blog

Nieuwe logistieke diensten bieden grote kansen

Distributie

Nieuwe logistieke diensten bieden grote kansen
Multimodaal

Weg, spoor en water zijn nog vaak gescheiden werelden. Logistieke bedrijven kijken vooral naar innovatie binnen hun eigen modaliteit. Maar door slimmer samen te werken kunnen diensten ontstaan die meer zijn toegespitst op de behoeften van de klant. Volgens Harald Feijth van innovatienetwerk Syntens liggen er grote kansen.

Bedrijven die goederen ontvangen hebben behoefte aan nieuwe logistieke diensten die beter aansluiten op hun wensen. Daar liggen grote kansen voor de sector. Tot nu toe laten transporteurs die kansen liggen, vooral omdat zij nog niet voldoende intermodaal denken. Wegvervoerders ontwikkelen systemen om het transport over de weg effectiever te maken. En hetzelfde geldt voor transporteurs die over het spoor of water vervoeren. In plaats van de handen ineen te slaan, beconcurreert men elkaar. Dit zet transporttarieven onder druk.

      

De sector bepaalt zelf welke innovaties kansrijk zijn en waar klanten behoefte aan hebben. Maar innovatienetwerk Syntens wil dat proces graag faciliteren. Dat gebeurt door ondernemers en brancheorganisaties bij elkaar te brengen in zogenaamde ‘clusters’, samenwerkingsverbanden waarbij bedrijven en kennisinstellingen afspra­ken maken en gezamenlijke doelstellingen nastreven. In een cluster kunnen deelnemers hun eigen expertise koppelen aan die van anderen. Maar een cluster kan pas echt goed werken als de deelnemende ondernemers bereid zijn voorbij hun directe eigenbelang te denken. Mijn ervaring is dat dit ook gebeurt. In clusters ontstaat vaak een atmosfeer die positief is en leidt tot innovatie.

 

Logistiek cluster in Rotterdam

Onlangs is er een logistiek cluster gevormd in de regio Rotterdam. Syntens bracht circa tien transportondernemers (uit verschillende modaliteiten) en vertegenwoordigers van brancheverenigingen samen. Een hoogleraar van de Erasmus Universiteit gaf een presentatie over intermodale samenwerking en de ondernemingskansen die dit oplevert. De deelnemers in het platform hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk hun dienstverlening nog beter afstemmen op wat klanten willen. In kleine groepjes gaan de ondernemers daarom het gesprek aangaan met hun klanten. Dit zijn diepte-interviews over visie en strategie en hun logistieke behoefte. Met de informatie die daaruit komt, zal in het platform nagedacht worden over oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld een ICT-systeem zijn, maar dat hoeft niet. Innovatie zit soms ook in procesverbetering of een andere manier van organiseren.

       

Het gaat er bottom line om dat innovaties ertoe bijdragen dat de logistieke dienstverlening meer waarde krijgt. Hierdoor gaan klanten de transportlogistiek als een onderdeel van hun interne processen zien en zijn ze wellicht bereid meer voor die dienstverlening te betalen. Kijk bijvoorbeeld naar Albert.nl, de bezorgdienst van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Klanten die hun bestelling op een specifiek afgesproken tijd in huis willen hebben, betalen meer dan klanten die hun bestelling laten verzenden in een gecombineerde rit of in dal uren. Albert.nl geeft vooraf de opties aan, maar de klant kiest zelf wat hij wil. Simpel, effectief en een succes.

  

Clusterwerkwijze gebaseerd op gezamenlijk succes

Syntens hanteert een simpele en doeltreffende werkwijze bij het faciliteren van business clusters. Er zijn drie belangrijke randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan binnen een cluster:

  

 1. Er moet een gezamenlijk doel zijn
 2. De trekker van het cluster moet uit de groep komen 
 3. Men moet allemaal bereid zijn te investeren en daardoor een risico te lopen. Men profiteert uiteindelijk ook allemaal van de resultaten.

  

Er is echter wel een belangrijk proces vooraf gegaan aan het tot stand komen van een cluster. Gedurende dat proces waarbij er wordt gesproken over de doelstelling, het vaststellen van de inhoudelijke bijdrage, de financiële inbreng en de tijdsbesteding houdt Syntens met name de verhoudingen tussen de clusterdeelnemers in de gaten en ondersteunt zo in de opbouw van het onderlinge vertrouwen. Vertrouwen is geen randvoorwaarde maar een eis om tot succesvolle samenwerking te komen echter deze eis is niet af te dwingen.

    

Om inzicht te krijgen in knelpunten van clusters beschikt Syntens over een clusterradar (ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht van Syntens). Hiermee wordt op een simpele manier helder gemaakt waar er onderling aan verschillen in inzicht zijn, gebaseerd op kritische succesfactoren van een samenwerkingsverband. Door deze succesfactoren te benoemen worden ze bespreekbaar. Een zeer doeltreffende manier om ongrijpbare krachten binnen een cluster inzichtelijk te maken en zo tot werkbare oplossingen te komen. De clusterradar ondersteunt dus bij het versterken van een samenwerkingsverband. Deze ondersteuning bestaat uit het visualiseren van de mate waarin een cluster aan de kritieke succesfactoren voor samenwerking voldoet. Hiermee stimuleert het instrument de clusterdeelnemers om zich te focussen op de voor hun samenwerking belangrijke aandachtspunten.

 

De clusterradar levert:

 

 • een objectieve afbeelding van de gezondheid van de samenwerking; echt zichtbaar;
 • de opinies van álle samenwerkingspartners, niet alleen de ‘grootste’;
 • eerlijke antwoorden (niet sociaal wenselijke);
 • stimulans tot nadenken en discussie;
 • zicht op blinde vlekken en verschillen van mening of visie;
 • een checklist: zijn alle cruciale punten behandeld?;
 • een solide basis waar verbeteracties uit voortvloeien;
 • een professionele aanpak voor het versterken van de samenwerking.
     

En dat leidt tot:

 

 • bewustwording: zowel de sterke kanten, als ook de risico’s van de samenwerking worden duidelijk; 
 • hechter en doelgerichter: er vind een discussie plaat met de andere samenwerkingspartners op basis van de resultaten van de clusterradar;
 • concrete verbeteracties: de Syntensadviseur stelt vervolgacties op vanuit de clusterradar.
   

Gedurende de looptijd van het cluster adviseren wij om op reguliere momenten, bijvoorbeeld jaarlijks, de clusterradar in te zetten om zo de vitaliteit van het cluster te meten en indien gewenst maatregelen te nemen die het doel van het cluster ten goede komen.

Reageer op dit artikel