artikel

KNV stuurt zes kernthema’s naar alle politieke partijen

Distributie

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is een werkgeversvereniging voor het goederenvervoer (weg en spoor) en personenvervoer (taxi, bus en OV). Hieronder de notitie van KNV die onlangs naar alle politieke partijen is verstuurd.

Vervoer en mobiliteit vormen de basis van economische ontwikkeling en welvaart. De vertrekkende regering was flink aan het werk met een inhaalslag en het wegwerken van de ergste knelpunten. De komende regering moet keuzes maken over ingrijpende bezuinigingen op overheidsuitgaven. Een paar jaar wat minder met investeringen in vervoersnetwerken heeft dan al gauw de schijn van aantrekkelijke optie. Echter het uitstellen van een investering met een fatsoenlijke rendement is geen besparing, maar juist derving van inkomsten. Een duurzaam en robuust vervoerssysteem is een voorwaarde voor herstel van onze economische groei.

  

Zes kernthema’s

KNV ziet zes kernthema’s die de basis vormen voor de ontwikkeling van een robuust en duurzaam vervoerssysteem:

 

 • 1. Arbeid en opleiding – flexibele arbeidsvoorwaarden en efficiënte opleidingen
 • 2. Duurzaamheid – multimodaal vervoer van personen en goederen
 • 3. Infrastructuur – capaciteit slim benutten en uitbreiden
 • 4. Internationalisering – goede verbindingen en Europese integratie
 • 5. Innovatie en onderzoek – voorwaarde voor sterke internationale concurrentiepositie
 • 6. Veiligheid en kwaliteit – regels en marktwerking

 

Ad1 Arbeid en opleiding

De dynamische ontwikkeling van onze economie en maatschappij vereist dat Collectieve Arbeidsovereenkomsten (cao’s) ook een mate van dynamiek moeten hebben. KNV pleit voor verhoging van de 67-jarige AOW leeftijdsgrens naar 67 jaar en aanpassing van de pensioensvoorwaarden aan veranderingen in de samenleving. Meer flexibiliteit en maatwerk in arbeidsvoorwaarden zou de inzetbaarheid van de toch al krimpende beroepsbevolking en de aantrekkelijkheid van het chauffeursberoep ten goede komen.

 

Voor de opleiding van chauffeurs en spoorwegpersoneel hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk en bedrijven afzonderlijk grote inspanningen geleverd. Opleidingen zijn kostbaar en in de tijd die in opleidingen geïnvesteerd wordt, kan er niet gereden worden. Wetgeving en opleidingseisen moeten zorgvuldig door de sector worden bepaald en bewaakt, terwijl opleidingsinstituten de juiste prikkels moeten hebben om gekwalificeerde werknemers in de kortst mogelijke tijd op te leiden. De efficiëntie, duur en kosten van (beroeps)opleidingen verdienen te worden geëvalueerd en aangepast op veranderingen in de samenleving.

 

Ad 2 Duurzaamheid

De aanpak van de uitstoot van CO2 van zowel personen- als goederenvervoer heeft extra aandacht nodig. Vraag is of dit moet gebeuren door ieder vervoersmiddel apart te benaderen, of juist door het combineren van en switchen tussen vervoerswijzen? Multimodaal vervoer verdient daarom meer aandacht als middel om het gehele vervoerssysteem te verduurzamen.

Nauw verbonden aan versterking van multimodaal vervoer is de Europese discussie over  internalisering van externe kosten (milieukosten). Internalisering van externe kosten kan bijdragen aan een meer economische keuze van vervoerswijze, maar dat lukt alleen indien alle vervoerswijzen incl. personenauto’s op dezelfde manier worden belast.

 

Transparantie is een essentieel onderdeel van een toekomstbestendig vervoerssysteem. De financiering van het openbaar vervoerssysteem en daarmee haar maatschappelijke rol staan ter discussie. In de afgelopen jaren zijn veel maatregelen getroffen die de productiviteit en aantrekkelijkheid van het systeem hebben bevorderd. KNV is van mening dat de ontwikkeling van openbaar vervoer gericht moet zijn op hoogfrequente lijndiensten in combinatie met op individuele vervoersvraag gebaseerde diensten, daar waar vervoerstromen dun zijn.

 

Pioniers in de ontwikkeling van duurzaam vervoer verdienen te worden gestimuleerd, bijvoorbeeld bij investeringen in elektrische aandrijving of in schone motoren.

 

Ad 3 Infrastructuur

De ontwikkeling van een robuust vervoerssysteem moet gepaard gaan met voldoende infrastructurele capaciteit die de toekomstige vraag naar vervoer opvangt. Efficiënter en beter gebruik van onze schaarse vervoerscapaciteit en infrastructuur komt op de eerste plaats. De vertrekkende regering was voortvarend van start gegaan met de ontwikkeling van de kilometerprijs die meer economisch gebruik van de weg en efficiënter gebruik van infrastructuur mogelijk maakt. Iets soortgelijks is het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) dat resulteert in een aanzienlijke vergroting van de spoorcapaciteit en spoorboekloos reizigersverkeer. Implementatie van de crisis- en herstelwet is van groot belang om een inhaalslag in uitbreiding van capaciteit te realiseren.

 

Ad 4 Internationalisering

De internationale vervoersverbindingen vormen het fundament voor de eeuwenlange welvaart in Nederland. Met name de aansluiting van de Nederlandse havens op het Europese achterland is vitaal voor heel Nederland.

In tijden van recessie bestaat de neiging om meer aandacht te besteden aan de interne problemen met dichtslibbende autowegen en minder aan aansluiting op Europese netwerken. In het bijzonder verbindingen voor vervoer van goederen en personen per spoor tussen Nederland, België en Duitsland via ondermeer een noordelijke tak van de Betuweroute en de aanleg van een HSL-oost zijn van groot belang.

 

Europese integratie verdient blijvende topprioriteit. Internationale handel en vervoer vereist Europese afstemming van wet- en regelgeving die de spelregels van de markt bepalen. In tijden van recessie moeten we waken voor regelgeving die de Europese eenwording en concurrentieverhoudingen verstoort.

 

Ad 5 Innovatie en onderzoek

Een robuust en duurzaam vervoerssysteem ontwikkelt zich niet zonder aandacht voor innovatie en onderzoek. Met hulp van innovatie en onderzoek zullen we het  vervoerssysteem moeten aanpassen op toekomstige omstandigheden en kunnen we ons bovendien positief onderscheiden van onze concurrenten door bijvoorbeeld te innoveren op duurzame toepassingen via de elektrificatie van bussen, minibussen en taxi’s.

 

Ad 6 Veiligheid en kwaliteit

Wetten en regels vormen het raamwerk van de markt waarbinnen ons vervoerssysteem functioneert. Wetten en regels dienen voor ordening, maar ook voor het waarborgen van kwaliteit. In het kader van deze wet- en regelgeving is de komst van de aangepaste Taxiwet essentieel om zo fouten uit het verleden te herstellen en de kwaliteit van de sector naar een hoger niveau te tillen.

 

Veiligheid is een aspect van kwaliteit In een geliberaliseerde markt moeten verantwoordelijkheden voor veiligheid helder zijn. KNV is tegen een overheid die veiligheid wil waarborgen met extra regulering.

 

Conclusie:

Bestaande activiteiten afronden:

   

 • Het Programma Hoogfrequent Spoor moet ervoor zorgen dat reizen per spoor een aantrekkelijker alternatief voor de auto wordt en het spoorgoederenvervoer een sterke plek krijgt in het transport van en naar de economische mainports in Europa. 
 • De kilometerprijs draagt bij aan meer economisch gebruik van de weg
 • De Taxiwet moet worden aangepast opdat een goed functionerende taximarkt wordt gerealiseerd en fouten uit het verleden worden hersteld.
 • De crisis- en herstelwet moet worden voltooid, zodat het te kort aan infrastructuur wordt aangepast.

  

Extra aandacht voor:

 • Verduurzaming van het vervoerssysteem middels innovatie en multimodaal vervoer
 • Versterking van internationale verbindingen met name voor vervoer van goederen per spoor.
 • Pensioenleeftijd oprekken naar 67 en daarop aanpaste pensioensvoorwaarden
 • Aandacht voor versterking veiligheid en doorstroming op spoor en wegen
 • De financiering van het openbaar vervoerssysteem en decentralisatie van desbetreffende verantwoordelijkheden.
Reageer op dit artikel