blog

Authorised Economic Operator (AEO); hoe nu verder?

Distributie

De Authorised Economic Operator (AEO) is per 1 januari 2008 ingevoerd in de Europese Unie. Veel bedrijven worstelen op dit moment met vragen over de AEO-status: wat zijn de voordelen van AEO-certificering en voldoen we aan de voorwaarden om AEO-gecertificeerd te worden?

De Europese Commissie heeft de wijziging in de communautaire wetgeving gepubliceerd ten aanzien van de AEO-certificering met betrekking tot het waarborgen en het verbeteren van de veiligheid van de supply chain.

De Europese Commissie heeft ook standaarden en criteria (Authorised Economic Operators guidelines on standards and criteria) gepubliceerd voor de toekenning van de AEO-status. Daarnaast is inmiddels ook bekend hoe de douane in Nederland omgaat met het verlenen van AEO-certificaten.

 

In dit artikel zullen wij eerst een antwoord op de genoemde vragen geven en vervolgens ingaan op een uniek product dat Deloitte heeft ontwikkeld om cliënten te ondersteunen bij het vereiste self-assessment.

Voordelen AEO

Het AEO-certificaat zal ondernemingen diverse voordelen brengen ten opzichte van bedrijven die niet AEO-gecertificeerd zijn. Het betreft volgens de Europese Commissie onder meer de volgende voordelen:

  • minder fysieke en documentaire controles;
  • voorrang bij controles (de douane zal eerst AEO-zendingen controleren en pas daarna niet-AEO-zendingen);
  • keuze van de plaats van de controles, bijvoorbeeld op de plaats van lossing of lading van de goederen;
  • gemakkelijkere toegang tot douanevereenvoudigingen, zoals de domiciliëringsprocedure, Toegelaten afzender en Toegelaten geadresseerde;
  • minder informatie aan douane rapporteren bij pre-arrival en pre-departure (vanaf 1 juli 2009);
  • vooraf mededeling door douane welke zendingen gecontroleerd gaan worden (mits…);
  • diverse onrechtstreekse voordelen.

 

Het AEO-regime zal bedrijven stimuleren de veiligheid binnen het bedrijf te vergroten in ruil voor verschillende stimulansen.

Bedrijven die voldoen, kunnen bijvoorbeeld profiteren van een versoepelde afhandeling van hun goederenbeweging, minder administratieve lasten en minder controles (de zogenaamde ‘green lane’).

Bedrijven die niet in het bezit zijn van een AEO-certificering kunnen belemmeringen ondervinden in de internationale handel met als gevolg stijging van kosten en oponthoud door vertraging en douanecontroles.

Het beeld ontstaat langzamerhand tevens dat AEO-gecertificeerde bedrijven slechts zaken zullen willen doen met andere AEO-gecertificeerde bedrijven. Dit zal voor deze bedrijven de supply chain versnellen, het risico voorkomen dat bepaalde leveringen verlaat zijn door verscherpte controles, en derhalve kosten verminderen. Vanaf 2009 zal een Europese database beschikbaar zijn met een overzicht van de bedrijven met een AEO-certificaat.

AEO-certificering

Het AEO-certificaat kan in Nederland worden aangevraagd sinds 1 september 2007. Voor het aanvragen van een AEO-certificaat zullen bedrijven een self-assessment moeten uitvoeren. Naast het vergunningaanvraagformulier dienen aanvragers een verklaring af te geven dat het bedrijf dat het certificaat aanvraagt, voldoet aan alle voorwaarden en eisen voor AEO (voor zover van toepassing) en dat het bedrijf een self-assessment heeft uitgevoerd en interne controlemaatregelen heeft genomen om te voldoen aan deze voorwaarden en eisen.

Guideline

De voorwaarden en eisen zijn door de Europese Commissie vastgelegd in de vernieuwde AEO Guidelines.  Al eerder was duidelijk dat gekeken zou moeten worden naar reeds bestaande certificeringen op veiligheidsgebied. In de vernieuwde AEO Guidelines geeft de Europese Commissie, per subsectie van de AEO Guidelines, aan bij welke reeds bestaande certificeringen aangesloten dient te worden, om te bepalen of wordt voldaan aan de vereisten voor het bereiken van de AEO-status. In de nieuwe AEO Guidelines wordt verwezen naar de ISO certificeringen (28001:2006, 27001:2005, 17799:2005, 17712:2006 en 9001:2000) en ISPS (International Ship Port Security). Andere certificeringen dienen echter ook in aanmerking genomen te worden. De gedachte hierachter is om te voorkomen dat dezelfde criteria dubbel beoordeeld moeten worden, oftewel: wie al voldoet aan de criteria voor externe certificeringen, hoeft ten aanzien van dezelfde criteria niet opnieuw getoetst te worden.

AEO-Digiscan

Om bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van het vereiste self-assessment heeft Deloitte de AEO-Digiscan ontwikkeld.

De AEO-Digiscan is een digitaal product voor het op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren van het vereiste self-assessment.  De European Customs Practices Group van Deloitte heeft dit product ontwikkeld op basis van de door de Europese Commissie afgegeven Guidelines. Het beoogt de relevante processen (en goederenstromen) in kaart te brengen. Hierbij wordt een overzicht gegenereerd waarin de rollen van een bedrijf in de sypply chain worden vastgelegd met de maatregelen die binnen een bedrijf zijn genomen om de daaraan door de wet- en regelgeving geïdentificeerde verbonden risico’s te beheersen. Daarbij wordt tevens aangegeven welke risico’s in dat verband nog nadere aandacht behoeven.

Verkeerslichten

De rapportage van de AEO-Digiscan werkt met verkeerslichten: een groen licht betekent dat een risico voldoende lijkt te zijn afgedekt, een rood licht betekent dat dit naar onze mening (nog) niet het geval is en een oranje licht geeft aan dat het risico slechts voor een deel lijkt te zijn afgedekt.

De AEO-Digiscan biedt de mogelijkheid om het door de douaneautoriteiten geëiste self-assessment voor AEO op digitale wijze uit te voeren.  De rapportage van de AEO-Digiscan vormt de vastlegging van het uitgevoerde self-assessment en kan worden gebruikt voor de aanvraag van het AEO-certificaat.

Doordat in deze AEO Digiscan de Guidelines volledig gedigitaliseerd zijn en een weging aan de diverse antwoorden wordt meegegeven, is hiermee zonder de aanwezigheid van zeer specialistische kennis door bedrijven zelf vast te stellen wat de resultaten zijn van het self-assessment.

Aan de hand van de uitkomst van dit digitale self-assessment kunnen bedrijven de afweging maken om al dan niet een aanvraag voor AEO in te dienen. Ook kan de rapportage van dit self-assessment met de aanvraag worden meegestuurd naar de douaneautoriteiten.

Voor meer informatie over de AEO of wanneer u geïnteresseerd bent in de AEO-Digiscan kunt u contact opnemen met Jos Sijbers: jsijbers@deloitte.nl , tel.: 040-234 5519 of 06-51193888. 

Reageer op dit artikel