artikel

Dure’ milieuzones geven impuls aan stadsdistributie

Distributie Premium

Dure’ milieuzones geven impuls aan stadsdistributie
Paul Poppink: 'Een aantal milieuzones is niet doorgegaan omdat ze niet aan de gemaakte afspraken voldeden.

Negen steden hebben inmiddels een milieuzone in de strijd tegen te hoge fijnstof concentraties. De invoering van de zones roept veel weerstand op bij het lokale bedrijfsleven en milieuorganisaties.

De basis voor invoering van de milieuzones werd drie jaar geleden gelegd met de ondertekening van het convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering, waar inmiddels rond de twintig steden hun handtekening onder hebben gezet. Negen steden zijn na ondertekening van het convenant begonnen met een milieuzone. Al gauw bleek dat de aanpak van steden als Eindhoven, Breda, Tilburg en recentelijk nog Maastricht op veel verzet stuitte van het lokale bedrijfsleven, gesteund door TLN, EVO en KNV.

 

Succes stappenplan

Veelgehoorde protesten waren dat de verantwoordelijke wethouders op eigen houtje een zone vastlegden zonder overleg met voornoemde partijen. "Ondanks de opstartproblemen is het goed dat er een convenant ligt waar alle afspraken zijn vastgelegd. Op die manier weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Een aantal milieuzones is niet doorgegaan, omdat ze niet aan de gemaakte afspraken voldeden", zegt Paul Poppink (foto links), namens TLN van meet af aan nauw betrokken bij de invoering van de milieuzones. De kracht van het convenant vormt volgens Poppink het nauwkeurige stappenplan die steden moeten doorlopen voordat ze een milieuzone kunnen invoeren. Poppink: "Winstpunt hiervan is dat we als sector met gemeentes kunnen meedenken om te komen tot een maatwerk oplossing. Zo heeft Breda bijvoorbeeld dankzij het convenant en het stappenplan tijdig ingezien dat op eigen houtje opereren niet verstandig was. Gouda dreigt ook die kant op te gaan,  maar sluit zich hopelijk ook aan bij het convenant."

  

Forse investeringen

Poppink concludeert dat er drie jaar na ondertekening van het convenant ongelofelijk veel geld en moeite is gestoken om het hele milieuzoneverhaal op poten te zetten. "Dat is veel meer dan we vooraf allemaal hadden verwacht. De sector en de overheid hebben in totaal 360 miljoen euro geïnvesteerd in de verschoning van het vrachtautopark, vooral vanwege de milieuzones. Wij als sector hebben 180 miljoen uitgetrokken voor het vroegtijdig vervangen van het wagenpark voor Euro 4 en 5 trucks en het investeren in nieuwe roetfilters. De overheid heeft hetzelfde bedrag uitgetrokken voor onder andere het subsidiëren van halfopen roetfilters, waarvan onlangs bleek dat ze in steden niet zo effectief waren als werd verwacht. Als dit soort nieuwe feiten boven water komen dan denk je af en toe echt wel eens: waar zijn we mee bezig en is het dit allemaal waard. Desalniettemin denk ik dat we tegen 2015 een heleboel problemen hebben opgelost."

   

Opkomst stadsdistributie

Het fenomeen milieuzones heeft volgens Poppink vooral een positief effect gehad op stadsdistributie. "Die heeft dankzij de milieuzones toch hernieuwde aandacht gekregen. Je ziet dat de pilots op het gebied van dagranddistributie echt werken. Het is alleen jammer dat het vaak bij pilots blijft en dat gemeentes niet de definitieve stap maken om van dagranddistributie gemeengoed te maken."

Ook over Binnenstadservice.nl is Poppink verwachtingsvol met enige reserves. "Het is goed dat dit initiatief echt vanuit de winkeliers komt, al is het een concept dat zich nog echt moet bewijzen. Wie gaat het op termijn financieren? Als een stad niet samen met de vervoerders en winkeliers in de kosten wil bijdragen, dan dreigt ook dit stedelijke distributieproject op de schroothoop te eindigen."

Poppink verwacht dat er uiteindelijk tussen de vijftien en hooguit twintig steden zullen zijn met een milieuzone.

  

Milieuzones impopulair

Een nieuwe trend is een tanende populariteit van milieuzones door nieuwe inzichten. Zo maakten Amersfoort en Heerlen-Hoensbroek onlangs bekend dat ze na onderzoek bij nader inzien geen zone gaan invoeren.

Arnhem, dat zich recent ook aansloot bij het convenant, is nog niet zo ver, maar heeft bij monde van CDA-wethouder Cees Jansen (foto rechts) aangegeven dat het onderzoekt of een milieuzone haalbaar is. "We maakten al gebruik van een dynamisch verkeersmanagement systeem, maar dat voldeed niet om de luchtkwaliteit binnen de gestelde normen te krijgen. Bovendien constateren we dat er trucks in de binnenstad rijden die daar niets te zoeken hebben."

Jansen ziet als oplossing een milieuzone waarbij zijn voorkeur uitgaat naar de centrumring van Arnhem want daar zitten volgens hem de meeste knelpunten. "Instelling van zo’n zone vergt echter nog veel onderzoek en veel overleg met partijen als KNV, TLN en EVO."

 

Alternatieven

In het derde of vierde kwartaal van dit jaar verwacht Jansen de resultaten van het onderzoek. "Als er een milieuzone komt dan streven we naar invoering begin 2010." Jansen kijkt ook naar alternatieven op het gebied van stedelijke distributie. Een van die partijen is Binnenstadservice.nl. "Dat overwegen we, maar ik vraag mij af of dit concept wel geschikt is omdat het vooral gericht is op kleine winkeliers. Een Bijenkorf heeft er dus denk ik niet veel baat bij. Daarnaast zijn we nog met een behoorlijke partij in gesprek die wil investeren in materieel en opslagmogelijkheden."

 

Lees hier meer over de huidige (mei 2009) stand van zaken over milieuzones.

Reageer op dit artikel