

 

Elektronische data-uitwisseling

De Incoterms 2010 regels zijn volledig toegerust op elektronische data-uitwisseling, en stellen elektronische berichten gelijk aan papieren berichten, voor zover overeengekomen door partijen of gebruikelijk in de branche. Per regel wordt duidelijk toegelicht voor welke schriftelijke documenten een gelijkwaardige elektronische equivalent bestaat.

 

Verzekering vervoer

De verplichtingen van koper en verkoper ten aanzien van de verzekering van het vervoer van de goederen is aangepast aan de per 2009 aangepaste Institute Cargo Clauses. Met de wijzigingen in deze clauses wordt rekening gehouden, en in de relevante clausules A3/B3 worden steeds per regel de specifieke verzekeringsverplichtingen voor koper en verkoper weergegeven.

 

In het kader van de toenemende aandacht voor veiligheid in de supply chain voorzien de Incoterms 2010 regels in specifieke verplichtingen voor koper en verkoper om elkaar informatie te verschaffen of hulp te verlenen bij het verkrijgen van documentatie die noodzakelijk is voor het veilig in-, uit- en vervoeren van de goederen.

 

Commoditieshandel

De Incoterms 2010 regels zijn nu ook beter toepasbaar in de commoditieshandel. Omdat in geval van filièrecontracten de partijen binnen de filière (distributiekanaal) niet als zodanig zèlf de goederen ‘verschepen’, voorzien de nieuwe regels in dergelijke gevallen nu in de alternatieve mogelijkheid voor de filière-verkoper om aan zijn verplichtingen jegens zijn koper te voldoen door de al verscheepte goederen aan de koper te ‘verschaffen.

 

Behandelingskosten terminal

Een laatste belangrijke wijziging betreft de behandelingskosten op de terminal. Deze zogenaamde Terminal Handling Charges vallen vaak in een veelvoud van losse kostenposten uiteen, waarvan het onduidelijk is of deze nu wel of niet zijn inbegrepen in de kosten voor het vervoer, en ten laste van welke partij deze kosten dienen te komen. Teneinde te voorkomen dat deze kosten tweemaal door de koper dienen worden te betaald – namelijk eenmaal aan de verkoper door middel van een opslag op de koopprijs, en daarna nogmaals direct aan de vervoerder of aan de terminal – geven de Incoterms 2010 regels nu duidelijke instructies welke terminalkosten voor rekening van welke partij dienen te komen.

 

Al deze wijzigingen hebben tot doel gehad om de Incoterms regels eenvoudiger, duidelijker en beter toepasbaar in de praktijk te maken. Van dramatische wijzigingen is geen sprake; de meeste wijzigingen vloeien voort uit ontwikkelingen in de internationale handel zelf. De ICC probeert nu internationale handelspartijen van handzamere regels en advies te voorzien, zodat zij duidelijk weten welke rechten en verplichtingen zij aangaan ten opzichte van hun contractspartij.

 

Geen vervanging koopcontract

Zoals de ICC zelf al waarschuwt, vervangen de Incoterms regels nadrukkelijk niet het koopcontract. De keuze voor een bepaalde leveringsconditie maakt slechts een onderdeel uit van de gehele koopovereenkomst. Onderwerpen als betaling, eigendomsoverdracht, rechtsmiddelen bij wanprestatie, duur en beëindiging van de overeenkomst, rechts- en jurisdictiekeuze, maar ook bijvoorbeeld belangrijke bepalingen over intellectuele eigendom en geheimhouding, worden niet bestreken door de Incoterms regels, en zullen daarom aanvullend schriftelijk tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke van een duidelijke afspraak over deze onderwerpen zal er sprake zijn van een grote rechtsonzekerheid, waarbij partijen in geval van een conflict geen duidelijk overzicht hebben over hun respectievelijke rechten en verplichtingen.

      

Incoterms in koopcontract

Het is aan te raden altijd een Incoterms regel in uw koopcontract op te nemen. Gebruik deze regel echter wèl op de juiste manier en in overeenstemming met wat u daadwerkelijk wilt, en zorg daarnaast voor een goede contractuele basis van uw afspraken. Het is van belang om te zorgen voor goede afstemming tussen het management, de finance afdeling en de sales afdeling van uw onderneming, om zo de zekerheid te hebben dat de leveringscondities die uiteindelijk worden afgesproken door de sales afdeling ook echt in lijn zijn met de commerciële en financiële mogelijkheden (en beperkingen) van uw onderneming. Met een juiste regelkeuze kunnen kosten van vervoer, verzekering en behandeling van de goederen, alsook indirecte belastingen (BTW-teruggaaf) worden gecontroleerd en mogelijk bespaard.

Reageer op dit artikel