artikel

Meer samenwerking is nodig in woud van initiatieven

Distributie

De vrachtram in Amsterdam is één van de talloze logistieke initiatieven op het gebied van innovatie en duurzame logistiek. Nederland kent vele initiatieven en subsidiepotten, maar de weg ernaar toe is niet gemakkelijk. Toch is het voor logistieke bedrijven belangrijk om mee te doen en bij te dragen aan het hooghouden van het kennisniveau in Nederland en de concurrentiepositie van de sector te verstevigen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 18 januari 2008.

Voor bedrijven is het lastig om door de vele projecten die er zijn het overzicht te houden. Aan welk project kunnen ze het beste deelnemen en wordt er onderling tussen de projecten wel goed samengewerkt. Jo van Nunen, lid van de Commissie van Laarhoven en voorzitter van Transumo, heeft een duidelijke visie op duurzaamheid en innovatie in de logistiek. “Onze natuurlijke bronnen raken op, we moeten dus wat doen. Eco- bedrijven doen het beter op de beurs. Dat zou een argument moeten zijn om als bedrijf hiermee bezig te gaan en je aan te sluiten bij één van de vele initiatieven. Samenwerken is daarbij noodzakelijk. Hoewel de belangrijke stakeholders elkaar wel ontmoeten, is er nog veel verbetering mogelijk”.

         

De regie op het geheel komt onder andere voor rekening van de Logistieke Alliantie en de Commissie van Laarhoven. Van Nunen: “Zoveel mogelijk projecten samenvoegen tot een groot project werkt niet, maar het maken van zwaluwstaartverbindingen biedt mogelijkheden.” Bij duurzame innovaties zorgen subsidies soms voor een positieve duw, maar het vinden van de juiste subsidiepot voor kansrijke projecten is niet altijd even gemakkelijk. 

           

“Voor het slagen van projecten is het belangrijk niet met te veel partijen om tafel te zitten. Als er binnen een project discrepanties zijn tussen de investeringen en de opbrengsten die nodig zijn voor duurzame innovaties, werkt het vaak wat beter als de overheid het voortouw neemt. Maar als commerciële partijen het initiatief nemen, heeft het vaak wel meer impact. Het is belangrijk om succesvolle innovatieprojecten te laten zien zodat het bij andere bedrijven de reactie oproept: Dat wil ik ook!”, zo is de overtuiging van Van Nunen.

         

Als de topkennis in Nederland wordt gebundeld, hebben we volgens de hoogleraar de ideale kenniseconomie en kunnen we aansluiten bij de wereldtop. “De samenwerking met de hbo’s is bijvoorbeeld al veel beter geworden en met het wetenschappelijk logistiek onderzoek lopen we op een aantal gebieden voorop. We hebben in principe alles in huis voor een logistiek topinstituut.”

      

“Duurzaamheid”

Peter van Laarhoven, voorzitter van de naar hem vernoemde Commissie die zich richt op innovatie in de logistiek en het verstevigen van de positie van de sector in het algemeen, constateert dat samenwerkingsverbanden vaak zijn gelieerd aan duurzaamheid. “Het is een bijproduct.” Er zijn veel partijen bezig op dit gebied. In bijvoorbeeld de Logistieke Alliantie zitten al twaalf verschillende branche organisaties. “Dat is al een vorm van samenwerking, maar ik denk dat het nog beter kan. Er is nog niet overal de juiste chemie wat de daadkracht in de sector belemmert. Als Commissie van Laarhoven proberen we het gezicht van de sector te zijn, zodat we deze sterker en innovatiever kunnen neerzetten.”

De commissie is bezig met het opstellen van een kennisagenda die er voor moet zorgen dat EZ de sector als ‘kansrijk gebied’ gaat benoemen. “De ervaring leert dat er dan weer extra gelden beschikbaar komen voor innovatieve onderzoeksprojecten. En dat is hard nodig.”

       

Verbinden

Vanuit het Ministerie van EZ geeft beleidsdeskundige Timo Staal een reactie. Volgens hem moet het aantal organisaties, dat zich bezighoudt met thema’s in de logistiek, niet worden beperkt. De uitdaging is slimme verbindingen te leggen en combinaties te maken en projecten te versterken. Een ideale logistieke kenniseconomie staat op twee benen: een internationaal gezien excellente positie in onderzoek, onderwijs en ontwikkeling en daarnaast een toonaangevende, efficiënte infrastructuur voor goederen- en informatiestromen. Met logistieke activiteiten die aantrekkelijk zijn voor hoogopgeleide kenniswerkers én werkgelegenheid biedt aan lager opgeleiden. Het gaat om een slim ingerichte logistieke structuur van de gehele sector. Een hoogwaardige toplaag kan immers niet zelfstandig functioneren.

          

Kader bij artikel:

ORGANISATIES DIE ZICH RICHTEN OP DUURZAAMHEID EN INNOVATIE IN DE LOGISTIEK

Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van de belangrijkste georganiseerde initiatieven die er momenteel bestaan. Ongetwijfeld zijn er meer bedrijven en projecten bezig met dit onderwerp.

Nationaal

Commissie van Laarhoven

Vijf deelprojecten:

4-C: Cross Chain Control Center

De regierol van knooppunten

Supply Chain Kansen in Douane Processen

Service Logistiek

Stedelijke Distributie

Generieke acties:

>Imago logistiek

Het Platform Kennisakkoord Logistiek en de Commissie van Laarhoven hebben een plan ontwikkeld voor het verbeteren van het imago van de logistiek in de ‘Werkgroep Imago Logistiek’

>Innovatieprogramma

Belangrijk doel is het dichten van de geconstateerde kenniskloof tussen bedrijfsleven en hbo-instellingen. Het uiteindelijke doel is het logistieke topinstituut.

www.commissievanlaarhoven.nl

www.clubvanmaarssen.org

Commissie stedelijke distributie

Samenwerking bevorderen tussen partijen bij de bevoorrading van steden. In de digitale kaart stedelijke distributie houden ze bij welke steden actief beleid voeren. Eind 2007 kwam de commissie met conclusies en aanbevelingen. Ook is er een rekenmodule door Buck Consul–tants ontwikkeld die kan helpen bij de inventarisatie van knelpunten.

www.stedelijkedistributie.nl

Programmabureau Supply Chains

Doel: Identificeren van innovatiethema’s met en door marktpartijen. Upgraden van Supply Chain tot sleutelgebied of Innovatie-as bij het Innovatie Platform.

Onderzoeken van de mogelijk–heden om te komen tot een kennisinstituut/topinstituut.

Toegang krijgen tot het innovatieprogramma van EZ.

Versterken van het imago van logistiek (supply chain).

www.connekt.nl

Innovatieprogramma Duurzame Logistiek

Initiatief Ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met verschillende branche organisaties. Doel: Compacte goederenstromen, slimme logistiek en zuinig vervoer, is bedrijfswinst en maatschappelijke winst voor nu en later.

www.duurzamelogistiek.nl

Transumo

Transumo (TRansition SUstainable MObility) is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Logistieke projecten binnen Transumo:

Thema: Logistieke Ketenintegratie

Project:

>Beveiliging in de logistieke keten

>Distributed Planning and Optimization with Multi-Agents (Diploma)

>Effective Closed loop supply chain Optimization (ECO)

>Ketensynchronisatie in logistieke netwerken

>Prognostic Integrated Logistics (Pilot)

Thema: Logistieke Netwerken

>Europese Netwerken

>Nationale Netwerken

www.transumo.nl

Logistieke Alliantie

Twaalf logistieke organisaties hebben het initiatief genomen werk te maken van de ambitie om Nederland ook in de toekomst het centrum van logistiek Europa te laten zijn. De LogistiekPoort is opgericht om de samenwerking met overheid en politiek te versterken en werkt samen in de Logistieke Alliantie.

www.nieuwspoort.nl

Connekt

Deze organisatie heeft als doel om diensten aan te bieden, waardoor de leden al dan niet in samenwerking met andere partijen, zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van mobiliteit.

www.connekt.nl

NDL

Heeft een kennisontwikkelingsprogramma dat bestaat uit vijf thema’s waarbinnen NDL samenwerkt in projecten met diverse partijen.

www.ndl.nl

EVO

>Network EVO International Logistics (NEIL)

Netwerk waarmee deelnemers hun kennis op het gebied van internationale logistiek kunnen vergroten door presentaties van deskundigen te volgen en door gemeenschappelijke vraagstukken, interessevelden en concrete onderwerpen met vakgenoten te bespreken.

>AEO Scan; hulp bij de aanvraag van het AEO-certificaat

>Samenwerking met Oxxio voor groene energie voor de EVO-leden.

www.evo.nl

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

In de nota Pieken in de Delta vormt Logistiek een speerpunt in 4 van de 6 programma’s. Zo worden in het programma voor de Noordvleugel van de Randstad momenteel de volgende projecten uitgevoerd:

>Slimme overheid en ketens: RFID pilots luchthaven Schiphol en haven Amsterdam

>Douanevrije zone haven Amsterdam.

Verder kan de logistieke sector profiteren van tal van generieke innovatie instrumenten van onder andere EZ zoals de WBSO en het kapitaalmarktpakket.

www.minez.nl

Platform Agrologistiek

Concrete problemen van bedrijven gezamenlijk aanpakken en kansen in de sector realiseren. Het Platform doet dit samen met geselecteerde projecten die innovatief en lucratief zijn voor het bedrijfsleven.

www.agrologistiek.nl

TNT: Planet me

Strategie om CO2 emissies te verminderen

www.tntplanetme.com

DHL: Go Green

Klanten kunnen kiezen voor Go Green producten en services waarbij onder meer het transport uitgevoerd wordt door emissie arme voertuigen.

www.dpwn.de

Regionaal

Nijmegen: Binnenstadservice

Winkeliers verplaatsen afleveradres naar Binnenstadservice.nl. Goederen worden óf doorgeleverd naar de winkel, óf rechtstreeks bezorgd bij de klant óf opgeslagen in het magazijn waarna ze op afroep doorgeleverd worden.

www.binnenstadservice.nl

Amsterdam: Citycargo

Verminderen vrachtverkeer in stadscentrum door goederenvervoer met een vrachttram

www.citycargo.nl

Rotterdam Climate Initiative

Platform voor iedereen die wil meewerken aan het halveren van CO2 uitstoot in 2025.

Doelstelling: Rotterdam ontwikkelen tot CO2 arme stad en ‘Energy-port’

www.rotterdamclimateinitiative.nl

Smart Logistics center

Ontwikkeld in het kader van de nota “Pieken in de Delta” door de regio Zuid-west Nederland.

Doel: bewezen kennis, concepten, methodieken en systemen uit te wisselen en deze naar het logistieke MKB te brengen.

www.rewin.nl

Europees

European Intermodal Research Advisory Council (EIRAC)

Europese innovatie denktank van ceo’s en directeuren van meer dan vijftig grote intermodale ondernemingen.

www.eirac.net

ERA-NET Transport

Netwerk van transport onderzoeksprogramma’s in Europa.

www.transport-era.net

Europese Commissie

Marco Polo Programma; het Europese programma, gericht op ‘modal shift’, oftewel het verschuiven van het goederenvervoer per weg naar andere modaliteiten die het Europese wegennet ontlasten en die tevens milieuvriendelijker zijn.

www.ec.europa.eu

Overige sites

www.syntens.nl

www.innovatieplatform.nl

www.innovatieprogrammageluid.nl

www.ipluchtkwaliteit.nl

www.wegennaardetoekomst.nl

www.innovatietestcentrum.nl

www.rws-avv.nl/testcentrum

www.nederlandwerktslimmer.nl

www.nederland-innoveert.nl

Reageer op dit artikel