nieuws

Vraag naar hoger opgeleid logistiek personeel blijft aanhouden

carrière & mensen 3862

Ook als het tempo van de economische groei afvlakt, blijft de vraag naar logistiek personeel onverminderd groot. Anders dan veel andere sectoren biedt de logistiek sector niet alleen nu maar ook op de langere termijn goede kansen op een vaste baan voor met name hoger opgeleiden, terwijl die voor mbo’ers juist wat zal afnemen.

Vraag naar hoger opgeleid logistiek personeel blijft aanhouden

Deze conclusies trekt Panteia in de vandaag verschenen arbeidsmarktmonitor 2018. Het onderzoeks- en adviesbureau stelt ook vast dat de logistieke sector aantrekkelijk blijft voor zowel studenten als werkzoekenden.

Instroom afgestudeerden ontoereikend

Tot zover het goede nieuws, keerzijde is volgens Panteia dat in de periode 2017 tot en met 2022 slechts 9% van de hbo- en wo-gediplomeerden een baan vinden in de logistiek. Die instroom is ontoereikend om het tekort aan personeel in de sector op te lossen. De stijging is vooral bij de universiteiten aan te treffen. Een lichte stijging van de hbo-instroom komt vooral doordat er minder uitval uit de opleiding wordt verwacht, blijkt uit dit onderzoek dat een opvolger is van de arbeidsmarktmonitor dat Panteia in 2016 uitbracht.

 

 

 

Lees ook:

Logistiek staat in top 3 meest bekeken vacature

Focus op behoud van studenten

De voornoemde instroom in het hbo blijft op hetzelfde peil, terwijl er twee jaar geleden nog een groei werd verwacht. Focus op behoud van studenten door opleidingen blijft daarmee noodzakelijk. Op mbo-niveau wordt wel een toename van de instroom verwacht, stelt Panteia.

Arbeidsmarkt perspectief voor mbo’ers neemt af

De perspectieven op de arbeidsmarkt voor logistiek afgestudeerden verschillen. Tegenover de grote tekorten aan personeel – en daardoor goede kansen van hbo’ers en academici – staan perspectieven voor mbo’ers die op termijn wat afnemen. Daarbij is trouwens sprake van verschillen tussen de mbo-afstudeerrichtingen.

 

 

Lees ook:

Personeelstekort? Zo pakken deze bedrijven het probleem met succes aan

 

 

Veel vraag naar planners

Veel vraag is en blijft er naar werkvoorbereiders en planners en in iets minder mate naar inklaringsagenten en expediteurs. De kansen voor afgestudeerde logistiek managers op een management (boardroom) functie en voor logistiek vakexperts zijn daarentegen veel minder florissant. Die kansen zijn ook afgenomen ten opzichte van het onderzoek in 2016, constateren de opstellers in deze editie van de arbeidsmonitor. De kansen op een logistieke functie bij de overheid en voor inklaringsagenten nemen daarentegen juist toe.

Redelijke baankans logistici bij overheid

Vooral de vergrijzing van het huidige personeel bepaalt hoe de kansen op een baan zich voor verschillende logistieke opleidingen ontwikkelen. Voor logistici bij de overheid zijn ze redelijk en voor alle andere logistieke beroepen zijn ze positief. Op hbo-niveau is alleen de prognose voor dekofficieren en loodsen aan de negatieve kant. Op wo-niveau zijn er geen kansen die minder zijn dan redelijk.

 

Lees ook:

‘Regio’s moeten meer investeren in logistieke arbeidsmarkt’

 

Aantal vacatures blijft hoog

Het aantal vacatures voor logistiek niveau blijft de komende vijf jaar op hetzelfde hoge niveau van zo’n 34.400 vacatures per jaar. Dat dit aantal niet verder stijgt, komt doordat werkgevers meer moeite doen om het eigen personeel vast te houden. Het perspectief op een baan in de logistiek op hbo- en wo-niveau blijft daardoor goed tot zeer goed. Ook na de verwachte omslag in de economie blijft het perspectief goed en zal er veel vraag zijn naar hoger opgeleiden.

Meer vraag naar hoger opgeleiden

Het totaal aantal hogere logistieke banen neemt toe: van ongeveer 271.100 in 2017 naar ongeveer 287.600 in 2022. Deze gemiddelde banengroei van 1,2 procent per jaar hangt volgens het onderzoek van Panteia enerzijds samen met de sectorontwikkeling en anderzijds met verschuivingen die optreden als gevolg van upgrading van functies en ICT-ontwikkelingen. Werkgevers vragen meer vaardigheden en een hogere opleiding van hun personeel. Ook wordt er meer gevraagd van hun sociale vaardigheden.

 

 

Lees ook:

Toekomstbestendig personeelsbestand – hoe regel je dat?

 

 

Meer aandacht voor zij-instromers

In een reactie op het vandaag verschenen onderzoek stelt de Topsector Logistiek en de Human Capital Tafel Logistiek dat er de komende jaren extra aandacht komt voor meer instroom, doorstroom en zij-instroom van personeel. Ook wil deze tafel zich richten op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het verder bouwen aan een innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur via onder andere het Kennis Distributie Centrum Logistiek. Daarnaast wordt ingezet op de continue ontwikkeling van personeel door inzet van zogeheten learning communities. Daarbij hoort een Roadmap die TNO in de loop van deze maand presenteert met daarin projecten en maatregelen om maatschappelijke (sociale) innovatie beter te laten renderen en technologische innovaties een grotere kans van slagen te geven.

Reageer op dit artikel