artikel

Belangrijkste duurzame initiatieven op een rij

Distributie

Nederland kent vele duurzame logistieke initiatieven en subsidiepotten, maar de weg ernaar toe is niet altijd even gemakkelijk. Toch is het voor logistieke bedrijven belangrijk om mee te doen en bij te dragen aan het hooghouden van het kennisniveau in Nederland en de concurrentiepositie van de sector te verstevigen.

Voor bedrijven is het lastig om door de vele projecten die er zijn het overzicht te houden. Aan welk project kunnen ze het beste deelnemen en wordt er onderling tussen de projecten ook nog samengewerkt? Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven die er momenteel bestaan. Ongetwijfeld zijn er nog meer bedrijven en projecten te noemen die bezig zijn met dit onderwerp.

 

Nationaal

 

Commissie van Laarhoven

Vijf deelprojecten:

o       4-C: Cross Chain Control Center

o       De regierol van knooppunten

o       Supply Chain Kansen in Douane Processen

o       Service Logistiek

o       Stedelijke Distributie

 

Generieke acties:

Imago logistiek

Het Platform Kennisakkoord Logistiek en de Commissie van Laarhoven hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld voor het verbeteren van het imago van de logistiek in de ‘Werkgroep Imago Logistiek’

Innovatieprogramma

Belangrijk doel is het dichten van de geconstateerde kenniskloof tussen bedrijfsleven en hbo-instellingen. Het uiteindelijke doel is het logistieke topinstituut.

www.commissievanlaarhoven.nl

www.clubvanmaarssen.org

 

Commissie stedelijke distributie

Samenwerking bevorderen tussen partijen bij de bevoorrading van steden. In de digitale kaart stedelijke distributie houden ze bij welke steden actief beleid voeren op het gebied van stedelijke distributie. Eind 2007 is de commissie met een aantal conclusies en aanbevelingen gekomen in rapportvorm. Ook is er een rekenmodule door Buck Consultants ontwikkeld die kan helpen bij de inventarisatie van knelpunten.

www.stedelijkedistributie.nl

 

Programmabureau Supply Chains

Doel:

o       Identificeren van innovatiethema’s met en door marktpartijen.

o       Upgraden van Supply Chain tot sleutelgebied of Innovatie-as bij het Innovatie Platform.

o       Onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een kennisinstituut/topinstituut.

o       Toegang krijgen tot het innovatieprogramma van het Ministerie van Economische Zaken.

o       Versterken van het imago van logistiek (supply chain).

www.connekt.nl

 

Innovatieprogramma Duurzame Logistiek

Initiatief ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met verschillende branche organisaties. Doel: Compacte goederenstromen, slimme logistiek en zuinig vervoer, is bedrijfswinst en maatschappelijke winst voor nu en later.

www.duurzamelogistiek.nl

 

Transumo

Transumo (TRansition SUstainable MObility) is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Logistieke projecten binnen Transumo:

Thema: Logisitieke Ketenintegratie

o       Protect: Beveiliging in de logistieke keten

o       Distributed Planning and Optimization with Multi-Agents (Diploma)

o       Effective Closed loop supply chain Optimization (ECO)

o       Ketensynchronisatie in logistieke netwerken

o       Prognostic Integrated Logistics (Pilot)

Thema: Logistieke Netwerken

o       Europese Netwerken

o       Nationale Netwerken

www.transumo.nl

 

Logistieke Alliantie

Tien logistieke organisaties hebben het initiatief genomen werk te maken van de ambitie om Nederland ook in de toekomst het centrum van logistiek Europa te laten zijn. De LogistiekPoort is opgericht om de samenwerking met overheid en politiek te versterken en werkt samen in de Logistieke Alliantie.

www.nieuwspoort.nl

 

Connekt

Deze organisatie heeft als doel om diensten aan te bieden, waardoor de leden al dan niet in samenwerking met andere partijen, zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van mobiliteit.

www.connekt.nl

 

NDL

Heeft een kennisontwikkelingsprogramma wat bestaat uit vijf thema’s waarbinnen NDL samenwerkt in projecten met diverse partijen.

www.ndl.nl

 

EVO

o       Network EVO International Logistics (NEIL)

Netwerk wat deelnemers de mogelijkheid geeft hun kennis op het gebied van internationale logistiek te vergroten door presentaties van deskundigen te volgen en door gemeenschappelijke vraagstukken, interessevelden en concrete onderwerpen met vakgenoten te bespreken.

o       AEO Scan; hulp bij de aanvraag van het AEO-certificaat

Samenwerking met Oxxio voor groene energie voor de EVO-leden.

www.evo.nl

 

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

In de nota Pieken in de Delta vormt Logistiek een speerpunt in 4 van de 6 programma’s. Zo worden in het programma voor de Noordvleugel van de Randstad momenteel de volgende projecten uitgevoerd:

o       Slimme overheid en ketens: RFID pilots luchthaven Schiphol en haven Amsterdam

o       Douanevrije zone haven Amsterdam.

Verder kan de logistieke sector profiteren van tal van generieke innovatie instrumenten van onder andere EZ zoals de WBSO en het kapitaalmarktpakket.

www.minez.nl

 

Platform Agrologistiek

Concrete problemen van bedrijven gezamenlijk aanpakken en kansen in de sector realiseren. Het Platform doet dit samen met geselecteerde projecten die innovatief en lucratief zijn voor het bedrijfsleven.

www.agrologistiek.nl

 

TNT: Planet me

Strategie om CO2 emissies binnen het bedrijf te verminderen.

www.tntplanetme.com

 

DHL: Go Green

Klanten kunnen kiezen voor Go Green producten en services waarbij onder meer het transport uitgevoerd wordt door emissie arme voertuigen.

www.dpwn.de

 

Regionaal

 

Nijmegen: Binnenstadservice

Winkeliers verplaatsen afleveradres naar Binnenstadservice.nl. Goederen worden vervolgens óf doorgeleverd naar de winkel, óf rechtstreeks bezorgd bij de klant óf opgeslagen in het magazijn waarna ze op afroep doorgeleverd worden.

www.binnenstadservice.nl

 

Amsterdam: Citycargo

Verminderen vrachtverkeer in stadscentrum door goederenvervoer met een vrachttram

www.citycargo.nl

 

Rotterdam Climate Initiative

Platform voor iedereen die wil meewerken aan he halveren van CO2 uitstoot in 2025. Doelstelling: Rotterdam ontwikkelen tot CO2 arme stad en ‘Energy-port’

www.rotterdamclimateinitiative.nl

 

Smart Logistics center

Ontwikkeld in het kader van de nota “Pieken in de Delta” door de regio Zuid-west Nederland.

Doel: bewezen kennis, concepten, methodieken en systemen uit te wisselen en deze naar het logistieke MKB te brengen.

www.rewin.nl

 

Europees

 

European Intermodal Research Advisory Council (EIRAC)

Europese innovatie denktank van ceo’s en directeuren van meer dan 50 grote intermodale ondernemingen.

www.eirac.net

 

ERA-NET Transport

Netwerk van transport onderzoeksprogramma’s in Europa.

www.transport-era.net

 

Europese Commissie

Marco Polo Programma; het Europese programma, gericht op ‘modal shift’, oftewel het verschuiven van het goederenvervoer per weg naar andere modaliteiten die het Europese wegennet ontlasten en die tevens milieuvriendelijker zijn.

www.ec.europa.eu

 

Overige sites:

www.syntens.nl

www.innovatieplatform.nl

www.innovatieprogrammageluid.nl

www.ipluchtkwaliteit.nl

www.wegennaardetoekomst.nl

www.innovatietestcentrum.nl

www.rws-avv.nl/testcentrum

www.nederlandwerktslimmer.nl

www.nederland-innoveert.nl

 

Tekst: Annemiek Jorritsma

 

Reageer op dit artikel