artikel

Top 100 logistieke dienstverleners: opgaande trend in duurzaamheid

Logistieke dienstverlening 4189

Het thema duurzaamheid is tweemaal zo vaak genoemd als belangrijkste verandering in het logistieke proces dan vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek van Buck Consultants International en Logistiek. Dit onderzoek wordt gehouden naast de Top 100 Logistiek Dienstverleners.

Top 100 logistieke dienstverleners: opgaande trend in duurzaamheid

Opvallend is dat duurzaamheid van zowel voertuigen als warehouses een stuk vaker wordt genoemd dan vorig jaar als belangrijkste verandering in het logistieke proces in 2019 ten opzichte van 2018. In het onderzoek, waaraan 120 respondenten meededen, benoemde 24 procent van de 3PL-ers dit thema dit jaar als belangrijk (vorig jaar nog 12 procent) en 10 procent van de overige respondenten (tegenover 4 procent in 2018).

Er wordt kennelijk meer aandacht in de markt gesignaleerd voor verschoning van transport en logistiek en bewustwording van CO2-footprints. Lean & Green is sinds 2018 als indicator opgenomen voor de rangschikking van de Top 100 lijst. En we zien inderdaad behoorlijk veel deelnemers van dit duurzaamheidsprogramma terug in de lijst. Voor distributiecentra is daarnaast het BREEAM-keurmerk dit jaar als indicator opgenomen.

 

 

Lees ook
Onderscheiden als logistiek dienstverlener – zo doe je dat!

 

 

Als we de bedrijven uit de top-100 met de hoogste scores per categorie op een rijtje zetten, ziet dat er als volgt uit.

Lean and Green

Opvallend is dat dit jaar Tielbeke aan kop staat als enige bedrijf met een 3e Lean and Green Star. In de rest van dit sublijstjes valt op dat de meeste een 2e Star hebben, dat was vorig jaar nog anders met vooral 1 Star-vermeldingen.

BREEAM

Als we naar de BREEAM scores kijken, zien we dat in deze nieuwe categorie opvalt dat de nummer 63 in de overall lijst, Hitachi Transport System, hier bovengemiddeld goed scoort ten opzichte van de grotere logistiek dienstverleners in de hogere regionen van de lijst.

Circulaire economie

Het specifieke thema ‘circulair inrichten van processen’ aan bod in de enquête. Een kwart van de respondenten geeft aan hierin al het voortouw te nemen om met klanten de kansen te bespreken die het circulair inrichten van ketens en processen biedt. In totaal geeft ruim 70 procent van de ondervraagden aan dit onderwerp al aandacht te geven ofwel hier in de komende twaalf maanden mee aan de slag te gaan.

Stijgende volumes maken arbeidsmarkt probleem nijpender

De onderzoeksresultaten bevestigen de signalen die al vaker te horen zijn. Mede door flink stijgende volumes worden de problemen op de logistieke arbeidsmarkt steeds nijpender.

 

Bij 85 procent van de respondenten zijn de volumes vorig jaar gegroeid en bij meer dan de helft was dit zelfs een sterke groei. De vaak gemelde stijging van volumes gaat gepaard met ‘het vinden en behouden van goede medewerkers’, wat een derde van de respondenten als de grootste bedrijfsuitdaging opgeeft. Dit is opnieuw een verdere stijging ten opzichte van de voorgaande jaren, en ook het aantal bedrijven dat opgeeft (nog) geen problemen op het thema arbeidsmarkt en personeel te ondervinden is gedaald, van 28 procent in 2018 naar 22 procent nu.

 

Wees onderscheidend

Zijn er dan alleen maar negatieve geluiden? Zeker niet. We zien, ook in de toelichtingen die bedrijven geven op hun antwoord, dat een deel van de bedrijven succes heeft op dit thema, door meer aandacht te geven aan goed personeelsbeleid. Dit doen ze door te investeren in het opleiden van de eigen medewerkers en door actief samen te werken met het onderwijs. Kortom: jezelf positief onderscheiden op de logistieke arbeidsmarkt werkt, en is voor zowel het bedrijf als de medewerkers goed.

 

Lees ook: Marges onder druk – hoe onderscheiden logistiek dienstverleners zich?

 

Kansen rond kosten

Ondanks de volumestijging lijken bedrijven onvoldoende in staat de groei te vertalen in het realiseren van gezonde marges. Het aantal respondenten dat het beheersen van de kosten als de grootste uitdaging ziet, is verdubbeld. Daarnaast geeft nog altijd 13 procent aan het krijgen van passende prijzen voor de dienstverlening de grootste bedrijfsuitdaging te vinden (vorig jaar 17 procent). Ruim een derde van de logistiek dienstverleners noemt dan ook als belangrijkste aandachtspunt en uitdaging voor de onderneming het beheersen van kosten, het krijgen van een goede prijs (met name bij 3PL-ers) of het vasthouden van klanten (vooral niet-3PL-ers). Deze drie bedrijfseconomische factoren gezamenlijk zijn ondanks de huidige krappe transportmarkt met volumegroei voor de respondenten een even vaak genoemd aandachtspunt als het thema arbeidsmarkt.

 

Download whitepaper + poster

Lees meer over de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2019 in de whitepaper met daarin:

  • Alles over de totstandkoming van de jaarlijkse lijst
  • De analyse van de belangrijkste veranderingen
  • Een infographic van de resultaten van het marktonderzoek
  • De Top 25 uitgelicht: Waarom zijn deze 25 bedrijven de grootste?
  • Als bijlage de online download van de poster met de mogelijkheid om een papieren exemplaar aan te vragen

 

 

 

Data wordt logistieke spil

Het lijkt er verder op dat er door de krappe arbeidsmarkt en stijgende volumes minder aandacht is voor innovatie. Slechts 13 procent van de respondenten ziet dit als het belangrijkste aandachtspunt terwijl dit vorig jaar nog 28 procent was. Wel geeft bijna een kwart van de bedrijven aan innovatie nog te zien als de grootste kans voor de onderneming om op in te springen. Gelukkig noemen de bedrijven dan ook nog wel tal van thema’s waarop wordt geïnnoveerd. Digitalisering (data-uitwisseling, Transfollow, big data) en robotisering worden daarbij veelvuldig genoemd. Data lijkt steeds meer de spil te worden waar het in logistieke bedrijven om draait. Het biedt logistiek dienstverleners kansen om, door slim gebruik, monitoring en met behulp van data-analyse, een strategische partner te worden van verladers met betrekking tot het optimaliseren van het logistieke proces en hiermee de totale keten.

Voorop lopen met innovaties

Ondanks een nog altijd stijgende vraag naar de diensten van logistiek dienstverleners, heeft een deel van de sector het lastig op het gebied van kostenbeheersing of het verkrijgen van passende prijzen voor de dienstverlening. Kansen liggen er echter zeker door bijvoorbeeld actief in te spelen op de toenemende aandacht voor duurzaamheid (ook bij verladers), voorop te lopen in de ontwikkeling en implementatie van innovaties van processen en producten, een proactief personeelsbeleid te voeren, en IT en Data een strategische positie te geven in de dienstverlening richting de klant.

Kees Verweij, Jeroen Meijer en Christiaan van Luik van Buck Consultants International leverden een bijdrage in de totstandkoming van dit artikel.

 

Lees ook: DSV zit DHL op de hielen – en meer verschuivingen in de Top 100 Logistiek Dienstverleners van 2019

 

Reageer op dit artikel