blog

Veroorzaakt uw management een bottleneck?

carrière & mensen

Veroorzaakt uw management een bottleneck?

Het zoemt van de technologische innovaties in de logistiek. Maar slechts weinig organisaties zijn daadwerkelijk bezig met het doorvoeren van de broodnodige vernieuwingen. Een belangrijke oorzaak van trage innovatie lijkt het (logistiek) management te zijn. Een wake-up call.

Wie de conferenties bezoekt en de vakliteratuur bijhoudt, kan het niet ontgaan zijn: we staan aan de vooravond van grote veranderingen in de logistiek & supply chain. Vele technologische veranderingen dienen zich aan, denk bijvoorbeeld aan Robotisering, Platooning, Smart Industry, Big Data, het Internet-of-Things, 3D-printing, en Drones. De grote vraag is niet of de logistiek drastisch gaat veranderen, maar wie al deze veranderingen vorm gaat geven.

Disruptief

Bij voornoemde logistieke innovaties gaat het niet zozeer om ‘hetzelfde doen maar dan beter’ maar om een ommezwaai in de manier van werken en in het toepassen van nieuwe businessmodellen. Bijvoorbeeld is het internet niet alleen een manier om bestaande processen te verbeteren maar, veel belangrijker, het creëert gedragsveranderingen bij de gebruikers. En het biedt een opening voor nieuwe toetreders die volgens heel andere bedrijfsprincipes en methoden werken (bijvoorbeeld Uber). Niet voor niets worden de termen ‘disruptieve’of ‘radicale’ innovatie hiervoor gebruikt.

Managementprobleem

Een vaak gemaakte fout is dat innovaties vanuit de techniek worden beoordeeld. Maar de techniek als zodanig is zelden de essentie. De fundamentele vraag is: hoe kunnen de nieuwe technieken worden gebruikt om klantwaarde te creëren en concurrentievoordeel te bewerkstelligen? Innovatie is daarom niet zozeer een technologisch of een logistiek vraagstuk, maar vooral een managementprobleem.

Sociale innovatie

Uit het onderzoek van RSM hoogleraar Henk Volberda blijkt dat 75% van de totale innovatie in bedrijven kan worden verklaard door sociale innovatie en slechts 25% door technologische innovatie. Anders gezegd; technologische innovatie komt alleen tot wasdom als daarvoor middels sociale innovatie een vruchtbare bodem wordt gelegd. Inhoudelijk gaat sociale innovatie, ook wel organisatie-innovatie of managementinnovatie genoemd, over andere manieren van aansturen van de organisatie en op andere manieren omgaan met werknemers en ketenpartners. Centraal staat daarbij het loslaten van hiërarchische structuren, het meer betrekken van werknemers (engagement), dienend en coachend leiderschap, het creëren van een cultuur voor informatiedelen en creativiteit, en het strategisch samenwerken met andere organisaties in de supply chain.

Bedrieglijk simpel

Helaas blijken veel organisaties en hun managers slecht in staat om invulling te geven aan de broodnodige sociale innovatie. Dat wordt wellicht veroorzaakt doordat sociale innovatie bedrieglijk simpel lijkt, maar in de praktijk vraagt om disruptieve of radicale veranderingen. Doorgaans vormen de bestaande (verouderde) organisatiestructuren en ingeslepen gewoontes een belangrijke belemmering. Samenwerken en transparantie klinken sympathiek maar hoe weet je dat de collega jouw informatie niet voor zijn eigen belang gebruikt? Coachend leiderschap klinkt aantrekkelijk, maar hoe geef je leiding als jouw wil geen wet meer is? Multifunctionele procesteams klinkt mooi maar wie heeft dan de verantwoordelijkheid? Ruimte maken voor creatief meedenken klinkt attractief maar hoe zorg je voor dat dit efficiënt gebeurt? Pas als de fundamentele aannames (zoals ‘efficiëntie is ons belangrijkste doel’ en ‘command & control is het beste aansturingmodel’) losgelaten worden wordt sociale innovatie mogelijk.

Waarom nu?

Veranderen is moeilijk. Vooral als het over jezelf gaat. Logisch dus dat niet elke (logistiek) manager in de rij staat om sociale innovatie toe te passen. Maar een dergelijke houding wordt hoe langer hoe meer onhoudbaar. De genoemde logistieke innovaties zijn namelijk slechts één uiting van de algehele trend: de wereld wordt steeds meer VUCA (volatiel, onvoorspelbaar, complex, ambigu). In die wereld volstaan de oude (logistieke) organisatievormen niet langer. Het is niet voor niets is er juist de laatste jaren er een hausse aan publicaties waarin wordt benadrukt dat managementinnovaties heel hard nodig zijn (zie bijvoorbeeld, om er slechts een paar te noemen, Hamel’s Reinventing Management, Kotter’s XLR8, Laloux’s Reinventing Organizations, McCrystal’s Team of Teams, Lanting’s Speedboten of Olietankers, en Verdraaide Organisaties door Wouter Hart).

Bottleneck

Samenvattend kan worden gesteld dat het (logistiek) management vaak de belangrijkste bottleneck voor innovatie is. Langzamerhand wordt die positie steeds knellender. Of u het nu als kans of als bedreiging wil zien; logistieke sociale innovatie wordt in toenemende mate een must. Dat vraagt veel van de zittende en komende logistieke managers. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. Maar gelukkig zijn er al veel ideeën over het implementeren van sociale innovatie. En er zijn vast veel vakgenoten waarmee u dit kunt bespreken en ervaringen kunt uitwisselen.

Kortom, er zijn geen excuses meer. Bent u al bezig met Goldratt’s Theory of Constraints toe te passen op uw eigen management?

Reageer op dit artikel