artikel

CAO Beroepsgoederenvervoer: wat moet ik weten?

carrière & mensen

CAO Beroepsgoederenvervoer: wat moet ik weten?

Wat hoort er in een CAO te staan? Wie is betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe CAO? Wat voor CAO’s zijn er. Lees er alles over in dit dossierartikel.

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijk contract waarin zaken zijn geregeld zoals de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk, proeftijd en pensioen. Deze regelingen komen tot stand door onderhandelingen. Aan de ene kant onderhandelt vaak een werkgeversvereniging namens de werkgevers. Aan de andere kant onderhandelt de vakbond namens de leden die lid zijn van de vakbond. De leden van de vakbond stemmen over het resultaat van de onderhandelingen.

Wat staat in een CAO?

In een CAO staan alleen de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle of groepen werknemers. De afspraken die voor een afzonderlijke werknemer gelden, zoals de hoogte van het beginsalaris, worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. Meestal gebeurt dat in de vorm van een aanstellingsbrief.

Wie sluit een CAO af?

Alleen vakbonden en werkgeversorganisaties mogen een CAO afsluiten. Een CAO voor een hele bedrijfstak kan ook ‘Algemeen Verbindend Verklaard’ worden door het Ministerie van Sociale Zaken. Dat betekent dat alle bedrijven in die bedrijfstak verplicht zijn om de CAO toe te passen. Ook als het bedrijf geen lid is van de betrokken werkgeversorganisatie.

Iedere werkgever is verplicht te vermelden of een CAO van toe passing is. Deze verplichting staat in het Burgerlijk wetboek, artikel 7: 665, lid 1. Als er geen CAO is, moeten werkgever en werknemer zelf afspraken maken.

Soorten CAO’s:

  • Bedrijfstak-CAO: wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties
  • Ondernemings-CAO: wordt afgesloten door één werkgever met één of meer werknemersorganisaties en geldt voor deze specifieke onderneming.
  • Raam-CAO: een collectieve afspraak op hoofdlijnen voor een sector.
  • CAO à la carte: een CAO waarbij een werknemer de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk kan aapassen aan zijn eigen voorkeur en omstandigheden

CAO Beroepsgoederenvervoer

De bedrijfstak beroepsgoederenvervoer (transport) kent nu nog twee CAO’s, één voor TLN-leden en één voor KNV-leden. Eind 2014 is er overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Dit zal er één worden aangezien KNV goederenvervoer is samengegaan met TLN.

Een CAO is van toepassing als:

  • werkgever en werknemer lid zijn van een cao-partij (bijvoorbeeld een werkgeversorganisatie of vakbond);
  • de werkgever lid is van een CAO-partij. De CAO geldt dan voor alle werknemers, dus ook voor werknemers die geen lid zijn van één van de CAO-partijen of zijn aangesloten bij een vakbond die de CAO niet heeft ondertekend;
    òf
  • de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bepalingen van een CAO algemeen verbindend heeft verklaard voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort. Ondernemingen die niet onder een bedrijfstak-CAO vallen kunnen besluiten een CAO toch vrijwillig toe te passen.

Bedrijfsspecifieke CAO’s

Een aantal logistieke bedrijven heeft een eigen CAO zoals logistiek dienstverleners DSV en DHL. Lees hier meer over specifieke CAO’s van logistieke bedrijven.

CAO en arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan alleen afspraken die voor de individuele werknemer gelden. Als deze afspraken botsen met de CAO, dan gelden de afspraken uit de CAO.

Looptijd van een CAO

De reguliere CAO heeft een looptijd van twee jaar. Specifieke cao’s zijn vijf jaar geldig. Wanneer een CAO is verlopen geldt de oude nog net zo lang tot er een nieuwe is.

CAO voor uitzendkrachten

Binnen de uitzendbranche zijn er twee CAO’s: de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de CAO van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
De ABU-cao is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. NBBU-leden zijn van dit besluit uitgezonderd, indien zij op 20 juni 2007 al lid waren van deze organisatie. Voor uitzendondernemingen die na 20 juni 2007 lid worden van de NBBU betekent dit dat zij zowel onder de ABU-cao als de NBBU-cao voor uitzendkrachten vallen.

Lees meer over CAO’s en uitzendwerk op Loonwijzer.nl

Lees meer nieuws en achtergrond over CAO’s in de logistiek op Logistiek.nl.

Lees ook nieuwe CAO beroepsgoederenvervoer 2014-2016 is een feit

Hier kun je CAO’s beroepsgoederenvervoer downloaden

[Bronnen: FNV, CNV]

Reageer op dit artikel